"onderwijsinstellingen" English translation

NL

"onderwijsinstellingen" in English

NL onderwijsinstellingen
volume_up
{plural}

1. education

onderwijsinstellingen
- de continue verbetering van de structuren en de activiteiten van onderwijsinstellingen en onderzoekscentra, aangezien kennisverwerving door de mens de drijvende kracht is achter ontwikkeling;
- by constantly upgrading the infrastructure of and action by educational institutes and research centres, given that the driving force behind development is the acquisition of knowledge by man;

Context sentences for "onderwijsinstellingen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVerder is het heel belangrijk dat wij de onderwijsinstellingen stimulansen bieden.
Furthermore, I believe it is very important to create institutional incentives.
DutchMet name onderwijsinstellingen moeten een rol spelen in dit Europees jaar.
Educational institutions in particular must play a role in this European Year.
DutchAls gevolg daarvan hebben we een toenemende inmenging gezien in onze onderwijsinstellingen.
As a result we have seen increasing interference in our educational establishments.
DutchDat we ons daarbij niet moeten beperken tot de reguliere onderwijsinstellingen spreekt vanzelf.
It goes without saying that we must not limit ourselves to mainstream educational institutions.
DutchDe situatie is heel moeilijk voor onderwijsinstellingen die geen eigen middelen hebben om dit te steunen.
The situation is particularly awkward in colleges, which do not have the funds to support it.
Dutchde samenwerking tussen onderwijsinstellingen te bevorderen;
promoting cooperation between educational establishments;
DutchU heeft benadrukt dat sportbonden, sportverenigingen en onderwijsinstellingen de handen ineen moeten slaan.
You highlighted the need for a partnership between sports organisations and education organisations.
DutchEr valt veel te winnen door partnerschappen tussen sportorganisaties en onderwijsinstellingen tot stand te brengen.
Much can be gained from establishing partnerships between sporting organisations and educational establishments.
DutchWe moeten onderwijsinstellingen na laten denken over manieren om mensen weer te laten koken, want dat doen ze uiteraard niet --
We have to get academic institutions to start thinking about ways to teach people how to cook again,
DutchEr woedt zelfs een heuse strijd tussen werkgevers en onderwijsinstellingen om het grootst aantal jongeren aan te trekken.
Indeed, there is an outright struggle between employers and educational institutions to attract young people.
DutchDan pas beschikken we over een goed instrument voor onderwijsinstellingen en voor het werken in de Europese Unie.
Only then will the right tools be available for the educational establishments and for working life in the European Union.
DutchDeze communautaire actie, die op onderwijsinstellingen en studenten gericht is, is een van de mooiste successen van de Europese Unie.
This Community programme for schools and students is one of the great successes of the European Union.
DutchZe moedigt de samenwerking op Europees niveau tussen de onderwijsinstellingen aan en draagt bij tot de vorming van een Europees onderwijsnetwerk.
It is encouraging European cooperation between schools and enabling them to establish a Europe-wide network.
DutchOok de autonomie van de onderwijsinstellingen moet bewaard blijven et dus die van de beleidsvormen van de lidstaten van de Unie op dit gebied.
We must also preserve the autonomy of establishments and, thus, of the policies of the Member States of the Union in this regard.
DutchDe waarborging van de kwaliteit en de samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen zijn echter alleen maar mogelijk op basis van vertrouwen.
The encouragement of quality assurance and cooperation between centres of higher education, however, can only function on trust.
DutchIk steun van harte de toename van de uitwisseling van onderzoekers, docenten en studenten alsmede de samenwerking tussen onderwijsinstellingen.
I am a firm supporter of more exchange programmes for researchers, teachers and students and cooperation between educational institutions.
DutchDe sociale partners, de nationale rechtspraak, onderwijsinstellingen en organisaties moeten worden gesteund in het tegengaan van pesterijen.
The social partners, legislators at national level, educational institutions and associations need especial support in their efforts to combat it.
DutchHet zal dus niet meer mogelijk zijn voor kinderverkrachters om aan het werk te gaan in onderwijsinstellingen voor kinderen en daar opnieuw kinderen kwaad te doen.
Therefore, such a child rapist will no longer be able to work in children ’ s education institutions and harm children again.
DutchHet is belangrijk dat dit programma toegankelijk is voor alle belanghebbenden, dat wil zeggen non-gouvernementele organisaties en onderwijsinstellingen.
It is important that this programme is accessible to all interested parties, that is non-governmental organisations and educational institutions.
DutchMet name de kerken, de vakbonden, vrouwenorganisaties, beroepsopleidingen en andere onderwijsinstellingen hebben daarbij een beslissende rol.
Churches, trade unions, women's organisations, occupational training courses and other educational institutions, in particular, play a decisive role in this.