"oplopen" English translation

NL

"oplopen" in English

NL oplopen
volume_up
{verb}

Aanpassing van het Pact betekent niet dat we de tekorten voortaan kunnen laten oplopen.
Adapting the pact does not mean that deficits will be allowed to increase in the future.
Dat bedrag kan nog oplopen indien voor Europese belastingheffing wordt gekozen.
This amount is set to increase even more if a decision is made in favour of imposing European taxes.
Jammer dat het aantal leden van dit Parlement gaat oplopen tot 700, absoluut onwerkbaar!
It is unfortunate, not to say completely unworkable, that the number of Members of this House is to increase to 700.
oplopen (also: wassen, stijgen, rijzen, opstaan)
oplopen (also: opdrijven)
Voorts, verslaafden verzorgen om te voorkomen dat zij nog andere ziekten oplopen en hen helpen van hun verslaving af te komen.
Secondly, the treatment of addicts to prevent them from contracting other diseases, and to help them recover from their addiction.
Het gevolg is dat zwemmers op plekken waar zij aan dergelijke gevaren worden blootgesteld gastro-enteritis, oor- of ooginfecties en zelfs ernstigere aandoeningen kunnen oplopen.
As a consequence, where they are placed at risk bathers may contract gastro-enteritis, ear or eye infections, or even more serious illnesses.
oplopen (also: wassen, stijgen, rijzen, opstaan)
Hierdoor kunnen we omgaan met het probleem door op te houden met de emissies te verminderen, en als de concentraties oplopen, kunnen we de mate van geo-engineering verhogen.
So because of this, we could deal with the problem simply by stopping reducing emissions, and just as the concentrations go up, we can increase the amount of geo-engineering.
Er is geen enkele kostenraming voor deze onderneming uitgevoerd, hoewel voorlopige analyses aangeven dat de kosten enorm kunnen oplopen.
No estimates have been made of the costs this measure will incur, although preliminary analyses indicate that they could be enormous.

Context sentences for "oplopen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEn als je rond de bochetn komt in deze valleien kunnen de krachten oplopen tot 2G.
And as you come around the banks in these valleys, the forces can get up to two Gs.
DutchKomt u nu niet met het verwijt dat men specifiek hier ziektes kan oplopen.
We are not going to mention every illness we have ever suffered in another country.
DutchEen staat die dreigt uit elkaar te vallen en waar de spanningen oplopen.
It is a State that is at risk of falling apart and where tensions are running high.
DutchDeze steunpercentages kunnen oplopen tot 45% en in achtergestelde gebieden zelfs tot 55%.
These aid rates may be as high as 45 % and, in disadvantaged areas, as much as 55 %.
DutchIk vrees dat na de verbeteringen in '93 en '94 de vertragingen weer fors oplopen.
I fear that following the improvements made in 1993 and 1994 the delays are getting a lot worse.
DutchHet omrekeningsverschil tussen deze twee koersen kan oplopen tot 5 %.
The conversion rate differential between these two tariffs may reach 5 %.
DutchDe WHO geeft toe dat het aantal slachtoffers kan oplopen tot niet minder dan 150 miljoen.
The WHO admits that the number may even rise as high as 150 million.
DutchAls ze een heupfractuur oplopen, volgen we hen en bestuderen we hun hele ziekenhuiservaring.
If they have a hip fracture we go with them and we study their entire discharge experience.
DutchDe uiteindelijke berekening wees uit dat de besparing zou oplopen tot 23,8 miljoen euro.
The final calculation under this scheme showed that the savings would come to EUR 23.8 million.
DutchMaar dat heeft weinig zin als we met oogkleppen blijven oplopen voor wat betreft de aanbodkant.
But this serves little purpose if we continue to be blinkered regarding the supply side.
DutchAndere Europese regio's zullen een ontwikkelingsachterstand oplopen.
This will lead to a development deficit in other European regions.
DutchMen schat nu dat na de uitbreiding de uitvoer naar de Europese Unie zal oplopen tot zestig procent.
Now it is estimated that after enlargement that figure will rise to 60 %.
DutchAls er namelijk in Brussel geen resultaat wordt geboekt, zullen de onderhandelingen vertraging oplopen.
For if no success is forthcoming from Brussels, negotiations will be held up.
DutchNu hebben we bovendien nog varkenspest en daarvan weten we al evenmin hoe hoog de kosten zullen oplopen.
We now have swine fever as well and we do not know the ultimate cost of that.
DutchHet erge is dat juist de grote landen deze tekorten hebben doen oplopen.
Worse still, it is precisely the biggest countries that have allowed these large deficits to build up.
DutchDit zou een besparing opleveren die kan oplopen tot maximaal 600 miljoen euro.
This could deliver savings of up to EUR 600 million.
DutchDat was van belang om de uitbreiding geen vertraging te laten oplopen.
This was important if enlargement was not to be delayed.
DutchEen voorbeeld is schermen, waarbij de beoefenaars tegenwoordig gewoonlijk geen lichamelijk letsel meer oplopen.
One example is fencing in which, nowadays, the participants are not physical harmed.
DutchHet meest gangbare type roestvrij staal bevat 18 procent nikkel, maar dit kan oplopen tot 30 procent.
The most common type of stainless steel contains 18 % of nickel, but it can contain up to 30 %.
DutchIn Ethiopië kan bijvoorbeeld de variatie in maisprijzen van jaar tot jaar oplopen tot 50%.
In Ethiopia, for example, the variation in maize prices from year to year is as much as 50 percent annually.