"maar" English translation

NL

"maar" in English

volume_up
maar {conj.}
EN

NL maar
volume_up
{adverb}

Maar de Commissie laat niet de industrie betalen maar de nationale overheden.
It is not getting industry to pay, however, but the national governments.
Maar het was eigenlijk niet de PSO-overeenkomst die voorwaarts leidde, maar geld.
It was really not, however, the PCA Agreement that led the way but, rather, money.
Maar we moeten op dit gebied wel doelen stellen die ambitieus maar ook realistisch zijn.
However, we need to set objectives in this area that are ambitious yet attainable.
maar (also: eventjes, straks, dadelijk, zo)
volume_up
just {adv.}
Er is meer dan Bill Gates in de informaticawereld en dat is maar goed ook.
There is not just Bill Gates in the age of computers, and that is just as well.
Niet alleen maar bloemenperkjes, niet alleen maar posters van het Sierra Nevada gebergte.
Not just flower beds, not just cartoons of the Sierra Nevada Mountains.
Ze laten hun meesterwerk maar al te graag zien aan wie hem ook maar wil bekijken.
They just quite happily show their masterpiece to whoever wants to look at it.
volume_up
only {adv.}
Culturele diversiteit moet niet alleen worden gerespecteerd, maar ook beschermd.
Not only is cultural diversity to be respected; it must also be safeguarded.
Afgezien nog van het feit dat het niet alleen maar om economie en niet alleen maar om cultuur gaat.
Apart from the fact that it not only involves economics and not only culture.
Want het gaat toch niet op dat wij maar één antwoord kennen: schiet er maar op, dood ze maar.
For surely it is unacceptable for there only to be one answer: shooting and killing.
maar (also: al, reeds, alvast, alreeds)
volume_up
yet {adv.}
Het is namelijk mogelijk, maar met deze richtlijn hier is het nog niet mogelijk.
That is possible, but with these guidelines it is not yet possible.
Dit is een islamitisch land, maar toch een democratie; het heeft een sharia, maar ook een parlement.
This is an Islamic state, and yet a democracy; it has Sharia law, and yet a parliament.
Het verbazingwekkende was dat niet één van hen daar moest zijn - maar ze waren er.
And the amazing thing was that not one of them had to be there -- yet they were.
Dit geldt ook in het bijzonder - maar uiteraard niet uitsluitend - voor het energiebeleid.
This is also – not exclusively, of course – particularly applicable to energy policy.
In een aantal landen trekken clubs praktisch alleen nog maar buitenlandse spelers aan.
Clubs in certain countries now build their teams almost exclusively with foreign players.
Uiteraard is die afwijking ook maar niet uitsluitend van toepassing op de offshoresector.
Needless to say, this deviation applies also, but not exclusively, to the off-shore sector.

Context sentences for "maar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
We expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
DutchDat leidt alleen maar tot conflicten en niet tot een constructieve samenwerking.
The result would then be conflict and strife instead of constructive cooperation.
DutchDe tenuitvoerlegging van de STCW-codes kan alleen maar een allereerste stap zijn.
To this end, application of the STCW code can be no more than a very first step.
DutchDus, nu stoppen ze niet hier, of zelfs maar hier, nee, ze gaan helemaal hierheen.
So, now they don't stop here, or even down here. ~~~ No, they turn across here.
DutchMaar daarmee hield het niet op. ~~~ Ze pasten het aan in 18 verschillende talen.
Well, they didn't stop there -- they localized it into 18 different languages.
DutchIn 1993 werd 11.000 ton kabeljauw gevangen; in 1999 was dat nog maar 5.500 ton.
In 1993, 11 000 tonnes of cod was caught and in 1999, 5 500 tonnes were caught.
DutchEuropa is vandaag met de Griekse toetreding niet zwakker, maar sterker geworden.
Europe has become stronger today, not weaker, as the result of Greece's accession.
DutchAls deze wetgeving wordt ingevoerd, zal dat de problemen alleen maar verergeren.
If this legislation were to be implemented, the problems would be exacerbated.
DutchIk vind dat de Vietnamese regering op dit punt nu maar eens een gebaar moet maken.
In my view, it is time the Vietnamese Government made a gesture in this respect.
DutchKastendiscriminatie is in India wettelijk verboden, maar vindt feitelijk plaats.
Even though Indian law prohibits caste discrimination, it is still a fact of life.
DutchNu eens is het de Commissie, dan weer het Europees Parlement, maar nooit de Raad!
It is either the Commission, or the European Parliament, it is never the Council!
DutchAl met al is het een beetje schipperen, maar het reisdoel is dan ook ambitieus.
We therefore have a ship that is not easy to steer, charting an ambitious course.
DutchMaar op gemeenschapsgebied of in andere landen was een heel ander geluid te horen.
At EU level and in other Member States, it doubtless all looked rather different.
DutchDat zou een grote stap voorwaarts zijn geweest, maar staat nu op losse schroeven.
What could have been a major step forward, is now left in the lap of the Gods.
DutchIn Swaziland bijvoorbeeld gaat het maar liefst om 40% van alle overheidsinkomsten.
In Swaziland for example, this accounts for up to 40 % of all government revenue.
DutchMaar dat kan niet zonder dat alle betrokken partijen hun informatie uitwisselen.
This is a prerequisite in the necessary information sharing with all parties.
DutchCollega Caudron, ook u kunt dit niet meer ongedaan maken en dat is maar goed ook.
Mr Caudron, it is no longer possible to reverse this and that is how it should be.
DutchWat zij presteerden, was werk van lange adem, maar het resultaat mag er wezen.
In my opinion, they have both done a splendid piece of work over a long period.
DutchWij weten maar al te goed sinds de 11e september wat dat zou kunnen betekenen.
We know all too well since 11 September what the implications of that could be.
DutchDit is een formulering die voor dieren kan worden gebruikt, maar niet voor de mens.
This is clearly a phrase that should be used in relation to animals, not people.