"opmars" English translation

NL

"opmars" in English

NL opmars
volume_up
{de}

opmars (also: maart, lentemaand, grensmark)
volume_up
March {noun}
De opmars van de onverdraagzame islam in Europa is absoluut een sterke voedingsbodem voor terrorisme.
Intolerant Islam is on the march in Europe, and is very much a breeding ground for terrorism.
Ondanks de strenge oosterse winter, is de geest van de Europese democratie wederom bezig aan een beslissende opmars.
Despite the harsh eastern winter, the spirit of European democracy is once again decisively on the march.
Ik geloof dat Afrika een buigpunt heeft bereikt, met een opmars van democratie en vrije markt over het hele continent.
I believe that Africa has reached an inflection point with a march of democracy and free markets across the continent.
opmars (also: toenadering)
Het is ook hun doel om de opmars van de vijand te stoppen.
Their purpose is to prevent the enemy’ s advance.
Dit zou de opmars van de Taliban vertragen en vooral hen naar de onderhandelingstafel terughalen.
This would slow down the advance of the Taliban and especially bring them back to the negotiating table.
Wij moeten er integendeel voor zorgen dat de islamitische opmars niet op ons eigen continent toeslaat.
We must, on the contrary, ensure that the Islamic advance does not strike our own continent.

Context sentences for "opmars" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEr bestaat dan ook geen enkele objectieve reden om de opmars van deze sector te stuiten.
Consequently, there is no valid reason to curtail the development of this sector.
DutchIk herinner eraan dat epidemieën en AIDS in opmars zijn in dit deel van de wereld.
Epidemics and AIDS are on the increase in this part of the world.
DutchMet de sharia in opmars in verschillende delen van de wereld is dat thema actueler dan ooit.
With the sharia on the up in various parts of the world, this issue is more topical than ever.
DutchMijnheer de Voorzitter, we willen de digitale opmars nu middels nieuwe initiatieven ondersteunen.
   – Mr President, here we are now, seeking new ways of making more and more things digital.
DutchGelukkig stellen wij vast dat de eerste fase van de neoliberale monetaire opmars stokt.
Fortunately, we can see that the first phase of the neoliberal monetarist project has largely begun to flag.
DutchOok wil ik aandacht vragen voor de nieuwe spijsverteringsziektes die vooral bij adolescenten in opmars zijn.
I would also like to highlight the new eating disorders which are wreaking havoc among adolescents.
DutchDe opmars van zelfbewuste vrouwen valt niet te stoppen.
The advancement of self-assured women is unstoppable.
DutchIk geloof en hoop dat de literatuur ondanks de opmars van nieuwe technologieën zijn positie behoudt.
I believe and hope that, despite the assault on us all of the new technology, literature will maintain its status.
DutchDe opmars van de mobiele telefoon is indrukwekkend.
The rise of the mobile telephone is impressive.
DutchMen kende de oorzaak van de pestepidemie niet en was daarom niet bij machte de epidemie in haar dodelijke opmars te stuiten.
They did not know the source of the bubonic menace and were unable to halt it in its deadly tracks.
DutchWas dit het geval geweest, dan hadden we de opmars van de chikungunya-epidemie eerder een halt kunnen toeroepen.
Had that been the case, we should have been able now to avoid the extent of the spread of the chikungunya epidemic.
DutchHet Turkse parlement geeft voorlopig geen toestemming om een opmars vanuit Turks grondgebied te laten beginnen.
For the time being, at least, the Turkish parliament has refused to allow the deployment of troops on Turkish territory.
DutchWij kunnen de opmars van de open registers dus beter tegenhouden door ervoor te zorgen dat de voordelen daarvan verdwijnen.
Any chance of combatting the invasion of open registers is linked to ensuring that they lose their current advantages.
DutchDe ongecontroleerde opmars van synthetische drugs, die vlakbij de consument geproduceerd kunnen worden, maken die strijd nog moeilijker.
The uncontrolled expansion of synthetic drugs, which are manufactured close to consumers, has further complicated the task.
DutchMomenteel is Big Brother aan een opmars bezig en het lijkt wel of niets of niemand hem nog een strobreed in de weg kan leggen in deze Europese justitiële ruimte.
Today, Big Brother is on the move, and it seems that nothing can stop him now in this European judicial area.
DutchDe afzetmoglijkheden in het Noorden blijven voor veel landen beperkt door de opmars van de belangrijkste ontwikkelingslanden die markttoegang voor hun export zoeken.
Markets in the North remain restricted for many, as the most important developing country exports seek access.
DutchDe nauwere samenwerking is wellicht in opmars, maar zou er ook toe kunnen leiden dat communautaire verworvenheden opnieuw ter discussie worden gesteld.
Closer cooperation would perhaps be a step forward, but it could also result in calling previous achievements into question.
DutchOf maakt soms de vrees van een islamitische opmars in Turkije u terughoudend om aan te dringen op volledige godsdienstvrijheid in het land van Atatürk?
Or does the fear of Islamic mobilisation in Turkey make you reluctant to insist on full freedom of religion in the land of Atatürk?
DutchDe huidige veranderingen gaan in het algemeen gepaard met de ontmanteling van de sociale rechten, de opmars van deeltijdwerk en de flexibilisering van de arbeidsmarkt.
Nowadays these changes are generally matched by a dismantling of social rights, an increase in part-time work and flexibility at work.
DutchHet gebruik van stamcellen voor therapeutische doeleinden is in opmars als een mogelijke revolutionaire nieuwe methode ter behandeling van ziekten en verwondingen.
The use of stem cells for therapeutic purposes is marching on as a potentially revolutionary new method for treating diseases and injuries.