"omtrent" English translation

NL

"omtrent" in English

EN

NL omtrent
volume_up
{adverb}

omtrent (also: van, met, over, aan)
volume_up
about {adv.}
Ook de bezorgdheid omtrent de betrekkingen met Taiwan hoort in deze rubriek thuis.
Our range of concerns about relations with Taiwan also falls into this category.
Ik had sterke twijfels omtrent de resultaten van deze studie en de erin toegepaste methode.
I had serious doubts about the conclusions of this study and the methods used.
Het Parlement heeft al in januari 2000 zijn zorgen omtrent het pijplijnproject uitgesproken.
Parliament expressed its concerns about the pipeline project as early as January 2000.

Context sentences for "omtrent" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOok omtrent de noodzaak van open en doorzichtige overlegprocedures zijn we het eens.
Another area where we agree is the need for open and transparent consultations.
DutchIk weet dat wij momenteel in het Parlement geen meerderheid vormen omtrent dit punt.
I know that we do not at present have a majority in Parliament who share this view.
DutchKunt u de leden wat houvast geven omtrent de implicaties voor de vergadering van vanavond?
Can you give some guidance to members on the implications for tonight's session.
DutchMaar in beginsel kan ik de verduidelijking omtrent kortingen wel overnemen.
In principle, however, I can accept the clarification offered on rebates.
DutchMijnheer de Voorzitter, de Commissie heeft de ontwikkelingen omtrent deze situatie gevolgd.
Mr President, the Commission has been following developments in this situation.
DutchWat is het standpunt van de Raad omtrent de voortzetting van het Cohesiefonds vanaf 1999?
What is the Council's view of the continuity of the Cohesion Fund post-1999?
DutchDe situatie omtrent de mensenrechten in Egypte wordt steeds zorgelijker.
The human rights situation in Egypt is giving rise to increasing concern.
DutchEerst moeten wij duidelijkheid scheppen omtrent de noodzakelijke steunstelsels.
First we must clarify the situation in regard to our aid systems.
DutchWij koesteren hoge verwachtingen omtrent de werkzaamheden van dit centrum.
The main European instrument in this struggle is the European Monitoring Centre in Lisbon.
DutchDe discussie omtrent de bescherming van voetgangers is al lange tijd gaande.
There has been lengthy discussion of the protection of pedestrians.
DutchTenslotte moet ik de netelige kwestie omtrent het voorstel voor vervroegde uittreding aansnijden.
Finally, we must deal with the thorny issue of the proposal on early retirement.
DutchEen prima besluit, maar ons is nooit om advies gevraagd omtrent de juistheid van deze beslissing.
Fine, but we were never consulted or asked whether it was the right thing to do.
DutchBovendien tasten wij volledig in het duister omtrent de rol die voor onze delegatie is weggelegd.
At the same time the exact nature of parliamentary participation is very unclear.
DutchHet gaat hier echter niet alleen om de complexe situatie omtrent de heer Ben Brick.
Nevertheless, Madam President, I did not understand your speech.
DutchWij hebben een nieuwe tekst aan het voorstel omtrent milieuaansprakelijkheid toegevoegd.
We have written a new text into the environmental liability proposal.
DutchHEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen, welke aan het Verdrag zijn gehecht:
HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to this Treaty:
DutchLaten we ons in vredesnaam bevrijden van de onwetendheid omtrent giftige stoffen.
Let us put an end to toxic ignorance once and for all, please.
DutchIk denk dat het tijd is om onze verwachtingen omtrent voedsel te veranderen.
And so I think it's time we change what we expect from our food.
DutchElke gedachte omtrent een verdere vermindering is voor ons uit den boze.
Any thought, therefore, of further reduction is incomprehensible as far as we are concerned.
DutchHet afronden van de onderhandelingen omtrent Agenda 2000 is voor ons derhalve van prioritair belang.
That is also why concluding the negotiations on Agenda 2000 is our top priority.