"misschien" English translation

NL

"misschien" in English

EN

NL misschien
volume_up
{adverb}

misschien (also: mogelijkerwijs, soms, mogelijk, wellicht)
volume_up
maybe {adv.}
Misschien -- (Gelach) -- misschien is de muis een nieuwe soort bug.
And maybe ... (Laughter) maybe a mouse is a new kind of bug.
Misschien zou het dan veel erger geweest zijn. ~~~ Maar misschien ook veel beter.
Maybe it would have been much worse, or maybe it would have been better.
Misschien op school, misschien maakten jullie stukjes draad aan ze vast?
Maybe at school, maybe tying little bits of string onto them?
misschien (also: mogelijkerwijs, soms, mogelijk, wellicht)
Misschien ziet de heer Poettering daarom wat bleek, misschien komt dat door overwerk.
Perhaps that is why Mr Poettering is looking a little pale, perhaps it is overwork.
Dit was misschien de allermoeilijkste zaak in deze bemiddelingsonderhandelingen.
This was perhaps the most problematic issue of all in the conciliation discussions.
Misschien moeten we 30 procent zetten, misschien 40, misschien 60, maar ik wil wel een doelstelling.
Perhaps we should put 30 %, perhaps 40 %, perhaps 60 %, but I would definitely like to see a target.
misschien (also: mogelijkerwijs, soms, mogelijk, wellicht)
Maar misschien, mevrouw de commissaris, is het wel de meest haalbare overeenkomst.
But possibly, Madam Commissioner, it is the best agreement possible.
Dat is een duidelijke -factor en wat Cuba betreft misschien wel de belangrijkste.
This is a clear pull factor, possibly the most important as far as Cuba is concerned.
De doodstraf dient wereldwijd te worden afgeschaft, behalve misschien in oorlogstijd.
It needs to be abolished throughout the world, save possibly in time of war.
misschien (also: mogelijkerwijs, soms, mogelijk, wellicht)
Maar denkt men misschien dat het mogelijk zal zijn doelmatigheid met simpele technocratische procedures te bereiken, zonder dat de volkeren hier achter staan?
But does anyone perchance believe that it will be possible to achieve efficiency by adopting purely technocratic procedures without the commitment and support of the people?
misschien (also: bij toeval)
volume_up
haply {adv.} [arch.]

Context sentences for "misschien" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHeeft hij reisplannen of moet hij misschien vooraanstaande bezoekers bezighouden?
Does he have some travel plans or is he entertaining some distinguished visitors?
DutchHebt u misschien andere plannen die u niet prijs wilt geven aan het Parlement?
Do you have any other plans in the pipeline that you are not telling Parliament?
DutchMisschien schrikt u ervan, maar we zien letterlijk wat er nu gebeurt in dit brein.
This may shock you, but we're literally reading this person's brain in real time.
DutchDat moet hier worden gezegd, want misschien krijgen wij nog wel een kerstcadeau.
There is always a chance, of course, that we might yet receive a Christmas present.
DutchIk weet zeker dat er contradicties en misschien zelfs conflicten zullen rijzen.
I am sure there will be a problem of inconsistency and the potential for conflict.
DutchHet lijkt misschien een mond vol, maar het gaat in feite om een eenvoudig idee.
This is, one might think, rather a mouthful for what is essentially a simple idea.
DutchSommigen zullen misschien zeggen dat ik bezeten ben van overdrachtsceremonies.
Some might say that I am becoming rather an aficionado of hand-over ceremonies.
DutchDe vraag blijft altijd of dat voldoende is, of we misschien nog meer kunnen doen.
It remains to be seen whether that is enough or whether we can still do more.
DutchIk weet niet of het Daphne-programma volstaat en of er misschien niet meer nodig is.
I do not know if the Daphne programme suffices or if something more is required.
DutchDat is misschien voor 24 uur zo, maar daarna is het een zaak voor ons allen.
Arguably that may be true for 24 hours; thereafter it is a matter for all of us.
DutchDocumenten die vandaag vrij toegankelijk zijn, zijn dat morgen misschien niet meer.
Documents which are at present in the public domain may be classified tomorrow.
DutchHiervoor is met enige goede wil misschien de een of andere oplossing te vinden.
This might be able to be solved somehow or other if there is a will to do so.
DutchDan wordt het misschien wel 2020, 2030 voordat het eerste land kan toetreden.
Then it might not be until 2020 or 2030 that the first country is able to join.
Dutch100 van het koraal is misschien weggeveegd voor 2050 door de opwarming van de aarde.
100 percent of the coral may be wiped out before 2050 because of global warming.
DutchNu vraag je misschien: John, wat heeft dit te maken met groen en de klimaatcrisis?
Now, you may ask, John, what has this got to go with green and with climate crisis?
DutchDaar lijkt het misschien niet op, maar als je een microgolf was, zou je het zo zien.
It may not seem that, but if you were a microwave, this is how you would view it.
DutchDit klinkt misschien wat vreemd als je nog nooit over nieuwe steden hebt nagedacht.
Now this might sound preposterous to you if you've never thought about new cities.
DutchAls ze minder lange arbeidstijden hadden gehad, was dat misschien niet gebeurd.
It may be that, if they had had shorter working hours, this would not have happened.
DutchDat komt de heer Helmer misschien niet goed uit, maar helaas werkt het wel zo.
That might not suit Mr Helmer, but I am sorry to say that is the way it goes.
DutchEr waren misschien enige details waarover meningsverschillen zijn opgetreden.
Differences of opinion may well have arisen over this or that point of detail.