"opvoeden" English translation

NL

"opvoeden" in English

NL opvoeden
volume_up
[voedde op|opgevoed] {verb}

Zulke maatregelen voorkómen dat mensen kinderen moeten opvoeden die ze niet of nog niet willen.
Such measures prevent people from having to raise children whom they do not, or not yet, want.
Je kunt het zien in de manier waarop we onze jonge kinderen opvoeden.
You can see it in the way we raise our young kids.
Dit alles leidt tot een vicieuze cirkel, en je kun niet veel kleintjes opvoeden.
And, of course, all of this then leads to a vicious cycle and you can't raise a lot of chicks.
Vrouwen zouden speciale bescherming moeten genieten -- zij zijn het immers die de volgende generatie voortbrengen en opvoeden.
Women should enjoy special protection, as it is they who bear and bring up the next generation.
to bring up the hard way
Ze moeten vaak het zware werk opknappen, heel veel kinderen baren en opvoeden en worden hiervoor nauwelijks beloond.
They often have to do the hard work, give birth to and bring up many children, and are scarcely remunerated for this.
opvoeden (also: dresseren, fokken, kweken, telen)
Ik bedoel, we zijn apen, en we zijn geboren en opgevoed om te delen en samen te werken.
I mean, we're monkeys, and we're born and bred to share and cooperate.
Ten eerste, preventie: alle betrokkenen informeren en opvoeden.
Firstly, prevention: all the categories of persons concerned must be informed and educated.
Ze zijn er om gerespecteerd, beschermd, opgevoed en bemind te worden!
We must respect them, protect them, educate them and love them!
Ze hebben er ook, meer dan ooit, behoefte aan opgevoed te worden, en vrouwen en mannen wensen hen ook op te voeden.
They also need to be educated, more than they ever did before, and there are men and women who wish to educate them.
opvoeden (also: onderwijzen)

Context sentences for "opvoeden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDit soort vrijbuiters moeten we opvoeden en binnen de perken krijgen door hen te registreren.
These are the cowboys that we need to train and get into line by registering them.
Dutch. ~~~ in financiën, in het opvoeden van kinderen.
This can be in environment, in finance, in education of children.
DutchWij zullen ook moeten kijken naar het wegontwerp, het opvoeden van weggebruikers en vele andere zaken.
We also have to look at road design, user education and many other things.
DutchTen eerste, preventie: alle betrokkenen informeren en opvoeden.
Firstly, prevention: all the categories of persons concerned must be informed and educated.
DutchWe zijn misschien een hele generatie van dove mensen aan het opvoeden.
We may be raising an entire generation of deaf people.
DutchDe oorlogsweduwen moeten zonder hulp hun kinderen opvoeden en ouderen verzorgen.
In the Commission for the Reconstruction of Tajikistan, which has 25 000 widows, only one of 26 participants was a woman.
DutchIk vind het bijzonder goed dat men ook aandacht besteedt aan het opvoeden van de politie in deze zin.
I think that it is particularly good that we are also devoting attention to educating the police in this sense.
DutchWacht tot ze de baby alleen moet opvoeden.
Wait till she tries raising that baby by herself.
DutchHoe ga je om met het opvoeden van kinderen?
DutchIk denk dat we kinderen zouden moeten opvoeden om ondernemers te worden in plaats van advocaten.
So as kids show these traits -- and we need to start looking for them -- I think we should be raising kids to be entrepreneurs instead of lawyers.
DutchOpvoeden overvoeding is naar mijn aanvoelen een aspect van de consumentenbescherming dat tot nog toe te weinig aan bod is gekomen.
Education on over-nutrition is, to my mind, one aspect of consumer protection that has been little in evidence up to now.
DutchDe meerderheid van deze mensen bestaat uit kinderen en vrouwen, die juist bijzondere bescherming behoeven, omdat zij de volgende generatie opvoeden.
These latter should be afforded special protection, as they are responsible for raising the next generation.
Dutch. ~~~ En dan moeten we het belangrijkste opvoeden dat er is: een kind.
We think how we do it -- one night in bed, we're pregnant, and then we're raising the most important thing in life, a child.
DutchZe opvoeden, beschermen..
DutchOpvoeden door sport wil zoveel zeggen als het meegeven van democratische waarden aan toekomstige generaties, en dat mag niet ontbreken in de Verdragen.
Educating through sport means ensuring democratic values for future generations and this must appear in the Treaties.
DutchHet zou dus veel beter zijn als in de strategie vergoedingen en pensioenrechten werden vastgelegd voor moeders die hun kinderen zelf opvoeden.
It would therefore be more appropriate for the Strategy to provide payments and pension rights for mothers bringing up their children.
DutchAlleenstaande moeder, carriere vrouw, alleen twee kinderen opvoeden, en nog steeds de tijd hebben, om de beste vastgoed agent te zijn van de stad.
Single mother, careerwoman, raising two children on your own, and still fiinding time to be the best darned real estate agent in town.
DutchEr zijn hier een heleboel mensen in de zaal die rijk zijn en kinderen hebben, maar we zitten met een soort van dilemma over hoe je ze moet opvoeden.
I mean, there's a lot of people in the room who are wealthy, and they've got kids, and we've got this dilemma about how you bring them up.
DutchVolgens mij moeten wij de mannen en jongens beter voorlichten en opvoeden als we willen dat vrouwen en mannen in hun verschillen gerespecteerd worden.
I think we have an obligation to keep both men and boys better informed and educated if we want the differences between men and women to be respected.