"naargelang" English translation

NL

"naargelang" in English

NL naargelang
volume_up
{preposition}

naargelang (also: naar, langs, volgens, ingevolge)
De evaluatie van de resultaten verschilt echter sterk naargelang de netwerken.
However, the evaluation of the results varies greatly according to the network.
Naar verluidt worden mensen gediscrimineerd naargelang de stam waartoe ze behoren.
There seems to be discrimination against people according to the tribes they come from.
Ze moeten variabel zijn naargelang het verschil in de productiekosten tussen de twee betreffende landen.
They must be variable according to the difference in costs between the two countries in question.

Context sentences for "naargelang" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchNaargelang de aard en de oorsprong van de drugs worden verschillende routes gevolgd.
Different routes are used depending on the nature and origin of the drugs.
DutchVoor hen zijn er reeds regelingen, al verschillen die naargelang van het land.
Although there are different regulations here amongst the nations, regulations do exist.
DutchNaargelang het terrein kunnen wij dan tot asymmetrische oplossingen komen.
The result may be a multi-track system, depending on the areas in question.
DutchEr moet een objectieve motivering worden gegeven naargelang de aard van het geval.
There must be objective grounds based on the nature of the object.
DutchDat zal per geval en naargelang van de situatie moeten worden bekeken.
That will need to be determined case-by-case and situation-by-situation.
DutchDe lidstaten dienen te betalen naargelang de omvang van hun vangsten.
The Member States should pay in proportion to the size of their catches.
DutchOnze fractie zal derhalve stemmen naargelang het eindvoorstel dat wordt voorgelegd.
Therefore our group's vote will depend on the final proposal.
DutchNaargelang je vordert, krijg je meer en meer complexe zinnen te vertalen.
And as you get more and more advanced, we give you more and more complex sentences to translate.
DutchDeze netwerken ontwikkelen zich naargelang de vraag en de wetgeving.
These networks develop as legislation permits and demand requires.
DutchWe moeten dan ook klaar staan om deze ontwikkeling te begeleiden, al naargelang van onze behoeften.
We must therefore be ready to accompany those developments as required.
DutchEn naargelang de frequenties toenemen, worden de patronen die op de plaat verschijnen complexer.
As the frequencies increase, so do the complexities of the patterns that appear on the plate.
DutchQuotaverruiming ja, maar alleen naargelang de marktsituatie.
This means a 'yes ' to increased quotas, but it must be dependent on the market situation.
DutchMen zal bijvoorbeeld verkozen kunnen worden op 18- of 25-jarige leeftijd, al naargelang de lidstaat.
For example, you can be elected at the age of 18, or at 25, depending on the Member State.
DutchDe lijst die we nu hebben is, zoals ik zeg, negatief, en we breiden hem uit al naargelang de noodzaak zich voordoet.
At the moment the list is, as I say, a negative list and it is added to as required.
DutchZe moeten verder weten dat de wetenschappelijke gegevens veranderen al naargelang de feiten die ze aan het licht brengen.
Producers and consumers should also be aware that scientific facts evolve as new discoveries are made.
DutchIk zou zeggen al naargelang het uitkomt.
It rather depends on the person, I would say.
DutchHet asielbeleid mag in ieder geval onder geen beding gestoeld zijn op criteria die variëren al naargelang van de omstandigheden van het moment.
In all cases, asylum policy should reject arbitrary criteria linked to the current situation.
DutchDe jaarlijkse loonkosten voor een passagiersschip zijn zeer verschillend naargelang het een Frans of een Brits schip is.
The annual wage costs of a passenger vessel vary considerably, depending on whether it is a French or British vessel.
DutchZij heeft eenheid en samenhang uitgestraald, openheid gekoppeld aan vastberadenheid, en dit naargelang de omstandigheden.
It presented an image of unity and consistency, and it supported the use of firmness, depending on the circumstances.
DutchDit zal de grote supermarktketens ervan afhouden op andere soorten vlees over te schakelen naargelang de grondstoffenprijzen lager zijn.
This will discourage the vast supermarkets switching sources so that they can follow lower commodity prices.