"opleiding" English translation

NL

"opleiding" in English

NL opleiding
volume_up
{de}

Heeft iedereen een opleiding overeenkomstig zijn mogelijkheden kunnen volgen?
Were they all able to receive an education that suited their abilities?
De overige thema's zijn onderwijs en opleiding, alsmede regionaal beleid.
The other subjects are education and training, and regional policy.
Onderzoek, opleiding en levenslang leren hebben een krachtige impuls gekregen.
Research, education and lifelong learning all received a boost.
Wat de zeevarenden betreft, wil dit zeggen opleiding en nog eens opleiding.
For seafarers, that means training and further training.
Werkgelegenheid heeft immers zeer veel met onderwijs, opleiding en bijscholing te maken.
For education, training and further training are very closely linked to employment.
Het is een kwestie van voorlichting, opleiding, beoordeling en preventie.
It is a question of information, training, assessment and prevention.

Context sentences for "opleiding" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk vind dat wij artsen in opleiding niet mogen toestaan als artsen te handelen.
I do not believe we should allow junior doctors to be able to practice medicine.
DutchDus zijn we gestart met naschoolse opleiding voor onze ouders, voor onze moeders.
Can you teach us?" So, we started an afterschool for our parents, for our mothers.
DutchAls eerste werd een opleiding Plattelandsontwikkeling en Agro-industrie ontwikkeld.
The first course developed was a Diploma in Rural Development and Agri-Business.
Dutch26 miljoen Italianen reizen dagelijks vanuit huis naar hun werk of opleiding.
Twenty-six million Italians leave their homes each day to go to work or to school.
DutchHet is goed dat er nu een actie bestaat die de levenslange opleiding bevordert.
It is good that we have got ourselves a scheme designed to give a boost to lifelong learning.
DutchIk haal hem wel, en dan hebben we een gesprek a la militaire opleiding.
I'll go get him, then we'll have a conversation vis-a-vis military school.
DutchEr was overal veel interesse voor onderzoek en opleiding op Europees niveau.
A high level of interest in research and learning at European level was evident everywhere.
DutchOpleiding gedurende de gehele levensloop moet ongetwijfeld worden gestimuleerd.
Lifelong learning should be encouraged, of that there is no doubt.
DutchVooral op het terrein van opleiding, onderwijs en cultuur zijn er positieve ontwikkelingen.
In fact we have some positive feedback for you on the educational and cultural front.
DutchNoem het maar een vergunning: met een gegeven opleiding kan iemand in andere landen gaan werken.
Call it a licence: people with certain qualifications can work in other countries.
DutchVoor wiskunde leraren die een wiskunde opleiding volgen is er een meetbaar effect.
For math teachers majoring in math there's a measurable effect.
DutchIk wil mij graag concentreren op twee specifieke categorieën: artsen in opleiding en vissers.
I should like to concentrate on two specific categories: junior doctors and fishermen.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil met name ingaan op het thema van de artsen in opleiding.
Mr President, I want to address primarily the trainee doctors issue.
DutchDiegenen die een opleiding hebben gehad. ~~~ Diegenen die de hoeders van hun gemeenschap moeten zijn.
Those who've been trained, whose job it is to be the guardians of their society.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil een aantal dingen zeggen over amendement 5 over artsen in opleiding.
Mr President, I want to talk about Amendment No 5 which deals with trainee doctors.
DutchHier heb je Huck, een ongeletterd kind zonder opleiding, maar hij heeft iets in zich.
You see, here's Huck; he's an illiterate kid; he's had no schooling, but there's something in him.
DutchWij geven onze kinderen een zo goed mogelijke opleiding en sturen hen naar de school en universiteit.
We educate our children as best we can, send them to schools and universities.
DutchEr moet zowel op moreel en economisch gebied als op het gebied van opleiding steun worden verleend.
Efforts must be concentrated on providing support - moral, educational and financial.
DutchJe hebt een volledige universitaire opleiding nodig om dit te illustreren.
And it would take a full university course to illustrate it.
DutchRaqib Shaw werd geboren in Kolkata, opgevoed in Kashmir, en kreeg zijn opleiding in Londen.
Raqib Shaw is Kolkata-born, Kashmir-raised, and London-trained.