"oog" English translation

NL

"oog" in English

EN
EN

NL oog
volume_up
{het}

  1. general
  2. anatomy

1. general

oog (also: opening, gat, gracht, hol)
volume_up
hole {noun}
Met het oog op de toekomst lijkt het mij een zeer goed idee als de Commissie een studie zou laten uitvoeren om te onderzoeken waar de gaten in de regelgeving zitten.
With a view to the future, I have a feeling that it would be a very good thing if the Commission were to order a study into where the holes in the acquis communautaire lie.
Een betere handhaving van de rij- en rusttijden is gewenst met het oog op de verkeersveiligheid, maar een flink aantal voorgestelde aanpassingen schieten hun doel voorbij en zijn niet uitvoerbaar.
Road safety requires that driving times and rest periods be enforced more effectively, but a good number of proposed changes go well beyond that and cannot be implemented.
Ik heb de Commissie gevraagd om een lijst op te stellen met indicatieve prioriteiten voor de programmeringsfase, met het oog op de kwaliteit en de efficiëntie van de communautaire financieringen.
I have asked the Commission to draw up a list of indicative priorities in the programming period, with a view to increasing the quality and effectiveness of Community funding.
oog (also: ruimte, moet, plek, smet)
volume_up
spot {noun}
Het licht wordt opgevangen met een klein oogvlekje, dat een beetje als ons eigen oog werkt.
And it senses light with a little eye-spot, which works not unlike how our eye works.
Met het oog op de directe steunverlening aan de Indonesische bevolking naar aanleiding van de economische toestand van dit land is er in situ reeds een onderzoek gedaan naar de reële situatie.
As for direct aid to the Indonesian people, because of the economic situation, there has already been an on-the-spot mission to assess the true situation.

2. anatomy

oog
volume_up
eye {noun} [anat.]
We maken een oog -- en dat oog evolueert gedurende onze geschiedenis.
We create an eye -- and the eye that evolves through all of our history.
Oog om oog, tand om tand -- wat, zoals Gandhi zei, als eindresultaat heeft dat iedereen blind is.
An eye for an eye, a tooth for a tooth – after which, as Gandhi said, everybody ends up blind.
Het licht wordt opgevangen met een klein oogvlekje, dat een beetje als ons eigen oog werkt.
And it senses light with a little eye-spot, which works not unlike how our eye works.

Context sentences for "oog" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWij moeten niet uit het oog verliezen dat de overnamemarkt voornamelijk Brits is.
It should not escape our attention that the takeover market is primarily British.
DutchOpleiding wordt steeds belangrijker, vooral met het oog op de werkgelegenheid.
Education is increasingly important, not least from an employment point of view.
DutchZij stonden oog in oog met een bankroet en ieder alternatief was een opluchting.
They were faced with bankruptcy and anything was going to be a relief to them.
DutchOok met het oog op de consumenten dient de invoer derhalve te worden gedereguleerd.
Imports should therefore be deregulated also out of consideration for consumers.
DutchMet het oog op de klimaatuitdaging hebben wij alle beschikbare middelen nodig.
In the light of the climate challenge, we need all the resources we can muster.
DutchIn een aantal gevallen dient met het oog hierop concrete steun voorzien te worden.
In cases of that kind, it is appropriate to earmark specific aid for that purpose.
DutchMet het oog hierop wilde de Commissie rubriek 3 inzake het intern beleid versterken.
To this end, the Commission wished to strengthen heading 3 on internal policies.
DutchDit is een zeer essentieel punt, ook met het oog op het stabiliteits- en groeipact.
This is a crucial point, also in the context of the Stability and Growth Pact.
DutchOm te beginnen zijn er volgens mij drie essentiële punten die in het oog springen.
At first glance, I feel that there are three essential aspects to this issue.
DutchDit feit moet tijdens de lopende discussies ook niet uit het oog verloren worden.
This is something that should not be forgotten in the on-going discussions.
DutchIk vind ook dat de Commissie dat verschil heel duidelijk in het oog heeft gehouden.
In my opinion, the Commission has borne this difference in mind at all times.
DutchNu toont hij zijn goede wil, met het oog op de handelsovereenkomst met de EU.
Now, he is demonstrating good will in the light of the trade agreement with the EU.
DutchHet bestuur dient daarbij oog te hebben voor de continuïteit van de onderneming.
In this connection, the Board must have the company's continuity in mind.
DutchNatuurlijk zijn er andere belangen die in het oog gehouden moeten worden.
There are, of course, other interests which need to be taken into consideration.
DutchTegelijk mogen we het langetermijnperspectief juist nu niet uit het oog verliezen.
Furthermore, we should not lose sight of the long-term perspective, particularly now.
DutchDesondanks moet er met het oog op de toekomst nog enige vooruitgang worden geboekt.
Nevertheless and with a view to the future, we must take some steps forward.
DutchDe ontwerprichtlijn stelt met het oog hierop drie verschillende methoden voor.
The proposal for a Directive puts forward three different ways of achieving this aim.
DutchDat is belangrijk met het oog op de uiteenlopende belangen van de lidstaten in de EU.
This is essential, given the differing interests of the various Member States.
DutchDat beleid heeft succes gehad, en wordt gevoerd met het oog op de volksgezondheid.
It has been successful, and it has been motivated by considerations of public health.
DutchDat is niet wat de Unie op het oog had bij het erkennen van een onafhankelijk Kroatië.
This is not what the Union had in mind when it recognized an independent Croatia.