"nood" English translation

NL

"nood" in English

NL nood
volume_up
{de}

nood (also: behoeftigheid, behoefte)
volume_up
need {noun}
Een ander cruciaal punt is dat de hulp beter afgestemd moet worden op de mensen in nood.
Another crucial point is the need for better targeting of aid to the people in need.
Wij sturen onze hulp naar gebieden waar de meeste mensen in nood zich bevinden.
We are directing our assistance to areas with the largest concentration of people in need.
Ten eerste, de nood aan betrokkenheid van de armste landen.
First of all, there is the need to involve the poorest countries.
Het gaat hier niet om inmenging, maar om bijstand aan een volk in nood.
It is not a question of interference, but of helping a people in danger.
Zo ja, dan zou het geoorloofd zijn mensen in nood niet te helpen.
This would amount to failing to help a person in danger.
De VHA heeft ons bij terugkeer duidelijk gemaakt dat er in Goma niet echt gevaar dreigde of dat er echt nood geleden werd.
But the VHA, on returning, did in fact confirm to us that there seemed to be no one really in danger or in need in Goma.
nood (also: ellende, narigheid, misère, armoe)
volume_up
misery {noun}
Beide groepen maken uit geldzucht een schaamteloos misbruik van de nood van mensen.
Both shamelessly exploit human misery for financial gain.
Intussen rust op de gebleven buitenlandse hulpverleners een enorme werkdruk ter leniging van de nood.
In the meantime, the foreign aid workers who remain are under enormous pressure as they attempt to alleviate the misery.
In bepaalde stadsgebieden is de toestand alarmerend, en de sociale nood uit zich in de vorm van werkloosheid, armoede en criminaliteit.
The situation of certain urban areas is alarming, with the social distress taking the form of unemployment, misery and crime.
nood (also: begeerte, lust, wens, verlangen)
volume_up
want {noun}
In de tweede plaats hebben de bedrijven die grensoverschrijdend werken nood aan bescherming tegen wisselkoersschommelingen.
Secondly, where trade is across national borders it wants protection from exchange rate variations to improve trade.
De verbruiker is er zich door de problemen rond BSE en GGO's van bewust geworden dat hij nood heeft aan een gezondere voeding waarvoor hij op biologische producten een beroep kan doen.
After what has happened with BSE and GMOs, the consumer wants a level of food safety that organic production can guarantee.

Context sentences for "nood" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIn Afrika is er sprake van existentiële nood, en dat geldt met name voor Congo.
In Africa, survival is the problem, and the Congo is its most acute manifestation.
DutchDe BSE-affaire was voor hen een ramp die ze te nauwer nood te boven zijn gekomen.
Mad cow disease dealt them a terrible blow and they barely recovered from it.
DutchWij hopen allemaal dat onze hulp de grootste nood van de mensen ginds lenigt.
We all hope that our aid really will help the people get over the worst of it.
DutchDe nood van de vluchtelingen in Azerbaidzjan, Georgië en zelfs in Armenië is hoog.
Their destitution is terrible, in Azerbaijan, in Georgia and even in Armenia.
DutchDit zal het ons moeilijk maken om in geval van nood brandstoffen uit de VS te importeren.
This will make it difficult for us to import fuels from the USA in an emergency.
DutchVandaag de dag komen mensen op de vlucht voor nood en vervolging naar Europa.
Today, people come to Europe seeking refuge from calamity and persecution.
DutchOp dat moment verkeerden de kinderen van Beslan in nood, maar ze waren nog in leven.
At that moment the children of Beslan were suffering, but were still alive.
DutchHet gaat om het lenigen van echte nood en die is er op de Molukse eilanden.
This is about relieving the real suffering that is pervading the Moluccas.
DutchHet gaat daarbij om consumenten in nood of een consument zonder bankrekening.
I am thinking of insolvent consumers or consumers with no bank accounts.
DutchMijnheer de Voorzitter, nood kan niet gemeten en uitgedrukt worden in cijfers.
Mr President, distress cannot be measured or compared quantitatively.
DutchEen aantal kortetermijnmaatregelen kan vlug genomen worden om de ergste nood te lenigen.
A number of short-term measures can be taken quickly to ease the situation.
DutchDaarnaast is er dringend nood aan een strengere controle op het gebruik van Europees geld.
Moreover, stricter control on Community spending is required as a matter of urgency.
DutchAlles moet in het werk gesteld worden om de menselijke nood te lenigen.
Everything that can be done must be done to alleviate this human suffering.
DutchIn geval van nood zou deze plenaire week daar gehouden kunnen worden.
We could be accommodated there for this part-session on a provisional basis.
DutchGeen van beide zou ooit een bijdrage willen leveren om de vissers uit de nood te helpen.
Neither of them would ever come forward with any positive support to help the fishermen.
DutchHoe staat het met de Europese lijst van havens die schepen in nood zouden kunnen opnemen?
What is the status of the European list of ports that are likely to receive doomed ships?
DutchAlbanië heeft nood aan een doeltreffend beleid dat vrouwen veiligheid en gelijkheid garandeert.
There needs to be an effective policy guaranteeing women safety and equality.
DutchIn de derde plaats moeten de lidstaten concrete hulp bieden aan schepen en gebieden in nood.
Thirdly, Member States must offer tangible help to ships and areas that are in distress.
DutchDe Europese Unie heeft nood aan een samenhangende visie op zijn doelstellingen en beleid.
The European Union needs a cohesive, integral plan summarizing its objectives and policies.
DutchHeeft de ECB voldoende middelen voor een rol als geldschieter in geval van nood?
Is the ECB equipped for a role as a lender of last resort?