"omhoog" English translation

NL

"omhoog" in English

EN

NL omhoog
volume_up
{adjective}

omhoog
De man staan min of meer stil hier, terwijl de vrouwen omhoog schieten in die hooggeschoolde banen.
The men sort of stagnate there, while the women zoom up in those high-skill jobs.
En ik - (Gelach) Ik was op zoek naar een aandrijfsysteem dat als een raket van misschien een meter hoog enkele kilometer omhoog kon gaan.
And I -- (Laughter) I was looking for a -- a propulsion system that would like, make a rocket, like, maybe about four feet high go up a couple of miles.
Als het tot slot erom gaat de achterstand in te halen, nemen sommigen een supersnelle lift naar de vastgestelde verdieping, maar moeten anderen via de trap omhoog klauteren.
Finally, when it comes to catching up, some are travelling in a high-speed elevator to the designated floor, while others have to struggle on the stairs.

Context sentences for "omhoog" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe middelen voor wetenschap en nieuwe technologieën moeten in alle landen omhoog.
We need to increase funding for science and new technologies in all countries.
DutchJe kunt de eilanden zien -- er zijn acht eilanden -- die uit het water omhoog komen.
You can see the Islands -- there are eight islands -- that pop out of the water.
DutchHet tempo moet omhoog, maar het externe politieke klimaat is niet meer hetzelfde.
It needs to be faster, but there has been a change in the external political environment.
DutchOm Europa dichter bij de burgers te brengen, moet het gehalte aan echte democratie omhoog.
In order to bring Europe closer to the citizens, we need more real democracy.
DutchAls de olieprijzen omhoog gaan, doen we aan energiebesparing, als ze dalen niet.
When oil prices rise we conserve energy, when they fall we do not.
DutchIn 2000 moeten de uitgaven voor cultuur omhoog naar één euro per hoofd van de bevolking.
The call for the millennium must be EUR 1 per head on Europe's culture.
DutchDe uitgaven voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid gaan echter wel omhoog.
In contrast, expenditure on the common foreign and security policy will rise.
DutchZij ziet mijn blik omhoog gaan naar de fee die op de daken is neergestreken
She guards my glance upward to the pixie perched on the roofs edge
DutchMen hield een groot spandoek omhoog - met welk doel doet er hier niet toe.
A huge banner was being raised - it does not matter to what end.
DutchWij kunnen niet als Europeanen in een conflict in Zuid-Oost-Azië optreden met het vingertje omhoog.
As Europeans, we cannot behave like schoolmasters in a conflict in South-East Asia.
DutchDe arbeidsparticipatiegraad moet omhoog - commissaris Vitorino heeft hier reeds op gewezen.
As Commissioner Vitorino has already mentioned, this is about increasing the employment rate.
DutchDit moet op de middellange termijn omhoog worden gebracht naar minstens 50 procent.
This must increase to at least 50 % within the medium term.
DutchHij is volledig automatisch -- je loopt er op af en de bril gaat omhoog.
It's fully automated -- you walk towards it, and the seat lifts.
DutchEven verderop op de financiële pagina's stond de kop: " Corus schiet omhoog ".
A little further on in the financial pages, there was the headline: " Corus experiences sharp upturn ".
DutchOok dat is een factor die de rentevoet automatisch omhoog stuwt.
That is another factor of automatic over-estimation of interest rates.
DutchVoor een daadkrachtig en efficiënt beleid moet het budget omhoog.
For action to be efficient and effective, a bigger budget is needed.
DutchHulpverleners stelden hem in staat zichzelf uit het diepe zwarte gat van de verslaving omhoog te trekken.
He was being helped to help himself come out of that deep black hole of addiction.
DutchDe doelstellingen moeten fors omhoog en we moeten gebruik van gerecycleerd materiaal stimuleren.
The targets must be raised considerably and we must encourage the use of recycled materials.
DutchDe Europese wapenexporten gaan duidelijk omhoog in plaats van omlaag.
European arms exports are clearly rising instead of falling.
DutchDoor invoerrechten op te leggen straffen we de consumenten doordat de prijs van schoenen omhoog gaat.
Imposing duties could punish consumers by increasing the price they pay for their footwear.