"opbrengen" English translation

NL

"opbrengen" in English

NL opbrengen
volume_up
[bracht op|opgebracht] {verb}

In het Groenboek staat niets over het feit dat eigen vermogen rente moet opbrengen en hoe het belast moet worden.
The Green Paper says nothing about the fact that equity should really be interest-bearing and how it should be taxed.
Bovendien staan de onevenredig hoge administratiekosten en de omslachtige administratieve procedures niet in verhouding tot wat ze opbrengen.
Moreover, the disproportionately high cost of administration and the cumbersome administrative procedures bear no relation to their usefulness.
Maar de kosten moeten toch wel door de belastingbetalers en de lidstaten worden opgebracht.
However, that cost still has to be borne by the taxpayers and by the Member States.
", waarna ze gewoon weer verderging met het opbrengen van haar crème.
' and continued to apply cream to her face.
In het licht van de stijgende misdaadcijfers kan ik geen begrip opbrengen voor deze terughoudendheid.
Given the rising crime rates, I find the reservations shown difficult to understand.
Uiteraard kan ik in deze omstandigheden het volste begrip opbrengen voor de afwezigheid van de heer Patten.
I naturally understand the reasons he has given for Mr Patten's absence.
Sommigen zeggen zelfs dat het meer energie kost om een zonnecel te maken dan dat ze in haar hele levensloop zal opbrengen.
Some people even say it takes more energy to make a solar cell than it will give out in its entire life.
Men moet de moed opbrengen te zeggen dat de bezettingslegers een element van onveiligheid zijn, en niet van veiligheid.
We have to have the courage to say that the occupying armies are an element producing insecurity and not security.
Voor ons politici zijn de KMO's van bijzonder groot belang want 80% van de belasting wordt door deze ondernemingen opgebracht.
What is of the utmost importance to us in the political world, they produce 80 % of taxes.
De kosten voor het voldoen aan de milieuwetgeving in de kandidaat-lidstaten zijn zo groot - men schat ze op 120 miljard ecu - dat deze redelijkerwijs niet binnen 20 jaar kunnen worden opgebracht.
The cost of meeting the environmental legislation in the Member States is so enormous - it is estimated to be ECU 120 billion - that this cannot be reasonably produced within 20 years.

Context sentences for "opbrengen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe lidstaten moeten de moed opbrengen om de vastgelegde plafonds te respecteren.
Member States must have the courage to respect the limits that have been set.
DutchWe moeten begrip opbrengen voor de druk op onze partners en voor hun aspiraties.
We need to understand the pressures on, and aspirations of, our partners.
DutchDe euro zal daartoe bijdragen, mits wij daartoe de politieke wil opbrengen.
The euro will contribute to that, if we have the necessary political will.
DutchDe Commissie moet de moed opbrengen om de redenen daarvoor te noemen.
Here, the Commission must summon up the courage to state the reasons for this.
DutchDan zijn er dingen die niet veel kosten en absoluut niks opbrengen.
Then there are other things that don't cost much and achieve absolutely nothing.
DutchHoe kunnen deze mensen blijven werken en de motivatie opbrengen om anderen te motiveren?
How are people supposed to work there and be motivated to motivate others?
DutchDat betekent misschien dat Amerika iets meer geduld moet opbrengen, maar dat kan geen kwaad.
And if that requires America to show a little patience, that is no bad thing.
DutchDit is een coup in de ware zin van het woord, waar wij geen enkel begrip voor moeten opbrengen.
This is a coup in every sense of the word and we should show no sympathy for it.
DutchVoor hem kan ik begrip opbrengen, maar dat geldt niet voor de voorzitter van de Commissie.
I have some sympathy for him, but none for the President of the Commission.
DutchDan zal de markt opbrengen, wat de heer Samland niet uit de openbare middelen wil geven.
Then the market will do what Mr Samland is not prepared to pay for out of public funds.
DutchWe moeten dus de moed opbrengen om de situatie helder en redelijk te bekijken.
So we should have the courage to look at the situation in a very clear and reasonable manner.
DutchDe Europese Unie moet thans de politieke moed opbrengen om nieuwe en gewaagde keuzes te maken.
The European Union must now show the political courage to make new and bold choices.
DutchVoor het uitstel van 2004 konden wij overigens stellig begrip opbrengen.
We could, at the same time, completely relate to the delay of 2004.
DutchDaardoor komt het dat je het gemakkelijkst compassie kan opbrengen voor vrienden en bondgenoten.
And so, you wind up most easily extending compassion to friends and allies.
Dutch-- Mevrouw de Voorzitter, de Raad heeft niet de moed kunnen opbrengen het Verdrag dood te verklaren.
   – Madam President, the Council does not have the courage to bury the Treaty.
DutchIk hoop dat men ook waardering kan opbrengen voor deze inspanning van de Commissie.
I hope you will recognize the efforts the Commission has made.
DutchDe slachtoffers hebben hulp nodig zodat ze de moed opbrengen om de namen van de daders te noemen.
The victims need help in finding the courage to come forward and name the offenders.
DutchWe moeten de moed opbrengen dieper in te gaan op enkele nog niet opgeloste problemen.
We must have the courage to go deeper into certain complex issues which are still to be resolved.
DutchHet verheugt mij dat de commissaris voor deze onrechtvaardige situatie begrip kan opbrengen.
I welcome the fact that the Commission is sensitive to this injustice.
DutchAls wij daar de kracht niet voor kunnen opbrengen, zullen wij ook de werkloosheid niet bestrijden!
If we do not summon up that strength, we shall never be able to combat unemployment!