"noteren" English translation

NL

"noteren" in English

NL noteren
volume_up
[noteerde|genoteerd] {verb}

Hopelijk zult u mijn aanwezigheid in de vergaderzaal alleen noteren als ik dit wens.
Hopefully you will note my presence in the Chamber only when I indicate that I wish it to be noted.
Kunt u noteren dat de leden Michel Raymond, Jean Saint-Josse en ikzelf tegen dit amendement gestemd hebben?
Please note that Mr Michel Raymond, Mr Jean Saint-Josse and I voted against this amendment.
Please will you note that I voted in favour?
Ik moest de naam van deze TED Fellow noteren om er geen potje van te maken.
And I had to write down the name of this TED Fellow so I didn't mess it up here.
We begrijpen niet echt hoe, maar deze druppels leerden informatie noteren.
Somehow by ways that we don't quite understand, these little drops learned to write down information.
Het omslagpunt kwam, toen deze gemeenschappen zo hecht werden dat ze feitelijk gezamenlijk besloten om het recept voor de hele gemeenschap te noteren op één keten DNA.
Now the transition point happened when these communities got so close that, in fact, they got together and decided to write down the whole recipe for the community together on one string of DNA.
Toen ik de idee had om er een te doen ging dat zo: ik nam de beslissing en noteerde ze in mijn agenda.
When I had the idea of doing one, the process was I made the decision and I put it into my daily planner book.
Ik heb genoteerd dat nu zes airmails ingeboekt worden bij de heer Böge, de voorzitter van de BSE-enquêtecommissie.
I have noted that six airmails are booked in with Mr Böge, the chairman of the BSE Committee of Inquiry.
noteren
Mag ik mevrouw de Commissaris derhalve verzoeken de volgende drie punten te noteren over wat wij kunnen doen:
I would therefore ask the Commissioner to make a note of three things that can be done.
However, I will make a note of that aspect of your comments.
Ik heb namelijk zojuist ontdekt dat ik als afwezig genoteerd sta, terwijl ik wel degelijk hier aanwezig was.
I have actually only just discovered that I was marked as absent whereas I was definitely here.
noteren

Context sentences for "noteren" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchKunt u ook mijn naam laten noteren, ook al ben ik vergeten te tekenen?
I would therefore like to have my presence recorded, even though I forgot to sign in.
DutchIk wil hier verder niet op in gaan, maar wij zullen uw opmerking wel noteren in de notulen.
I would not like to follow it up, though it will be noted in the Minutes.
DutchIn beide gevallen moet men noteren dat Rusland zeer centraal staat.
It should be noted that, in both cases, Russia has a crucial role to play.
DutchIn feite is het recept voor ons, onze genen, exact dezelfde code en manier van noteren.
In fact the recipe for us, our genes, is exactly that same code and that same way of writing.
DutchWij noteren uw opmerkingen in het volledig verslag en in de notulen van deze vergadering.
What you have said will be recorded in the Verbatim Report of Proceedings and also in the Minutes.
DutchIk begon na te denken en alle ingrediënten voor een in mijn ogen perfecte biënnale te noteren.
So I started thinking and listing what all it was that I thought would make a perfect biennial.
DutchBij wijze van voorbeeld noem ik het idee om de prijs van voorzieningen en energieproducten in euro te noteren.
It calls on the Bank, for example, to back the denomination of energy supplies and commodities in euros.
DutchIk wilde u daarom verzoeken de resultaten van de stemmingen langer te laten zien, zodat men ze rustig kan noteren.
I would therefore ask you to show the results for longer so that people have time to write them down.
DutchWij noteren ook uw opmerkingen maar ik kan u verzekeren dat niemand van plan is het vragenuur te schrappen.
Your comments have been noted and I can assure you that there is no intention of doing away with Question Time.
DutchEr zijn echter ook minpunten te noteren.
There are, however, also a few minus points to be noted.
DutchZe leerden de informatie die het recept van de cel inhield, noteren op een speciaal soort chemische stof genaamd DNA.
They learned to record the information that was the recipe of the cell onto a particular kind of chemical called DNA.
DutchWe zullen uw stem noteren, mijnheer Delcroix.
DutchGoed, wij noteren u als present.
Fine, we will record you as being present.
DutchDe emittenten moeten vrij kunnen kiezen in welke lidstaat zij zich op de beurs of de markt willen laten noteren.
The issuers must be given free powers of decision-making regarding which Member State's stock exchanges or markets they wish to be listed on.
DutchEerste vraag -- je kan ze best noteren, op een stukje papier, fysiek, of op een virtueel papiertje, in je hoofd.
So the first question, and you might want to write this down, either on a bit of paper, physically, or a virtual piece of paper in your head.
DutchOp een moment dat het bedrijf recordwinsten liet noteren op de beurzen, kondigde Michelin massaontslagen in zijn Europese fabrieken aan.
Michelin announced massive redundancies in its European factories at the same time as record profits on the stock exchange.
DutchIk verzoek u dat te noteren.
DutchIk verzoek u dat te noteren.
DutchDegenen die namens het Europees Parlement als waarnemers voor de verkiezingen naar Bosnië-Herzegovina zijn gegaan, hebben ter plekke deze eensgezindheid kunnen noteren.
Those of us who went to Bosnia as electoral observers on behalf of the European Parliament had the opportunity to confirm that understanding and wish on the spot.
DutchLaten wij terloops noteren, en dat is de derde les, dat het racisme waarover in dit Parlement zoveel gezeurd wordt, een realiteit is die veel voorkomt in de wereld.
In passing we should remember - and this is the third lesson - that the racism that we are always hearing about in the European Parliament is a reality found throughout the world.