NL menen
volume_up
[meende|gemeend] {verb}

Daarom menen wij dat dit onderwerp een afzonderlijke behandeling verdient.
We therefore believe that the matter deserves substantive consideration.
Wij menen dat het Verdrag en artikel 228 inderdaad gewijzigd dienen te worden.
We do believe that there is a need to reform the Treaty and Article 228 thereof.
Wij menen dat dit de onafhankelijkheid van de leden versterkt, niet verzwakt.
We believe that this could only strengthen, not weaken the independence of the members.
Dat zij menen wat zij beslist hebben, wat zij verkondigen en dat zij weten wat dat betekent.
We have to assume that they mean what they have decided and that they know what is involved.
Goedkeuring van dit amendement zou een signaal geweest zijn aan de publieke opinie dat wij het echt menen.
Approving this amendment would show public opinion that we mean business.
Voorzitter, met korte termijn hebben wij bedoeld datgene wat naar wij menen al in 1998 kan zijn gerealiseerd.
Mr President, by short term we mean those things which can be achieved in 1998.
Dat zou wel het geval zijn, zoals sommigen hier onterecht menen, als het om een boekhoudkundig verslag ging.
It would be if, as some here mistakenly suppose, it were an accounting report.
Ik meen echter niet dat ik tegenover de leden van het Bureau rekenschap moet afleggen, maar wel tegenover mijn kiezers.
I do not think that I have to render account to the members of the Bureau, but rather to my electorate.
Dat bewijst dat het ons menens is met deze dimensie.
This proves that we really are taking account of this dimension.
Wij menen dat het volkomen realistisch is om zich ten doel te stellen dat er in 2005 sprake moet zijn van een vermindering ten opzichte van 1990 met 20 %, in 2010 met 30 % en in 2030 met 50 %.
We believe it is totally realistic to set a 20 % reduction in the 1990 figure as a target for 2005, a 30 % reduction for 2010 and 50 % for 2030.
Alleen al de cijfers voor Oostenrijk - en ik meen dat het Europees gemiddelde in die buurt ligt - bevestigen de nood aan kordaat optreden.
The figures for Austria alone, which I believe are similar to the European average, confirm the need for action.
Ik meen te mogen aannemen dat het voorzitterschap zulke praktijken veroordeelt.
I presume I can accept that the presidency condemns such actions.
Dat zou wel het geval zijn, zoals sommigen hier onterecht menen, als het om een boekhoudkundig verslag ging.
It would be if, as some here mistakenly suppose, it were an accounting report.
Vorige week meende men dat het Engelse verbintenissenrecht gevaar liep.
Last week English contract law was supposed to be under threat.

Context sentences for "menen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAnderen menen daarom deze lidstaat hun wil te kunnen en te mogen opleggen.
Others think that this entitles them to enforce their will on this Member State.
DutchWij menen als fractie dat het van groot belang is om daar een definitie van te geven.
We, as a group, set great store by providing a definition in this connection.
DutchEen aantasting van de manier waarop zij menen als vrouw in de wereld te staan.
A violation of the way in which they feel they lead their life as a woman.
DutchHoe kan hij dat nu menen, als hij een goed proces met Turkije wil hebben.
How can he claim such a thing if he wants the process with Turkey to go well?
DutchWij menen dat de Commissie in deze kwestie nog het een en ander uit te leggen heeft.
We feel that the Commission has an important role to play in this respect.
DutchVeel ontwikkelingslanden menen dat de vrijhandel voor hen niet zo erg vrij is geweest.
Many developing countries feel that free trade has not in fact been as free for them.
DutchWij menen dat in deze strategische sector de overheid een dominante positie moet behouden.
We feel that this is a key sector in which the State should remain the key player.
DutchDat voldoet ons evenwel niet: wij menen dat nog heel wat moet worden verduidelijkt.
Certainly not, for we consider that there are many things which still need to be clarified.
DutchWe menen het met beide resoluties bloedserieus, dat is in het begin al gezegd.
As stated earlier, we are very serious about both these resolutions.
DutchWij, Oostenrijkers, menen dat wij dat politieke elan moeten bewaren.
The British presidency was very much marked by the formal opening of this process.
DutchSommige inspecteurs menen dat deze richtlijn juist een negatief effect zal hebben.
Some inspectors think that it will actually have a negative effect.
DutchOver de kwestie van de stemming menen wij dat de situatie op dit moment heel snel verandert.
Our view on the question of the vote is that we are in a very fast-moving situation.
DutchAls zij menen dat dit een verkeerd systeem is, moeten zij gewoon doen wat zij nu voorstellen.
If they think it is a wrong system they should practise what they are preach.
DutchWij menen dat de lidstaten dat probleem elk voor zich moeten oplossen.
We are convinced that this problem is one for each respective Member State to resolve.
DutchEr zijn nog steeds mensen die menen dat er in Europa niet echt sprake is van racisme.
There is still a view that there is not really any racism in Europe.
DutchWij menen dat het probleem in dat kader behandeld moet worden.
We also feel that this is the context in which this matter should be addressed.
DutchMaar vanwege het flexibiliteitsinstrument menen wij op strafschoppen gewonnen te hebben.
However, because of the flexibility instrument, we think we have won the penalty shoot-out.
DutchWij menen dat onze tekst een duidelijke hiërarchie bevat en in een klaardere taal is uitgedrukt.
We think our text indicates a clear hierarchy and is expressed in clearer language.
DutchWij menen immers dat op institutioneel gebied nog onvoldoende vooruitgang is geboekt.
The fact is we do not think there has been sufficient progress yet on the institutional profile.
DutchVelen menen dat de belangen van deze twee verschillende groepen absoluut onverenigbaar zijn.
Many people feel that these two differing groups cannot be reconciled.