"ontwikkeling" English translation

NL

"ontwikkeling" in English

NL ontwikkeling
volume_up
{de}

En Azië kon een sociale ontwikkeling doormaken voor de economische ontwikkeling.
And Asia could have social development before they got the economic development.
Regionale ontwikkeling moet worden gekoppeld aan ruimtelijke ontwikkeling.
We need to link regional development with spatial development.
Uit het oogpunt van ontwikkeling zou ik zeggen dat het om regionale ontwikkeling moet gaan.
From a development perspective I would say that it should be regional development.
ontwikkeling (also: voorlichting, onderwijs, opleiding, opvoeding)
Bibliotheken helpen de ontwikkeling gelijker onder de bevolking te verdelen.
Libraries help to spread education and culture more evenly among the population.
de ontwikkeling van het onderwijs op afstand te stimuleren;
encouraging the development of distance education;
Goed gratis onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling.
Good, free education is essential for development.
ontwikkeling (also: evolutie, wordingsproces)
De demografische ontwikkeling is binnen veiligheidsmarges voorspelbaar.
Demographic evolution is, within safe limits, something which is predictable.
De verdere ontwikkeling van de situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.
The evolution of the situation is being closely monitored.
Het doet mij deugt te zien dat een en ander verder tot ontwikkeling is gekomen.
I am happy to see that has carried on and followed the evolution of these issues.
ontwikkeling (also: vermeerdering, groei, toename, aanwas)
volume_up
growth {noun}
Economische groei is noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde voor ontwikkeling.
Economic growth is a necessary but not an adequate condition for development.
Voor de ontwikkeling van een stabiele situatie is de economische groei van groot belang.
Economic growth is extremely important to the development of a stable situation.
Er is een duidelijk en aantoonbaar verband tussen groei en onderzoek en ontwikkeling.
There is a clear and demonstrable link between growth and research and development.
ontwikkeling (also: groei, toename, aanwas, gestalte)
ontwikkeling (also: eliminatie, uitvoer, rendement, output)
volume_up
output {noun}
Maar wat ik het meest interessant vind, is de opvallende gevoeligheid voor kleine veranderingen die grote veranderingen kunnen teweegbrengen in de biologische ontwikkeling - de output zeg maar.
But one, to me, that's most compelling is the peculiar sensitivity to small changes that can make large changes in biological development -- the output.
ontwikkeling (also: bewerking, uitwerking)
Een essentieel onderdeel van dit werk was de ontwikkeling van een drugsstrategie van de Europese Unie na 1999 en de opstelling van prioriteiten voor de periode 1998-1999.
A key part of this work has been the development of a post-1999 EU drugs strategy and the elaboration of priorities for the period 1998/ 1999.
ontwikkeling (also: rijping)

Context sentences for "ontwikkeling" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVoorlopig moet er echter nog veel worden gedaan aan de ontwikkeling van methodes.
So far, there remains, however, a lot to be done in terms of developing methods.
DutchEr heeft zich een ontwikkeling voorgedaan die enige tijd geleden ondenkbaar was.
There have been changes which would have been unimaginable a little while ago.
DutchNu zien we weer een ontwikkeling naar internationalisering en dat is ook nodig.
We now see another trend towards internationalisation, and this is also necessary.
DutchHij denkt dat deze ontwikkeling helemaal niet gunstig is voor de mensenrechten.
His assessment is that the WTO Agreement will not benefit human rights at all.
DutchDaarom is het belangrijk dat alle Europese krachten naar deze ontwikkeling streven.
It is therefore important that all the forces in Europe strive towards this aim.
DutchMijn fractie is zeer bezorgd over de ontwikkeling die in de Raad aan de gang is.
My Group is very concerned about the developments that are under way in the Council.
DutchDeze sector staat op ons continent aan de vooravond van een explosieve ontwikkeling.
We are at the very beginning of an explosion of this industry on this continent.
DutchAls zij die niet hebben, helpen de Verenigde Naties dan bij de ontwikkeling daarvan?
And if not, are the United Nations organisations helping to build that capacity?
DutchDat is een ontwikkeling die eigenlijk in strijd is met de rechtsstaatgedachte.
This is actually a trend that runs counter to the idea of the constitutional state.
DutchDemocratie en vrijheid vormen de drijvende kracht onder een ontwikkeling ten goede.
Democracy and freedom are the pillars without which no improvement is sustainable.
DutchOnderzoek en ontwikkeling is van de overheidsuitgaven zo'n 0,6 % van het BNP.
R&D in total in the economy, publicly funded, is about 0.6 percent of GDP.
DutchVoor de ontwikkeling van de import uit de Europese Unie geldt het tegenovergestelde.
With regard to the trend in imports from the European Union, the opposite is true.
DutchIk ben niet bepaald een voorstander van de ontwikkeling van milieu-indicatoren.
I do not think much of the idea of developing environmental indicators for packaging.
DutchVolgens ons moet de ontwikkeling van duurzame energiebronnen optimaal worden gesteund.
We believe that we have to support renewable energy sources as much as possible.
DutchDit vonnis maakte een einde aan een langzame maar positieve ontwikkeling.
The trial broke off what was slow but positive progress, which is reprehensible.
DutchDe ongelijkheid van man en vrouw is daarmee een grote hinderpaal voor de ontwikkeling.
Over the last decade, the number of women living in absolute poverty has risen.
DutchDie landen zullen zich uiteindelijk hun rechten op de ontwikkeling niet laten afnemen.
At the end of the day, these countries will not give up their rights to progress.
DutchDe nieuwe diensten - - het zijn er nu 50 - - maken een heel snelle ontwikkeling door.
The new services, of which there are 50 at the present time, are growing fast.
DutchDit is een buitengewone ontwikkeling, die niets te maken had met loonsverhogingen.
This is extraordinary and wage rises had nothing whatsoever to do with it.
DutchEuropa mag niet passief blijven ten overstaan van de ontwikkeling in Centraal-Afrika.
Europe must not remain passive in the face of developments in Central Africa.