NL nakomen
volume_up
[kwam na|nagekomen] {verb}

Als de Europese Unie geloofwaardig wil zijn, moet zij haar beloften nakomen.
If the European Union wants international credibility, it has to keep to its promises.
Wij moeten van de regeringen eisen dat zij daadwerkelijk de internationale afspraken nakomen.
We have to demand that governments really do keep the international agreements.
Hoe kunnen we onze toezeggingen nakomen voor de vredeshandhaving in Afrika?
How can we keep our commitments to African peacekeeping?
Toch ben ik van mening dat wij erbij moeten blijven dat we nakomen wat we toegezegd hebben.
I nonetheless believe that, if we persist, we shall achieve what we have pledged.
Als u denkt dat u alle beloftes die u hier gedaan heeft, kunt nakomen, zult u zeker ook de steun van mijn fractie krijgen.
If you believe that you can achieve and adhere to everything that you have promised us here, then you will certainly have my group's support as well.
Als de gestelde doelen niet nagekomen of gerealiseerd worden, wordt automatisch overgestapt op de wetgevingsmiddelen, die de betreffende afspraak aanvullen dan wel vervangen.
Failure to respect or achieve the objectives laid down would trigger recourse to supplementary legislative mechanisms or the replacement of the agreement.
In de eerste plaats moeten wij immers een aantal verbintenissen ten gevolge van de Uruguay-ronde nakomen.
Firstly because we have commitments that must be respected in the follow-up to the Uruguay Round.
Zij willen geen beloftes meer die wij toch niet nakomen; zij willen geen inspanningen die niets opleveren.
They do not want any more promises that we then fail to keep, or to see any efforts that we then fail to follow through.
De Commissie had zich hier eerder toe verbonden, maar was deze belofte tot op heden niet nagekomen.
This fulfils the Commission's commitment which, until now, has been without any follow-up.
Zo is althans voor het nakomen van de verplichtingen van Kopenhagen de basis gelegd.
In this way, a foundation has been laid for observing the obligations of Copenhagen.
Zij moeten de criteria die in het Stabiliteits- en groeipact zijn vastgelegd, duidelijk nakomen en niet steeds opnieuw proberen deze te omzeilen.
They have to clearly observe the criteria laid down in the Stability and Growth Pact rather than repeatedly attempting to circumvent them.
Ons verzoek om een olie-embargo in te stellen wordt niet nagekomen.
Our request to impose an oil embargo, is not being observed.
nakomen (also: later komen)

Context sentences for "nakomen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVoorzitter, we moeten ervoor zorgen dat de landen hun gemaakte afspraken nakomen.
We have to see to it that countries honour the commitments they have entered into.
DutchIk ben van mening dat de Europese Unie ook haar eigen verplichtingen moet nakomen.
I am of the opinion that the European Union should has obligations of its own.
DutchDe lidstaten moeten nu heel snel die verplichting van 0,7 procent concreet nakomen.
The Member States must now very quickly meet this 0.7 % target in a practical way.
DutchWillen wij de afspraken van Kyoto nakomen, dan is dat een noodzakelijke voorwaarde.
If we wish to comply with the Kyoto agreements then this is a necessary condition.
DutchSteeds meer mensen vragen zich af wanneer Zweden zijn verplichtingen zal nakomen.
More and more people are wondering when Sweden will fulfil its commitments.
DutchDe regering in Peking moet haar belofte nakomen en met de Dalai Lama gaan praten.
The Beijing Government must fulfil its promise and initiate talks with the Dalai Lama.
DutchWe kunnen niet in het wilde weg afspraken maken en die vervolgens niet nakomen.
We cannot enter into commitments willy-nilly and then fail to honour them.
DutchZo is althans voor het nakomen van de verplichtingen van Kopenhagen de basis gelegd.
In this way, a foundation has been laid for observing the obligations of Copenhagen.
DutchDe WTO is gewoon een excuus om de gedane beloften niet te hoeven nakomen.
The WTO argument is just an excuse not to deliver on what was originally promised.
DutchBovendien moeten we als Parlement de aangegane verplichtingen uit 2001 zelf ook nakomen.
Moreover, we as Parliament must also meet the commitments entered into in 2001.
DutchDie is door iedereen ondertekend en iedereen moet zijn verplichtingen dan ook nakomen.
All parties have signed up to it and must do what they have undertaken to do.
DutchWij moeten er echter over waken dat ook derde landen de aangegane verbintenissen nakomen.
To do that, we must ensure that commitments made by third countries are respected.
DutchIk ben geneigd dit nog eens te herhalen: de lidstaten moeten hun beloften nog nakomen!
I am tempted to repeat that: Member States still have to deliver on their commitments!
DutchDuitsland zal zijn Europese verplichtingen ook onder de nieuwe bondsregering nakomen.
Under the new government, Germany will continue its commitment to Europe.
DutchIk wil dat we consequenter zijn bij het uitvoeren en nakomen van wat is afgesproken.
I call for greater consistency in implementing what we have agreed to and adhering to it.
DutchEr zijn enkele lid-staten die hun verbintenissen uit dit Verdrag niet nakomen.
There are certain Member States that are not fulfilling their obligations under the Treaty.
DutchTurkije moet enorme problemen zien op te lossen en belangrijke verplichtingen nakomen.
There are enormous problems for Turkey to overcome and important obligations to fulfil.
DutchZij moet de afspraken, gemaakt bij het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering, nakomen.
It must respect the undertakings given in the UN Framework Treaty on Climate Change.
DutchHet Parlement dat zijn verplichtingen ten aanzien van de Europese burgers moet nakomen?
Does it benefit Parliament, which is accountable to the citizens of the European Union?
DutchPakistan moet zijn verplichtingen als lid van de Verenigde Naties nakomen.
Pakistan must fulfil its obligations as a member of the United Nations.