"opvoeding" English translation

NL

"opvoeding" in English

NL opvoeding
volume_up
{de}

Dit is geen opvoeding door de overheid, dit is het afschaffen van mensenrechten.
This is not public education, it is a suppression of human rights.
Als seksuele opvoeding gereduceerd wordt tot biologie, loopt het mis.
If sexual education is reduced to biology, things are bound to go wrong.
Dat zou een passend hoogtepunt zijn voor het Jaar van opvoeding door sport.
That would be a fitting climax for the Year of Education through Sport.
opvoeding
Welke rol spelen onze scholen in de opvoeding van jongeren?
What role do our schools have in sharing the upbringing of the young?
Uiteindelijk komt alles neer op een goede overdracht van normen en waarden, dus op een goede opvoeding van kinderen en goed onderwijs.
Ultimately it all comes down to imparting proper standards and values, in other words good upbringing and education.
De handhaving van de verhoudingen tussen de ouders draagt op een doorslaggevende wijze bij tot de opvoeding van het kind en de vorming van diens persoonlijkheid.
Maintaining relations with both parents is an essential part of the child's upbringing and the development of his or her personality.

Context sentences for "opvoeding" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEn we hebben allemaal wel eens gehoord van de vraag of het opvoeding of aanleg is, toch?
And we've heard those things about "is it nurture or is it nature," right?
DutchWij moeten de opvoeding in het gezin als beroepsactiviteit erkennen.
The job of bringing up children within the family deserves to be fully recognised as such.
DutchIk heb mijn religieuze opvoeding genoten in diezelfde moskeeën.
I received my religious teaching in that very same mosque system.
DutchWij moeten daarom de Europese mannen aansporen om actief te worden in de verzorging en opvoeding van kinderen.
We must, therefore, encourage men in Europe to work in childcare and child raising.
DutchIk wilde een jaar van de sport en wat hebben we gekregen: een Europees Jaar van opvoeding door sport.
Why do we have to tie ourselves in knots when talking about sport?
DutchHet heeft goede resultaten opgeleverd en dat willen wij ook bereiken met het Jaar van opvoeding door sport.
It worked, and the same thing can also - must also - work in sport.
DutchIk ben van mening dat bij de opvoeding van kinderen goed gekeken moet worden naar de rol die de media daarin moet spelen.
I also think it is essential to put the emphasis on teaching children media skills.
DutchDaarom moeten we al bij de opvoeding van jonge mensen deze vastgeroeste ideeën ontkrachten.
So, right from the outset, when we are educating young people, we need to counteract these entrenched social images.
DutchVan de opvoeding tot vrede en eerbiediging van het recht moet niemand worden uitgesloten, ook staatshoofden niet.
No one must be exempt from training in love of peace and respect for the law, especially Heads of State.
DutchDe opvoeding van kinderen, met name de overdracht van normen en waarden is van levensbelang voor onze samenleving.
Bringing up children, especially transferring standards and values, is of vital importance to our society.
DutchDit kan alleen door doelgericht aandacht te besteden aan opvoeding en onderwijs voor kinderen en volwassenen.
And that will only be the case when we concentrate specifically on looking after and educating both children and adults.
DutchDaarnaast kan sport ook uitstekend worden ingezet bij de opvoeding in onderwerpen als milieu, voeding, gezondheid en teamwerk.
Furthermore, it is a great tool for educating on issues such as the environment, food, health, teamwork etc.
DutchOok de opvoeding van kinderen is een kunst.
DutchIn Oostenrijk zijn wij juist weer bezig om twee lesuren te schrappen, één voor lichamelijke opvoeding.
We are doing it again in Austria at present: we are currently cutting the school timetable by two hours, and sport is one of the things to go.
DutchFamilie betekent voor mij dat mensen de verantwoording, opvoeding, zorg en verzorging voor anderen op zich nemen.
As I see it, a family exists when someone takes on the responsibility for educating someone else, providing for them, and caring for them.
DutchIn naam van gendergelijkheid wordt van vrouwen nu verwacht dat ze gaan werken in plaats van zorg te dragen voor de opvoeding van de kinderen.
In the spirit of gender equality, women are now also supposed to go out to work, instead of bringing up their children.
DutchWij moeten de moeilijke taak van de opvoeding van de kinderen in het gezin als volwaardige arbeid erkennen en die ook vergoeden.
It is high time we recognised that bringing up children in the family is a real and highly-qualified job and remunerate it accordingly.
DutchAlgemeen wordt erkend dat sport in Europa een belangrijk sociaal verschijnsel is, en dat sport bij de opvoeding een belangrijke rol kan spelen.
Sport is acknowledged to be a major social phenomenon in Europe, and constitutes an extremely important educational tool.
DutchDat brengt ons dus bij de opvoeding van de consument: maat en kwaliteit, dat wil zeggen hoe te drinken en vooral hoeveel te drinken.
And so it is a matter of educating consumers: moderation, quality and teaching people how to drink - and, above all, how much to drink.
DutchDe verantwoordelijkheden en rechten van de ouders ten aanzien van de opvoeding van hun kinderen zijn onder meer vervat in de artikelen 5, 7, 9 en 14.
Articles 5, 7, 9, 14, and others enshrine the responsibilities and rights of parents in relation to the raising of their children.