"meer" English translation


Did you mean: méér
NL

"meer" in English

EN
volume_up
meer {pron.}
EN
EN
EN

"me" in Dutch

volume_up
me {pron.}

NL meer
volume_up
{het}

meer (also: plas, waterplas)
volume_up
lake {noun}
Het zelfreinigend vermogen van een meer en van een zee is duidelijk verschillend.
The self-cleaning capacity of a lake and that of a sea are clearly different.
Je moet je voorstellen, daaronder zit een meer dat beweegt als een zee.
And you have to imagine, there's an entire sea-like lake underneath, moving.
Dit meer is gevormd in de laatste paar jaren door het smelten van de gletsjer.
This lake has been formed in the last couple of years because of the melting of the glacier.
meer (also: plas, waterplas, fjord)
volume_up
loch {noun} [Scot.]

Context sentences for "meer" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZij mogen nu bijvoorbeeld niet meer met de pers spreken of verklaringen afleggen.
For example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.
DutchMijnheer de commissaris, u heeft onder meer op de noodzaak van preventie gewezen.
You mentioned many themes, Commissioner, notably the need for preventive action.
DutchZe grendelen het af na vijf uur 's middags en dan kan niemand er meer in of uit.
At 5 p. m. it is locked and nobody can enter or leave the city after that time.
DutchDit ongelukkige voorval toont eens te meer aan dat het milieu geen grenzen kent.
This unfortunate incident proves yet again that the environment has no borders.
DutchZodra meer doorzichtigheid en duidelijkheid is verkregen, zal ook de prijs dalen.
Once greater transparency and clarity has been secured, the price will fall too.
DutchDe Commissie is zonder meer bereid haar verantwoordelijkheden op zich te nemen.
Let me emphasize that the Commission is prepared to assume its responsibilities.
DutchDe verwachtingen van de burgers zijn gestegen en wij hebben niet veel tijd meer.
Our citizens have higher expectations than that, and we do not have much time.
DutchDat is allemaal essentieel voor meer concurrentiekracht en duurzame ontwikkeling.
All of this is vital to increasing competitiveness and sustainable development.
DutchHet alternatief van de communistische beweging is zeker niet meer bemoedigend.
The alternative offered by the Communist movement is not much of an improvement.
DutchMaar passagiers zijn de dupe van dit winstbejag en lopen steeds meer risico's.
But this profit-driven approach means that passengers are running growing risks.
Dutch(Gelach) Als je je hand niet opsteekt, heb je vast nog meer rotzooi meegemaakt.
(Laughter) If you don't raise your hand, you'll have had other shit too, come on.
DutchZe hebben het meer over het feit dat Jezus de verstotelingen hielp, en de armen.
So, they say Jesus did talk a lot about helping the outcasts, helping poor people.
DutchDus, koolstofdioxide -- dat spul waar we vanaf willen -- geen suiker, niets meer.
So, carbon dioxide -- the stuff we want to get rid of -- not sugar, not anything.
DutchEen reactie die ik al meer dan 20 keer heb gehoord is: "Maar het is al onderzocht.
One very common reaction I've heard about 20 times is, "But it was investigated.
DutchTegelijkertijd is de Europese Unie niet meer hetzelfde als veertig jaar geleden.
At the same time, the European Union is no longer the same as it was 40 years ago.
DutchGrote gebaren en avances overtuigen de burgers van Europa duidelijk niet meer.
Big gestures, big overtures obviously no longer convince the citizens of Europe.
DutchHet bewijst eens te meer dat jongeren bijzonder geïnteresseerd zijn in politiek.
It is evidence of the fact that young people are extremely interested in politics.
DutchIn het Europees Parlement zijn we niet meer bereid om deze toestand te aanvaarden.
We in the European Parliament are no longer prepared to accept such a situation.
DutchHet is noodzakelijk de elektronische marktruimte meer rechtszekerheid te geven.
It will be necessary to create greater legal security in the electronic market.
DutchIndia is al meer dan tien jaar een van de snelst groeiende economieën ter wereld.
India has been one of the world’ s fastest growing economies for over a decade.