"mijn" English translation

NL

"mijn" in English

volume_up
mijn {pron.}
EN

NL mijn
volume_up
{de}

1. general

mijn (also: afslag, veiling, vendu, verkoping)
Veilingen en een lastingverdeling via per land vastgestelde plafonds zijn naar mijn mening in dit verband niet geschikt.
I do not believe that auctions and burden sharing ceilings by country are appropriate in this connection.
Mijn collega's in de Britse Labourdelegatie en ik staan niet achter amendementen waarin kritiek wordt geuit op het veilingsysteem voor de toewijzing van radiofrequenties.
I and my fellow British Labour MEPs do not support any amendments critical of the auction system for allocating radio spectrum.
Mijnheer de Voorzitter, ik probeer deze kwestie praktisch te benaderen omdat een van de grootste kunstveilingen buiten Londen zich in mijn kiesdistrict bevindt.
Mr President, I try to adopt a practical approach to this issue because I have one of the biggest art auction houses outside of London in my constituency.
mijn
volume_up
mine {noun}
Deze mijn is weer niet de grootste kopermijn in de wereld.
Again, this mine was once the largest copper mine in the world.
Amendement 394 is ingediend door een van mijn collega's, mevrouw Scallon.
Amendment No 394 was tabled by a colleague of mine, Mrs Scallon.
Deze mobiele telefoon begon zijn traject in een ambachtelijke mijn in het oosten van Congo.
This cell phone started its trajectory in an artisanal mine in the Eastern Congo.
mijn
mijn (also: prooi, groeve, bron, steengroeve)
volume_up
quarry {noun}
Mijn- en groeveafval vormt bijna 30 procent van het totale afval in de EU, wat neerkomt op honderden miljoenen ton per jaar.
Mining and quarrying waste accounts for nearly 30 % of the annual EU waste, which equals hundreds of millions of tons of waste.
Er is geen gegronde reden om een ondiepe zandgroeve te onderwerpen aan dezelfde wettelijke verplichtingen als een grote, diepe mijn die gevaarlijk afval produceert.
There is no sound reason why the shallow sand quarry should be subjected to the same legislative demands as the large, deep mine producing hazardous waste.

2. mining

mijn (also: steengroeve)
volume_up
quarry {noun}
Mijn- en groeveafval vormt bijna 30 procent van het totale afval in de EU, wat neerkomt op honderden miljoenen ton per jaar.
Mining and quarrying waste accounts for nearly 30 % of the annual EU waste, which equals hundreds of millions of tons of waste.
Er is geen gegronde reden om een ondiepe zandgroeve te onderwerpen aan dezelfde wettelijke verplichtingen als een grote, diepe mijn die gevaarlijk afval produceert.
There is no sound reason why the shallow sand quarry should be subjected to the same legislative demands as the large, deep mine producing hazardous waste.

Context sentences for "mijn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDat zou ik mijn boeren, de consumenten en ook de kiezers niet uit kunnen leggen.
I could not explain such delays to the farmers, consumers and voters back home.
DutchIk had echter namens mijn fractie eigenlijk het woord gevraagd over iets anders.
However, I wish to draw attention to another item, that of the name of our group.
DutchDaarom geef ik namens mijn fractie uiting aan onze gevoelens van respect en dank.
And that is why, on behalf of our group, I offer you our respect and our thanks.
DutchNaar mijn mening is het budget in het voorontwerp van begroting sterk verbeterd.
I believe that the budget in the preliminary draft budget has been much improved.
DutchNaar mijn mening moet het uitbreidingsproces niet onnodig lang worden uitgesteld.
As I see it, the enlargement process ought not to be dragged out unnecessarily.
DutchJuist die betrokkenheid heb ik de afgelopen jaren vastgesteld in mijn achterban.
It is precisely this involvement that I have noticed among grassroots support.
DutchZe weegt 1250 kilo en mijn enige lichaamsbeweging is deze deur open en dicht doen.
It weighs 1,250 kilograms and the only exercise I get is opening and closing it.
DutchIk zal mij in mijn korte spreektijd beperken tot één kwestie, namelijk de opt-out.
In the short time I have, I shall concentrate on one aspect, namely the opt-out.
DutchDat is naar mijn mening noodzakelijk om de onderhavige uitdaging aan te kunnen.
I believe that this is necessary if we are to succeed in the challenge before us.
DutchIk dring dus aan op voorzichtigheid en had graag een antwoord op mijn ene vraag.
So I am urging caution and would appreciate an answer to that particular question.
DutchNaar mijn mening is een raadplegingsprocedure van drie maanden meer dan voldoende.
I believe that a consultation procedure of three months is more than sufficient.
DutchIk wil mijn betoog graag toespitsen op de instellingen die u zojuist hebt genoemd.
I would like to concentrate on those institutions that you have just mentioned.
DutchMijn fractie wilde ongetwijfeld meer bereiken, net als de meeste leden van de Raad.
The fight against illegal immigration also requires an effort at European level.
DutchIk verwijs naar uw schriftelijke antwoord aan mijn collega van 11 januari 2000.
These are the terms of the written answer you gave Mr Martinez on 11 January 2000.
DutchDeze grens heeft mevrouw Buitenweg naar mijn mening ruimschoots overschreden.
There is a limit to compromise, and one that Mrs Buitenweg has grossly exceeded.
DutchIk zie de commissaris tot mijn genoegen knikken en de Raadsvoorzitter eveneens.
I am pleased to see the Commissioner nod, and the Chairman of the Council as well.
DutchIk weet uit de ervaringen in mijn eigen land dat dit al heel lang prima werkt.
I know from the country I know best that they have worked for a very long time.
DutchMijnheer de Voorzitter, dames en heren, mijn excuses dat ik de tijd ben vergeten.
Mr President, ladies and gentlemen, I apologise for having lost track of the time.
DutchNaar mijn mening is het verslag zeer evenwichtig, maar ik heb toch enig commentaar.
I think that the report is very well balanced, but I have some comments to make.
DutchMijn vastbeslotenheid nam toe en een stille stem zei: "Ik zal je achter me laten."
There was a gathering of resolve and a quiet voice saying, "I will bypass you."