"nieuwe" English translation

NL

"nieuwe" in English

EN

NL nieuwe
volume_up
{adjective}

nieuwe (also: ander, opkomend, nieuw, vers)
volume_up
new {adj.}
Er zijn nieuwe media, nieuwe verspreidingskanalen en nieuwe diensten bijgekomen.
New media, new broadcasting methods and new services have appeared.
Geen nieuwe ideeën, geen nieuwe visie, geen nieuwe initiatieven en geen urgentie.
No new thoughts, no new vision, no new initiatives and no urgency.
De nieuwe materialen en nieuwe overdrachtstechnieken bieden legio mogelijkheden.
With the new materials and new ways of transmission, you have vast possibilities.

Context sentences for "nieuwe" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet verslag van de heer Herzog gaat over het nieuwe scorebord voor overheidssteun.
The report by Mr Herzog concerns the newly-introduced scoreboard for state aid.
DutchTen derde en laatste levert de verlaging van de uitvoersteun nieuwe problemen op.
Finally, my third point: the decrease in export aid presents further problems.
DutchEen interne Europese markt is geen bedreiging, maar biedt juist nieuwe kansen.
A single European market should be seen as an opportunity rather than a threat.
DutchIk hoop dat u hiermee rekening houdt bij het opstellen van nieuwe wetsvoorstellen.
It is a disgrace and I hope that you will take it up when you look at legislation.
DutchIs de ingebruikneming van de nieuwe domeinnamen.bytes,.info en.pro vertraagd?
Has the putting of the domain names. bytes,. info and. pro into use been delayed?
DutchDoor nieuwe noodzaken. ~~~ Ik volg deze verandering al even en ik neem er aan deel.
I've been following this change for quite a while now, and participating in it.
DutchIn 2003 begon de regering van Ethiopië met dit nieuwe systeem in hun eigen land.
They trained 35,000 health extension workers to deliver care directly to the people.
DutchVerder overwegen we nieuwe projecten in de Balkan, Afrika en de zuidelijke Pacific.
We are also considering further projects in the Balkans, Africa and South Pacific.
DutchSedert de start van de conferentie zijn belangrijke nieuwe debatten geopend.
Some major issues have appeared on the scene since the conference was launched.
DutchHij kan in de nabije toekomst nieuwe ontwikkelingen op dit gebied tegemoet zien.
He can look forward to further progress in this respect in the near future.
DutchStrikte trouw aan het Verdrag is het beste visitekaartje voor de nieuwe euro.
Strict observance of the Treaty is the best visiting card the euro could have.
DutchVanochtend hebben wij echter een nieuwe eigenschap in u ontdekt: arrogantie.
This morning, however, we have come across a further quality of yours: arrogance.
DutchTot nu toe is er geen enkel waterwerk verwezenlijkt ter voorkoming van nieuwe rampen.
No preventive or hydrogeological work of substance has been carried out thus far.
DutchWij moeten de werknemers dan ook ondersteunen om hen nieuwe trauma's te besparen.
We should therefore reassure our workers in order to avoid further traumas.
DutchNeem bijvoorbeeld Bosnië, waar 3.000 huizen van nieuwe daken zijn voorzien.
We could cite the example from Bosnia of the " 3000 roofs for Bosnia " programme.
DutchDe onderhavige overeenkomst is een nieuwe pijler in het tweede spoorwegpakket.
The agreement in question is a further pillar in the second railway package.
DutchIk geloof dat er in het nieuwe actieplan rekening met deze zaken wordt gehouden.
I believe that these matters will be taken into account in the forthcoming action plan.
DutchMaar deze wijk wordt bedreigd door stadsplanners die nieuwe huizen willen bouwen.
However, this area is threatened by city planners looking to build houses.
DutchHet paard heeft een nieuwe neusvleugel ontwikkeld noodzakelijk door een ruiterongeluk.
The horse just has another nostril that's developed because of a riding accident.
DutchDe interne markt heeft rechtstreeks voor 900.000 nieuwe arbeidsplaatsen gezorgd.
Some 900, 000 jobs have been created directly attributable to the market.