"onderwerping" English translation

NL

"onderwerping" in English

NL onderwerping
volume_up
{de}

onderwerping
I refer to the subjugation of Tibet.
Laten wij daarom uitroepen: nooit meer genocide, nooit meer onderwerping van het ene volk door het andere, nooit meer agressie, nooit meer oorlog!
We would therefore call for there never again to be a repeat of such things as genocide, the subjugation of one nation by another, aggression and war.
Dat is bijvoorbeeld het geval in Libanon, waar wij zowel de politieke onderwerping als de blijvende bezetting van het Libanese grondgebied dulden.
This is true, for example, with regard to Lebanon, whose political subjugation and continued occupation we continue to tolerate.

Context sentences for "onderwerping" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet sleutelwoord is aanpassing, wat in de praktijk onderwerping betekent.
The keyword is adaptation, which actually means, in practice, submission.
DutchHet uiteindelijke doel is de onderwerping van de volkeren aan de nieuwe orde.
Its final objective is to subjugate people to the new world order.
DutchInwoners van Europa moeten worden beschermd tegen onderwerping aan dat Amerikaanse systeem.
People living in Europe need to be protected from being subjected to that American system.
DutchWie immers wijst, behalve mijn collega's van nationaal rechts, die onderwerping af?
Who, indeed, with the exception of my elected colleagues of the national right, rejects such subservience?
DutchHet betekent onderwerping van het zelfbelang aan de wil van Allah.
It means "surrender of self-interest to the will of Allah."
DutchEen dergelijke onderwerping kon dan ook nooit worden bestendigd.
Conquests of this sort have not been allowed to continue.
DutchDe door de EU getroffen maatregelen zijn symbolisch voor de onderwerping aan het beleid van de regering-Bush.
The measures adopted by the EU represent a supine acceptance of the Bush Administration's policy.
DutchDe onvoorwaardelijke onderwerping aan de eigen ideologie of de dood -- dat was de boodschap van het Franco-regime.
Unconditional subjection to its own ideology or death — that was the message of the Franco regime.
DutchSommigen zeggen dat de Islam onderwerping betekent.
Some people would say that Islam means submission.
DutchDie tijd van terrorisme werd uiteraard gevolgd door segregatie en decennia van raciale onderwerping en apartheid.
And that era of terrorism, of course, was followed by segregation and decades of racial subordination and apartheid.
DutchIk citeer: " Het betekende slavernij, het betekende bezetting, het betekende onderwerping en het betekende stalinistische terreur ".
Let me quote her: ‘ It meant slavery, it meant occupation, it meant submission and Stalinist terror’.
DutchIk vind die onderwerping zeer jammer.
This submission, in my view, is quite deplorable.
DutchSolidariteit stond aan de wieg van het proces waardoor Oost-Europese naties zich konden ontworstelen aan de totalitaire onderwerping.
Solidarno ść started the process of East European nations becoming genuinely free from totalitarian enslavement.
Dutch"De kern van verering is onderwerping.
DutchMisschien is het je ook al opgevallen dat islam ‘overgave’ of ‘onderwerping van eigenbelang aan de wil van Allah’ betekent.
Well, it may already have occurred to you that Islam means "surrender," or "submission of self-interest to the will of Allah."
DutchNeen, het is de ontwikkeling van de macht van de elite en onderwerping is de onbehaaglijke realiteit voor Oost-Europa.
No, it is an extension to the power of the élites and, in reality, the unfortunate agenda for Eastern Europe is, of course, subjection.
DutchZoals alle andere ondemocratische regimes grondvestten ook de Taliban hun macht op de onderwerping van de vrouw en de terugkeer tot de oorsprong.
Like every other anti-democratic regime, the Taliban based their power on subjugating women and going back to their roots.
DutchZijn grote verdienste is dat hij de huidige onderwerping van onze landen aan de Verenigde Staten, zij het op diplomatische wijze, aan de kaak stelt.
Its merit is, while keeping to diplomatic forms, to reject the current bond of subservience of our nations with respect to the United States.
DutchIn heel de wereld neemt het verzet tegen de imperialistische politiek toe, in welke vorm dan ook: economische onderwerping of militaire interventie.
Resistance to imperialist policies, be they in the form of financial enslavement or in the form of military intervention, is growing all over the world.
DutchDe echte politieke doelstelling van het uitbreidingsproject van de EU komt neer op een economische en politieke onderwerping van de bevolking in de kandidaat-lidstaten.
The real political objective of the EU's enlargement project is the economic and political subjection of the applicant countries ' people.