"om" English translation

NL

"om" in English

volume_up
om {conj.}
NL

om {adverb}

volume_up
Maar de politieke wil moet gemobiliseerd worden om aan die middelen te kunnen.
But the political will has to be mobilized, in order to mobilize the resources.
Om het vervuiler-betaalt-principe op een goede manier in werking te doen treden.
In order to ensure that the polluter-pays principle is implemented effectively.
Om daar wat aan te doen moeten we dus met Rusland om de tafel gaan zitten.
In order to deal with this problem we therefore have to negotiate with Russia.

Context sentences for "om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZe bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
They provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
DutchMaar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.
But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.
DutchOf oren die zichzelf kunnen horen -- dat is gewoon onmogelijk; daar gaat het om.
Or ears being able to hear themselves -- it's just impossible. That's the thing.
DutchBovendien tellen mensenlevens kennelijk niet en om vluchtelingen maalt men niet.
Also, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.
DutchIk denk dat het onjuist is om op zoiets belangrijks als de school te bezuinigen.
I do not think it is right to make savings in such an important area as schools.
DutchZij willen de regering van Bahrein om een zeer eenvoudige reden ten val brengen.
There is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
DutchHet gaat zowel om de bedragen zelf als om de begrotingsopmerkingen en dergelijke.
It applies to the actual amounts involved, as well as to budgetary remarks, etc.
DutchOm die reden werd hij in Rusland tot verscheidene jaren dwangarbeid veroordeeld.
For that, Russia has condemned him, sentencing him to many years ' forced labour.
DutchOm een en ander geloofwaardig te maken, moeten er concrete daden worden gesteld.
If we are actually to make a difference in this area, we need practical measures.
DutchWe hebben nu de kans om het toerisme een nieuw elan te geven op Europees niveau.
This is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
DutchBSE werd zo aanleiding om het hele Europese voedselbeleid ingrijpend te herzien.
In this way, BSE became the cause of a complete overhaul of European food policy.
DutchWe zouden de Commissie dan ook willen vragen om vastberaden actie te ondernemen.
We therefore urge the European Commission to take decisive action on this matter.
DutchIs het werkelijk in het belang van de lid-staten om deze maatregelen te treffen?
Will there be really any interest among the Member States to take these measures?
DutchVanzelfsprekend ben ik er geen voorstander van om de geldkraan open te draaien.
But that does not mean I favour simply opening up the gates, quite the contrary.
DutchStaat u mij echter toe om de voorgestelde amendementen in detail te behandelen.
However, allow me to address in detail the amendments, which have been proposed.
DutchIk weet dat men honderden kilometers omrijdt om goedkope diesel te kunnen kopen.
I know that drivers travel hundreds of extra kilometres to buy cheap diesel fuel.
DutchPas dan is het realistisch en haalbaar om de accijns op diesel te harmoniseren.
Only in this context would the alignment of diesel tax be sensible and feasible.
DutchDe portier vertelde me: "Ze komen elke dag om te zien of het centrum opengaat."
And the gatekeeper told me, "They come everyday to see if the center will open."
DutchNieuw is dat er altijd dagen of maanden nodig waren om dat proces te analyseren.
What's new is that that process has typically taken days or months of analysis.
DutchWij willen proberen om de twee partijen op verschillende punten samen te brengen.
What we want to do is to bring the two parties together on the different points.