"naïeve" English translation

NL

"naïeve" in English

NL naïeve
volume_up
{adjective}

Context sentences for "naïeve" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWe hadden aan een jaartje voldoende om tal van naïeve ideeën kwijt te raken.
Indeed, it has only taken a year for us to be disabused of many naïve ideas.
DutchIk vrees dat wij nogmaals het risico, van wat ik noem, naïeve vrijhandellopen.
I fear that we are once more in danger of pursuing what I think of as 'naive ' free trade.
DutchDit initiatief kan misschien een naïeve aanpak lijken, zoals enkele critici hebben gezegd.
Perhaps, according to some critics, this initiative could seem to be a naive approach.
DutchAls naïeve Nieuw-Zeelander dacht ik: dan ga ik maar naar het Pentagon.
So as a naive New Zealander I thought, well I'll go to the Pentagon.
DutchAls Europese Volkspartij zullen wij geen naïeve dromen najagen.
As the European People's Party, we will not be pursuing any pipe dreams.
DutchEn ze maken misbruik van de onschuldige, de naïeve, de rouwende, de behoeftige mensen die er zijn.
And they take advantage of the innocent, the naive, the grieving, the needy people out there.
DutchDie procedures zouden in alle zorgvuldigheid op een verstandige, maar niet naïeve wijze moeten worden toegepast.
These procedures should be applied with due care, intelligence and maturity.
DutchWe hebben hier niet te maken met een groepje naïeve amateurs.
It is not a bunch of naive amateurs we are dealing with here.
DutchDe EU is ook geen naïeve mecenas die wel betaalt als de Verenigde Staten het vuile werk hebben opgeknapt.
Neither is the EU a naïve Maecenas, who pays up once the United States has done the dirty work.
DutchNu, hier is nog een andere vraag van de naïeve reclameman.
Now, here is another naive advertising man's question again.
DutchDie dirigistische orthodoxie koestert de naïeve hoop de nationale staten van binnen uit te desintegreren.
This interventionist orthodoxy cultivates the naïve hope of breaking up the nation states from within.
DutchWellicht koesterden wij, als politici die zich met die kwestie bezighouden, naïeve en onrealistische verwachtingen.
Perhaps it was our expectations as politicians dealing with this issue that were naive and unrealistic.
DutchHier komt de naïeve suggestie van deze reclameman.
Here is my naive advertising man's suggestion.
DutchHet is namelijk zo dat als ik het naïeve federalisme kritiseer, mijn kritiek niet gericht is tegen het federalisme op zich.
When I criticise naïve federalism, it is not in fact federalism itself that I am criticising; quite the opposite.
DutchIk heb echter enige twijfels met betrekking tot het verslag-Cornillet, waarin een aantal overbodige en naïeve beweringen is opgenomen.
I have some doubts, however, about the Cornillet report, in which a number of redundant and naïve statements stand out.
DutchAlleen een gevaarlijk zelfgenoegzame of naïeve geest zal van mening zijn dat de BSE-crisis achter de rug is.
There has been a worrying increase in the number of cases of BSE detected in France over the past year, in part due to the introduction of targeted testing.
DutchIn het verslag wordt hier, misschien op een opzettelijk naïeve manier, nog aan toegevoegd dat deze kortzichtigheid van de leden van de Commissie onbegrijpelijk is.
The report adds, perhaps disingenuously, that this lack of foresight by the Commissioners was incomprehensible.
DutchAls we het over naïviteit hebben: de val van de Berlijnse muur leek decennia lang een naïeve droom, maar deze droom werd uiteindelijk werkelijkheid.
If we are speaking about naivety, the fall of the Berlin wall seemed to be a naive dream for decades and then it became a reality.
DutchBij de bespreking van het al dan niet tot stand komen van de douane-unie met Turkije, heeft men in dit Europees Parlement meer dan één naïeve stem gehoord.
During the debate on whether or not to conclude the customs union with Turkey we heard more than one naive voice here in the European Parliament.
DutchIk heb op vele radio- en televisieprogramma's gehoord en gezien wat - mijns inziens naïeve - wetenschappers zeggen: " waarom zou iemand mensen willen klonen?
I have heard and seen on many radio and television programmes what I regard as naive scientists say: ' why should anyone wish to clone human beings? '