"marge" English translation

NL

"marge" in English

NL marge
volume_up
{de}

marge (also: kant, rand, speling)
volume_up
margin {noun}
Voorzitter, de uitbreiding zal de druk op de marge van de begroting verhogen.
Mr President, enlargement will increase pressure on the margin of the budget.
De Raad heeft in deze rubriek een marge gelaten die hij als essentieel beschouwt.
Under this heading the Council has left a margin which it regards as essential.
Wanneer de GAB is aangenomen, bestaat er nog een marge van ongeveer 500 miljoen euro.
Once the SAB is adopted, there will be a margin of approximately EUR 500 million.
marge (also: speling, speelruimte)
volume_up
leeway {noun}
Afgezien daarvan komt ook in de huidige ontwerpbegroting niet de marge voor om een van de genoemde opties in praktijk te brengen.
What is more, the current budgetary plan does not allow for any leeway to implement the options we have assessed.
Een tweede punt in het verslag van mevrouw Randzio-Plath is dat van de marge voor de beoordeling van het begrotingstekort en de overheidsschuld.
A second issue addressed in Mrs Randzio-Plath's report is that of the leeway in assessing budget deficits and government debt.
Ze schept echter tegelijkertijd, met name onder de maxima van de rubriek 3 van de financiële vooruitzichten en van rubriek 4, een marge om het hoofd te kunnen bieden aan nieuwe prioriteiten.
At the same time, however, notably under the ceilings of heading 3 of the financial perspectives and of heading 4, it creates some leeway for coping with new priorities.

Context sentences for "marge" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk woonde een andere vergadering bij en heb onvoldoende marge genomen.
I was detained in another meeting and I tried to time my arrival too finely.
DutchAllereerst het feit dat het samenwerkingsbeleid voor de Europese Unie geen beleid in de marge is.
First of all, cooperation policy is not a marginal policy for the European Union.
DutchDaarom luidt mijn vraag: wilt u de mensen met uw beleid in de marge van de samenleving duwen?
I would ask them the following questions: does your policy seek to marginalise people?
DutchHarmonisatie drijft Europa naar de marge van de mondiale concurrentie.
Harmonisation will consign Europe to the margins of global competition.
DutchHet komt ook niet uit onze regionale begrotingen, want daar hebben wij te weinig marge.
It is not coming out of our regional budgets - we have too little room for manoeuvre for that.
DutchMorgen heb ik, in de marge van de OVSE-top, ook weer een onderhoud met premier Barak.
In addition, tomorrow, I will once again be speaking with Prime Minister Barak at the OSCE Summit.
DutchEen keuze tussen morrelen in de marge of krachtdadige maatregelen.
A choice between tinkering at the edges or taking forceful measures.
DutchWe kunnen toch niet zeggen dat er niet genoeg marge is?
It is of course not the case that there is insufficient room for manoeuvre.
DutchBehoeften, marge en flexibiliteit moeten op elkaar worden afgestemd: dat is de nieuwe les die wij moeten leren.
The combination of need, scope of action and flexibility is a whole new chapter.
DutchAlle kosten, ook de kosten die voortkomen uit de uitbreiding, moeten binnen deze marge gedekt worden.
All costs including those arising from enlargement are to be met from within this perimeter.
DutchDie 15 % laat dus nog een marge van 50 % open waarop de economische preferentie kan worden toegepast.
With 15 %, therefore, there is still a 50 % buffer to which economic preference may be given.
DutchMaar ik zal u vertellen, er is niets meer angstaanjagend dan naast Marge Deton op de snelweg te zitten.
But I'll tell you, there is no adventure more harrowing than riding shotgun with Marge Deton.
DutchVooral zij lopen gevaar in de marge van de samenleving terecht te komen, omdat ze slechter opgeleid zijn.
They are particularly at risk of social marginalisation because they are not as well educated.
DutchPolen exporteert slechts 90 000 ton, dus kan het zijn productie slechts beperken binnen die marge.
Since Poland exports a mere 90 000 tonnes, it can only limit its production within these constraints.
DutchIk ben buitengewoon trots op de rol die wij als leden van dit Parlement in de marge van het proces hebben gespeeld.
I am very proud of the role that we as MEPs have played in the margins of the process.
DutchHierdoor is het moeilijk de productie aan te passen aan de marge van 5 % voor het contingent.
Because of that, it is difficult to apply the conditions of production to the quota's 5 % flexibility limit.
DutchDat blijkt wel uit het gerommel in de marge rondom dit verdrag, waarover opnieuw onderhandeld is.
This is summed up by the kind of tinkering on the edges which characterises the re-negotiated Convention.
DutchPlotseling is het net alsof ik in tante Marge's puddingmolen ben.
Suddenly I feel like I'm in Aunt Marge's Jell-O mold.
Dutch(Lachen) Is het dus een mirakel van Maria of van Marge?
(Laughter) So is it really a miracle of Mary, or is it a miracle of Marge?
DutchIk denk dat waar dit over gaat, deze beweging die groeit vanuit de marge en nog steeds vrij klein is...
I think what this is all about, this whole movement which is growing from the margins, remains quite small.