"motie" English translation

NL

"motie" in English

NL motie
volume_up
{de}

motie (also: beweging, resolutie)
volume_up
motion {noun}
De socialistische motie van afkeuring was een motie die de rol van de Commissie diende te bevestigen.
The Socialist motion of censure was a motion of confirmation of the Commission.
Zij heeft nadien een motie van afkeuring ingediend die in feite een motie van vertrouwen was.
They subsequently tabled a motion of rejection which was in effect a vote of confidence.
Voorzitter, het is niet voor een motie van orde, het is voor een persoonlijk feit.
Mr President, it is not for a procedural motion, it is for a personal fact.
motie (also: vraag, kwestie, twijfel, navraag)
Mijnheer Meijer, uw motie van orde is zeker uitvoerbaar.
Mr Meijer, the question of procedure which you raise is certainly feasible.
Ik geef het woord aan de heer Watson voor een motie van orde.
Mr Watson has the floor to raise a question relating to a point of order.
Mijnheer de Voorzitter, ik kom nog even terug op de kwestie rond de motie van afkeuring.
Mr President, I wish to return to the question of the motion of censure.
Deze werd door een Chinese motie van niet-inmenging van tafel geveegd.
This draft resolution was defeated by a Chinese no-action motion.
Gezamenlijke motie voor een resolutie inzake Tampere
Joint motion for a resolution on Tampere
Europa kan en moet hulp bieden zoals in de motie van toezegging, die wij ten volle onderschrijven, wordt aangegeven.
Europe can and must help, and that is what our compromise resolution is about.

Context sentences for "motie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMaar voordat we beginnen, vraagt de heer Smith het woord voor een motie van orde.
However, before we start, Mr Smith has asked for the floor on a point of order.
DutchDe Commissie kan ook via een motie van wantrouwen door het Parlement worden geveld.
The Commission may also be toppled by Parliament through a vote of no confidence.
DutchMijn opmerking betreft deels een motie van orde en deels de notulen van gisteren.
I want to refer partly to a point of order and partly to yesterday's Minutes.
DutchIk ben geen valsspeler, mevrouw de Voorzitter: het gaat niet om een motie van orde.
Madam President, I shall not try to deceive you - this is not a point of order.
DutchMevrouw de Voorzitter, het gaat niet over de notulen maar om een motie van orde.
Madam President, this is not about the Minutes but about a point of order.
DutchMevrouw Lynne, dat is niet echt een motie van orde, maar ik neem nota van uw opmerking.
Mrs Lynne, that is a more unusual point of order but I note the point you make.
DutchMevrouw de Voorzitter, een motie van orde met betrekking tot het verslag-Nassauer.
Madam President, I have a point of order relating to the Nassauer report.
DutchIk kan u het woord geven voor een motie van orde, maar niet voor een dergelijk betoog.
I could give you the floor on a point of order but not to make this kind of speech.
DutchIk heb een verzoek om een motie van orde van de rapporteur, de heer Marset Campos.
The rapporteur, Mr Marset Campos, has asked to speak on a point of order.
DutchMevrouw Mann, volgens het Reglement was dat strikt genomen geen motie van orde.
   – Mrs Mann, that was not exactly a point of order according to the Rules of Procedure.
DutchIk kan u alleen maar toestaan om het woord te nemen als het gaat om een motie van orde.
I can only allow you to take the floor again if it concerns a point of order.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik heb een motie van orde over wat u onder " bepaling " verstaat.
Mr President, my point of order relates to the use you made of the word 'Rules '.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik heb een motie van orde met betrekking tot bijlage 5.
Mr President, I would like to move a point of order regarding Annex 5.
DutchIk weet niet of dat een motie van orde was maar het klonk me als muziek in de oren.
I do not know if that was a point of order, but it was music to my ears.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil het niet hebben over een motie van orde.
Mr President, on behalf of the Members of PASOK I wish to raise a separate matter.
DutchDaarom moeten we ons afvragen waarom de motie desondanks is ingediend.
It was tabled precisely in order to bring about what is happening here right now.
DutchMijnheer Cushnahan, sta mij toe dat ik u vertel dat dit geen motie van orde is.
Mr Cushnahan, allow me to tell you that that was not a point of order.
DutchU mag het woord voeren over een motie van orde, maar daarmee houdt het op!
You may speak on a point of order, but that is what you already have done.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik dank de heer Wijsenbeek voor zijn motie van orde.
I must extend my gratitude to Mr Wijsenbeek for raising that point of order when he did.
Dutch--Mijnheer de Voorzitter, ik heb een motie van orde met betrekking tot de agenda.
   – Mr President, I have a point of order with regard to the agenda.