"meer" English translation


Did you mean: méér
NL

"meer" in English

EN
EN
EN
EN

"me" in Dutch

volume_up
me {pron.}
NL

meer {het}

volume_up
meer (also: plas, waterplas)
Het zelfreinigend vermogen van een meer en van een zee is duidelijk verschillend.
The self-cleaning capacity of a lake and that of a sea are clearly different.
Je moet je voorstellen, daaronder zit een meer dat beweegt als een zee.
And you have to imagine, there's an entire sea-like lake underneath, moving.
Dit meer is gevormd in de laatste paar jaren door het smelten van de gletsjer.
This lake has been formed in the last couple of years because of the melting of the glacier.
meer (also: plas, waterplas, fjord)
volume_up
loch {noun} [Scot.]
EN

me {pronoun}

volume_up
me (also: I)
Allow me to outline the various points in the remaining time that is allocated to me.
Laat ik de verschillende punten in de mij resterende tijd proberen langs te lopen.
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Well, it seems to me, sir, that God made me a fine instrument of warfare.
Ik denk dat God mij tot precisie-instrument voor de oorlog heeft gemaakt.
What struck me was this: She had felt sorry for me even before she saw me.
Wat mij zo trof, was dit: ze had medelijden met mij zelfs voordat ze mij had ontmoet.
That seems reasonable to me; it also seems to me in the interest of this entire House.
Dat lijkt mij redelijk, dat lijkt mij ook in het belang van dit volledige Huis.
Even when people disagreed with me they were prepared to give me a hearing.
Zelfs als men het met mij oneens was, was men bereid naar mij te luisteren.
me
But this brought me -- with Netra managing my career -- it brought me a lot of success.
Maar dit bracht me -- met Netra als manager van mijn carrière -- dit bracht me veel succes.
And she'd squeeze me so tight I could barely breathe and then she'd let me go.
Ze perste me zo hard dat het me de adem benam en dan liet ze me gaan.
"They'd rather me die on top of my white horse than watch me fall down.
"Ze zien me nog liever sterven op mijn witte paard dan dat ze me zien vallen.
me (also: to me)
The B-4 is physically identical to me, although his neural pathways are not as advanced.
De B-4 is fysiek identiek aan mij, hoewel zijn neurale netwerk niet zo complex is.
Far be it for me to demonise the economic aspect of sport.
Het is niet aan mij om het financiële aspect van sport streng te veroordelen.
Als je aan mij zou vragen "Waar moeten we ons het meest zorgen over maken?
me (also: to me)
And one time he came up to me -- he was about seven or eight years old -- he came up to me.
Hij kwam eens naar me toe, een jaar of zeven, acht was hij toen hij kwam.
When I would see her as a little boy, she'd come up to me and she'd give me these hugs.
Wanneer ik haar zag als kleine jongen, kwam ze naar me toe en knuffelde me.
People in my orchestra came up to me and said, "Ben, what happened?"
Mensen in mijn orkest kwamen naar me toe en zeiden, "Ben, wat is er gebeurd?"
me (also: to me)
Even when people disagreed with me they were prepared to give me a hearing.
Zelfs als men het met mij oneens was, was men bereid naar mij te luisteren.
And they also taught me about listening -- that they listened to me.
Ze leerden me ook wat luisteren is -- door naar mij te luisteren.
Up in the gallery, listening to you and me, are visitors.
Er bevinden zich op de galerij bezoekers die naar u en naar mij luisteren.
me (also: to me)
(Laughter) And she would sort of bring them over to me and offer it to me.
En dan bracht ze ze naar me toe en gaf ze aan me.
In fact, a head of state that you're all familiar with admitted this to me.
Een staatshoofd dat jullie allemaal kennen, gaf dit aan me toe.
But each time, they were gnawing at me, eating at me.
Maar elke keer knaagde het aan me, vrat me op.

Context sentences for "meer" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZij mogen nu bijvoorbeeld niet meer met de pers spreken of verklaringen afleggen.
For example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.
DutchMijnheer de commissaris, u heeft onder meer op de noodzaak van preventie gewezen.
You mentioned many themes, Commissioner, notably the need for preventive action.
DutchZe grendelen het af na vijf uur 's middags en dan kan niemand er meer in of uit.
At 5 p. m. it is locked and nobody can enter or leave the city after that time.
DutchDit ongelukkige voorval toont eens te meer aan dat het milieu geen grenzen kent.
This unfortunate incident proves yet again that the environment has no borders.
DutchZodra meer doorzichtigheid en duidelijkheid is verkregen, zal ook de prijs dalen.
Once greater transparency and clarity has been secured, the price will fall too.
DutchDe Commissie is zonder meer bereid haar verantwoordelijkheden op zich te nemen.
Let me emphasize that the Commission is prepared to assume its responsibilities.
DutchDe verwachtingen van de burgers zijn gestegen en wij hebben niet veel tijd meer.
Our citizens have higher expectations than that, and we do not have much time.
DutchDat is allemaal essentieel voor meer concurrentiekracht en duurzame ontwikkeling.
All of this is vital to increasing competitiveness and sustainable development.
DutchHet alternatief van de communistische beweging is zeker niet meer bemoedigend.
The alternative offered by the Communist movement is not much of an improvement.
DutchMaar passagiers zijn de dupe van dit winstbejag en lopen steeds meer risico's.
But this profit-driven approach means that passengers are running growing risks.
Dutch(Gelach) Als je je hand niet opsteekt, heb je vast nog meer rotzooi meegemaakt.
(Laughter) If you don't raise your hand, you'll have had other shit too, come on.
DutchZe hebben het meer over het feit dat Jezus de verstotelingen hielp, en de armen.
So, they say Jesus did talk a lot about helping the outcasts, helping poor people.
DutchDus, koolstofdioxide -- dat spul waar we vanaf willen -- geen suiker, niets meer.
So, carbon dioxide -- the stuff we want to get rid of -- not sugar, not anything.
DutchEen reactie die ik al meer dan 20 keer heb gehoord is: "Maar het is al onderzocht.
One very common reaction I've heard about 20 times is, "But it was investigated.
DutchTegelijkertijd is de Europese Unie niet meer hetzelfde als veertig jaar geleden.
At the same time, the European Union is no longer the same as it was 40 years ago.
DutchGrote gebaren en avances overtuigen de burgers van Europa duidelijk niet meer.
Big gestures, big overtures obviously no longer convince the citizens of Europe.
DutchHet bewijst eens te meer dat jongeren bijzonder geïnteresseerd zijn in politiek.
It is evidence of the fact that young people are extremely interested in politics.
DutchIn het Europees Parlement zijn we niet meer bereid om deze toestand te aanvaarden.
We in the European Parliament are no longer prepared to accept such a situation.
DutchHet is noodzakelijk de elektronische marktruimte meer rechtszekerheid te geven.
It will be necessary to create greater legal security in the electronic market.
DutchIndia is al meer dan tien jaar een van de snelst groeiende economieën ter wereld.
India has been one of the world’ s fastest growing economies for over a decade.