"onderwijzen" English translation

NL

"onderwijzen" in English

NL onderwijzen
volume_up
[onderwees|onderwezen] {verb}

Wij onderwijzen het primaat van het recht en niet het recht van de primus.
And what we teach is the strength of law, not the law of the strong.
Als ze toegang hebben tot de computer zullen ze zichzelf onderwijzen, intelligentie inbegrepen.
So if they have access to the computer, they will teach themselves, including intelligence.
Gelukkig moest ik geen Amerikaanse overheid onderwijzen.
Luckily, I didn't have to teach them American government.
onderwijzen (also: opvoeden)

Context sentences for "onderwijzen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIn dit geval onderwijzen chimpansees elkaar hoe je noten kan kraken met stenen.
In this case, chimpanzees teaching each other how to crack nuts with rocks.
DutchHet resultaat is dat we mensen uit hun creatieve… vermogen onderwijzen.
And the result is that we are educating people out of their creative capacities.
DutchWaarschijnlijk het belangrijkste effect is dat kinderen hun ouders onderwijzen.
Probably the most important thing we see is children teaching parents.
DutchDe meeste scholen in Amerika spenderen minder dan 7.500 dollar om een kind te onderwijzen.
Most schools in America spend less than 7,500 dollars a year teaching a child.
DutchEn we onderwijzen onze kinderen minder kinderen te nemen, wat goed nieuws is voor ons allen.
And we are educating our kids, having fewer kids, basically good news all around.
DutchMijn verslag behandelt het Witboek " Onderwijzen en leren: naar een cognitieve samenleving ".
My report is: White Paper " Teaching and learning - Towards the learning society ".
DutchElektronisch leren biedt nieuwe pedagogische modellen om te onderwijzen en te leren.
E-learning offers new pedagogical models for teaching and learning.
DutchAls we dat niet eens in ons eigen Parlement kunnen, mogen we dat elders ook niet gaan onderwijzen.
If we cannot even do it in our own Parliament, we should not preach to others.
DutchLaten we wat uitzoomen en ons afvragen: waarom onderwijzen we wiskunde?
So let's zoom out a bit and ask, why are we teaching people math?
DutchTen tweede moeten wij jongeren op lokaal niveau onderwijzen.
Secondly, we must provide training for young people at local level.
DutchEr bestaat een dringende behoefte om de manier waarop we communiceren, informeren en onderwijzen te veranderen.
There is an urgent need to change the way we communicate, inform and educate.
DutchSakena is een lerares in een tijd waarin vrouwen onderwijzen een gevaarlijke business is in Afghanistan.
Sakena is a teacher at a time when to educate women is a dangerous business in Afghanistan.
DutchMeer bepaald, waarom onderwijzen we wiskunde in het algemeen?
And in particular, why are we teaching them math in general?
DutchDus ik begon mezelf te onderwijzen op dat moleculaire niveau.
So I started to educate myself on this molecular level.
DutchVolgens mij is dat precies het verkeerde beeld als je probeert om wetenschap te onderwijzen.
So, another thing that we do is to confuse adult sophistication with the actual understanding of some principle.
DutchMaar er is een grote drang bij vrijwel iedereen, ook de armen, om hun kinderen te onderwijzen.
But having said that, there is an enormous desire among everybody, including the poor, to educate their children.
DutchIn mijn eigen land, het Verenigd Koninkrijk, wordt momenteel bezuinigd op het verplicht onderwijzen van vreemde talen.
In my own country, the UK, the compulsory teaching of foreign languages is being cut back.
DutchEr moet daarom worden geïnvesteerd in het opleiden van mensen die regionale of minderheidstalen kunnen onderwijzen.
For this there has to be investment in the training of teachers of regional and minority languages.
DutchHet nieuwe werkwoord wordt "onderwijzen" of "activeren" of "engageren" of "confronteren" of "uitdagen" of "creëren."
I want the verb to be "educate," or "activate," or "engage," or "confront," or "defy," or "create."
DutchEn samen met onze partners wil ik doorgaan met twee dingen: het onderwijzen en het stimuleren van compassievol denken.
And I want to continue with our partners to do two things -- educate and stimulate compassionate thinking.