"op" English translation

NL

"op" in English

volume_up
op {adj.}
volume_up
op {adv.}
volume_up
op {prp.}
volume_up
op {conj.}

NL op
volume_up
{adjective}

Met een enorme persoonlijke schuld door deze expeditie, en liggend op de sofa van mijn moeder.
I was physically exhausted, mentally an absolute wreck, considered myself a failure.
Ik was uitgeput, en ik was ook ontgoocheld op een manier die ik niet precies begreep.
I was exhausted, and I was also disillusioned in a way I couldn't quite put my finger on.
Mogelijke vreedzame manieren om de problemen op te lossen zijn nog niet voldoende onderzocht, laat staan uitgeput.
Peaceful means of solving the problems have not been properly explored, let alone exhausted.
Over de toekomst van het proces van Lissabon staat nu wel voldoende op papier.
It is indeed the case that enough ink has been used up on the subject of the future of the Lisbon process.
. ~~~ En dan spuug ik ze een voor een uit op het ding."
And then the maggots will jump on my warmer tongue" -- the dog is kind of used up -- "and then I'll spit them one by one down on the thing."
Op de landbouwuitgaven, waar de kredieten in 1995 voor 95 % zijn gebruikt, kan men immers niet veel besparen.
Because agricultural expenditure, where 95 % of the appropriations were used up in 1995, is not the only area in which major economies could be achieved.
op (also: versleten, gedragen)
volume_up
worn {adj.}
Dat is het hamergedeelte van de hiel op beide beelden, en het slijt weg.
That's the smashing part of the heel on both these images, and it gets worn away.
Maar op haar kantoor staat een oude, houten, verweerde tafel, een keukentafel – met schilfers van groene verf, het ding is een beetje wankel.
But in her office, there's this old wooden, weather-worn table, kitchen table -- peeling green paint, it's kind of rickety.
Kunt u wat dieper ingaan op de grondgedachte achter de vrijstelling voor kinderschoenen, vooral gezien het feit dat kinderschoenen in sommige landen door volwassenen worden gedragen?
Could you explain in detail the rationale behind the exclusion of children’ s footwear, especially in view of the fact that in some countries children ’ s footwear is worn by adults?

Context sentences for "op" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOok op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.
Other market areas were in a better position than prior estimates had suggested.
DutchEen verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.
A ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.
DutchDe regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.
That is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.
DutchWij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
We expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
DutchZe bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
They provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
DutchMaar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
Allow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
DutchIk beloof je, Parusharam zal binnen een paar jaar op de TED-conferentie spreken.
I promise you, Parusharam will speak in the TED conference a few years from now.
DutchNog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.
Let me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
DutchLeden van mijn fractie zullen op verschillende onderdelen van het beleid ingaan.
The members of my group would like to look at the various aspects of the policy.
DutchIk denk dat het onjuist is om op zoiets belangrijks als de school te bezuinigen.
I do not think it is right to make savings in such an important area as schools.
DutchDie registratie moet bovendien op internet beschikbaar zijn en oproepbaar zijn.
Furthermore, this registration must be available and accessible on the Internet.
DutchDe Commissie bevestigt dat zij op de hoogte is van het verschijnsel kinderhandel.
The Commission confirms that it is aware of the phenomenon of child trafficking.
DutchIn een industriegebouw heb ik zelf resten van 500 mensen op een rij zien liggen.
I myself saw the remains of 500 people laid out in a line in industrial premises.
DutchDe vorige spreker heeft de Commissie aangesproken op wat zij allemaal moet doen.
The previous speaker referred to the Commission and everything that it has to do.
DutchAnderen speculeren liever op onzekerheid, op angst en zogenaamde ontevredenheid.
Others prefer to speculate about uncertainty, fear and alleged dissatisfaction.
DutchDe Europese Unie zal dan afgestemd zijn op de bevolking en haar veiligheidseisen.
The European Union would then be in line with the public and its safety demands.
DutchDe Commissie keurt ook amendement 26 op enkele redactionele wijzigingen na goed.
The Commission can also approve Amendment No 26 with certain editorial changes.
DutchDaarom moet de volledige werkgelegenheid inderdaad bovenaan op onze agenda staan.
That is why full employment actually needs to be right at the top of the agenda.
DutchWij hebben mooie woorden op papier gezet, maar hoe ziet de werkelijkheid eruit?
There are a lot of pretty words on paper, but what does it look like in reality?
DutchToen ze op een dag aan het skiën waren vielen ze per ongeluk in een diep ravijn.
Whilst they were out skiing they had an accident: they fell down a deep ravine.