"markeren" English translation

NL

"markeren" in English

NL markeren
volume_up
[markeerde|gemarkeerd] {verb}

Grondtroepen moeten de doelen markeren met infrarood licht.
Ground personnel will have to mark target positions with infrared strobes.
Die toetredingsonderhandelingen markeren het begin van een langdurig proces waarvan het einde open is.
These accession talks will mark the beginning of a long and open-ended process.
We kunnen ze individueel markeren, dus we weten wie welke mier is.
And we can mark them individually so we know which ant is which.
markeren (also: verdedigen, dekken)
Het tweede mondelinge amendement heeft betrekking op de toevoeging in de voorstellen van onze compromisresolutie van de verwijzing naar het markeren van wapens.
The second addition would simply be a reference to the marking of weapons in the proposals of our compromise resolution.
Bovendien hecht ik belang aan de oproep in het verslag tot het volgen van de logische gedragslijn dat wapens gemarkeerd en getraceerd worden.
Furthermore, I believe that calling for people to subscribe to the logic of marking and tracing weapons is important.
Het zal een belangrijke vergadering worden, die de volgende fase markeert in het proces van de opbouw van een grotere, welvarender en veiliger Europese Unie.
It will be an important meeting, marking the next steps in the process of building a larger, more prosperous and safer European Union.
Hier hebben we het woord "water" gebruikt om dat moment, die activiteit te markeren.
And what we've done is use the word "water" to tag that moment, that bit of activity.
Wij willen een mondiaal systeem waardoor mensen hun e-mailberichten kunnen markeren naar afzender en naar onderwerp.
We want a global format that will allow people to tag their e-mail messages by sender and by subject.

Context sentences for "markeren" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMaar ik wil nog wel een paar accenten leggen om onze positie duidelijk te markeren.
Despite this, I should like to emphasise a number of points in order to bring our position more into focus.
DutchAls de regeringen hun gezag - om het zacht uit te drukken - hadden willen markeren, dan zouden ze het niet anders aangepakt hebben.
If governments had wanted to assert their authority, to put it mildly, they could not have done so any better.
DutchAan de rechterkant zit er een bedieningspaneel waarmee je het kan laten draaien, inzoomen en individuele structuren markeren.
There's an operator side on the right that allows you to turn, it allows you to zoom in, it allows you to highlight individual structures.
DutchWaar we nu dus mee beginnen is het injecteren van speciaal ontworpen markeervloeistoffen in de bloedbaan die de kanker zullen markeren.
And so what we're starting to do is we're starting to inject specially designed markers into the bloodstream that will target the cancer.
DutchEen andere speerpunt onder onze prioriteiten vormen de onderhandelingen over een internationaal instrument voor het markeren en traceren van deze wapens.
Another of our key priorities is to negotiate an international instrument for the identification and tracing of such weapons.
DutchDe omstandigheden waaronder deze verkiezingen hebben plaatsgevonden markeren een vooruitgang in het democratisch functioneren van het Europees Parlement.
The conditions under which the election was held marked a step forward in the democratic workings of the European Parliament.
Dutcheen pad markeren
DutchMijnheer de Voorzitter, de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid is nodig en wij zijn er sterk van overtuigd dat de gepresenteerde documenten een stap in die richting markeren.
Well then, Mr President, we need reform of the common fisheries policy, and are very much persuaded that the texts that have been submitted represent a step in that direction.
DutchSteniging moet over heel de wereld verboden worden, maar laat ons het schrijnend geval van Amina Lawal gebruiken om ons overtuigd standpunt tegen de steniging van vrouwen te markeren.
Stoning must of course be banned in every country of the world, but let the obviously appalling case of Amina Lawal be an opportunity to register our unshakeable opposition to the stoning of women.