"op het gebied van" English translation

NL

"op het gebied van" in English

NL op het gebied van
volume_up

op het gebied van
Samenwerking op het gebied van beroepsopleiding is van strategische betekenis.
Cooperation in the field of vocational training is of strategic importance.
Informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften
Provision of information in the field of technical standards and regulations
Op het gebied van de bestraffing worden de werkzaamheden voortgezet.
Progress continues to be made in the activities in the field of punishment.
op het gebied van (also: aan, over, met, omtrent)
Op het gebied van de werkgelegenheid beveelt de Commissie drie prioritaire maatregelen aan.
Concerning employment, three priority actions are advocated by the Commission.
Bemiddelingsprocedure op het gebied van beleggingen in effecten
Conciliation procedure concerning investment services
Op het gebied van aardgas wordt een sterke groei verwacht.
Concerning natural gas, there is a strong growth perspective.

Similar translations for "op het gebied van" in English

op adjective
op adverb
op preposition
op conjunction
English
het pronoun
English
het article
English
motregenen verb
hagelen verb
English
vriezen verb
English
lukken verb
sneeuwen verb
English
waaien verb
spijten verb
regenen verb
English
ladderen verb
English
dunken verb
gebied noun
gebieden verb
van adverb
English
van preposition
hét article
English

Context sentences for "op het gebied van" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOp het gebied van reiniging en vele andere gebieden zijn er volop mogelijkheden.
There are many possibilities in many others fields, cleaning being one of them.
DutchDan stel ik vast dat op het gebied van de interne markt nog veel moet gebeuren.
As far as the single market is concerned, there is still a great deal to be done.
DutchOp het gebied van de inflatie en de rente zijn dus uitstekende resultaten geboekt.
So the results as regards inflation and as regards interest rates are excellent.
DutchOp dat gebied is er genoeg te doen, vooral op het gebied van de mensenrechten.
There is plenty here to set to work on, especially when it comes to human rights.
DutchOp het gebied van transparantie is er vooruitgang geboekt en daar zijn wij blij om.
Progress has been made as regards transparency and we are delighted about that.
DutchMaar het is niet rustig gebleven op het gebied van de mensenrechtenschendingen.
But things have been far from quiet when it comes to human rights violations.
DutchIn de huidige EU liggen grote uitdagingen op het gebied van de derde pijler.
The challenges in the area of the third pillar are large within the existing EU.
DutchVolgens mij is op het gebied van vervoer meer Europa echter beter dan minder.
I think that transport is an area in which more Europe would be better than less.
DutchDit is een belangrijke stap op het gebied van de veiligheid van de luchtvaart.
We have, in my judgment, taken a great step forward in the area of aviation safety.
DutchOp die manier moet er op het gebied van samenwerking vooruitgang worden geboekt.
It is in this spirit that progress must be made in the area of cooperation.
DutchOok op het gebied van de gezondheidszorg is grensoverschrijdende samenwerking nodig.
Cross-border cooperation is required when it comes to health care services too.
DutchEr is op dit vlak en op het gebied van onderzoek behoefte aan een betere coördinatie.
There has to be greater coordination here as indeed there has to be on research.
DutchDit geldt zowel op het gebied van de telecommunicatie als op vele andere gebieden.
This applies to the telecommunications sector, and to many other sectors too.
DutchIk wil haar met name prijzen voor haar voorstellen op het gebied van de muziek.
In particular, I want to pay tribute to her for the section on music policy.
DutchDat is al gebeurd op het gebied van onderwijs, sociale voorzieningen en gezondheid.
This has already happened within the areas of education, health and social affairs.
DutchHet Schengen-verdrag is een belangrijke stap vooruit op het gebied van vrij verkeer.
The Schengen Convention is an important step forward in the area of free movement.
DutchWe moeten nog veel doen op het gebied van de politiële en justitiële samenwerking.
There are many things we have to do in the areas of police and judicial cooperation.
DutchDit is de eeuw van de revolutie op het gebied van informatie en technologie.
This is the century of revolution within the fields of information and technology.
DutchOok op het gebied van de duurzame ontwikkeling stel ik grote vertraging vast.
As far as sustainable development is concerned, there has been a huge delay.
DutchVooral op het gebied van het buitenlands beleid is er nog veel werk aan de winkel.
We still have a great deal of work to do, particularly in the area of foreign policy.