NL over
volume_up
{adjective}

over (also: blijvend, resterend, links, linkse)
volume_up
left {adj.}
Dat wil zeggen dat het aan de partijen is deze aanbevelingen over te nemen.
That is to say, their adoption should be left to the discretion of the parties.
Van de democratie is niks meer over en de vooruitzichten zijn somber.
There is nothing left of democracy, and the prospects are gloomy.
Dit laatste type aanpak wordt over het algemeen aan de lidstaten overgelaten.
This latter kind of approach is usually left to the Member States.
De werkzaamheden over de andere aspecten van het pact worden voortgezet.
Work is advancing on the remaining features of the pact.
De overige stemmingen zullen vanmiddag plaatsvinden na de stemming over de actualiteiten.
The remaining votes will take place after the votes on topical and urgent subjects.
Nu blijft alleen de eis van een algemene arbeidstijdverkorting over.
The only thing remaining is the demand for a comprehensive shortening of working hours.
over (also: blijvend, resterend)
Voor alle maatregelen die gericht zijn op schadebeperking blijft er maar weinig over.
For anything that is aimed at minimising the damage, there is a very small amount left over.
Is het werkelijk zo dat wij eerst eens moeten kijken wat wij nog over hebben?
Should we really have to check first and see what is left over?
Dat kunnen wij niet met die paar stuivers die wij hier nog over hebben, omdat alles naar fusie gaat.
We cannot do that with the pittance left over because everything is going into fusion.
over (also: resterend, overgebleven)
Dan gaan we opnieuw praten over de left over van Nice in plaats van over de toekomst van Europa.
We would then once again talk about the Nice leftovers instead of the future of Europe.
Mijnheer de Voorzitter, ik dank collega Piecyk voor zijn goed verslag en voor de beschikking die een erfenis is van onze beschikking over trans-Europese netwerken.
Mr President, I would like to thank Mr Piecyk for a good report and a resolution which is a leftover from our resolution on trans-European networks.
Tijdens de Conferentie van Nice, tot slot, werd met veel pijn en moeite een tijdelijk en ingewikkeld compromis bereikt over de van Amsterdam.
After laborious negotiations, the Nice Conference managed, in the end, to reach a complex temporary compromise on the leftovers of Amsterdam.

Synonyms (English) for "over":

over

Context sentences for "over" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchUndine Bloch von Blottnitz was 5 jaar geleden rapporteur over voedselbestraling.
Five years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
DutchNog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.
Let me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
DutchDe lidstaten moeten voor zichzelf en de Unie over een rechtsgrondslag beschikken.
The Member States need to have a legal base for their own and the Union's sakes.
DutchHet vierde uitgangspunt is dat er niet wordt gesproken over de overheidsdiensten.
Fourth principle: kingly services are excluded from the scope of the discussion.
DutchWat zullen wij over een jaar tijdens de Europese verkiezingen de burgers zeggen?
What shall we say to our citizens during the European elections in a year's time?
DutchOmdat de vragen over een soortgelijk onderwerp gaan, worden ze tezamen behandeld:
As they deal with the same subject, Question Nos 4 and 5 will be taken together.
DutchHet debat over actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties is gesloten.
The debate on items on topical and urgent subjects of major importance is closed.
DutchIk zou het willen hebben over enkele gebieden die mijn fractie van belang vindt.
I would like to refer to just a few areas which my group feels to be important.
DutchTen vierde, ze gaan een gezamenlijk advies uitbrengen over de structuurfondsen.
And fourthly, they are going to produce a joint opinion on the structural funds.
DutchWij roepen u dan ook op u van nu af aan zeer serieus over deze vragen te buigen.
We would therefore ask you right now to take a very serious look at these issues.
DutchIk hoop dat u uw steun tijdens de stemming over dit voorstel zult bekrachtigen.
I would hope that you can confirm your support during the vote on this proposal.
DutchAls dat gebeurt moeten we echter opnieuw nadenken over de parlementaire controle.
If that is the case we must certainly review the issue of parliamentary control.
DutchIk had echter namens mijn fractie eigenlijk het woord gevraagd over iets anders.
However, I wish to draw attention to another item, that of the name of our group.
DutchTen slotte is er de voorlopig genomen scheidsrechterlijke beslissing over Brcko.
Finally, the arbitration decision regarding Brcko has been provisionally adopted.
DutchDe Deense sociaal-democraten onthouden zich van stemming over het verslag-Theato.
The Danish Social Democrats are abstaining from the vote on Mrs Theato's report.
DutchHet is een heel lastig verslag, een heel ingewikkelde materie over de pensioenen.
It is a very difficult report covering very complex issues relating to pensions.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik bezit niet meer informatie dan u over deze arrestaties.
Madam President, I have no more information than you on this series of arrests.
DutchIk denk dat het beter is hiervoor het voorstel van de Commissie over te nemen.
I think it would be preferable to adopt the Commission proposal in this respect.
DutchIk voel mij ongemakkelijk over dit verslag, omdat een aantal dingen niet klopt.
This report makes me uncomfortable as there are some things that are not right.
DutchAan de orde is het gecombineerd debat over de volgende vijf ontwerpresoluties:
The next item is the joint debate of the following five motions for resolutions: