"overbodig zijn" English translation

NL

"overbodig zijn" in English

volume_up
overbodig zijn {vb} [example]

NL overbodig zijn
volume_up
{verb} [example]

1. business

overbodig zijn (also: redundant zijn)

Similar translations for "overbodig zijn" in English

overbodig adjective
zijn noun
English
zijn verb
zijn pronoun

Context sentences for "overbodig zijn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDeze zijn overbodig, omdat ze al in het voorstel van de Commissie zijn opgenomen.
They are unnecessary, as they are already contained in the Commission's proposal.
DutchEnkele dagen extra zullen dus voor een aandachtige bestudering niet overbodig zijn.
A few more days reflection will therefore be useful for a careful examination.
DutchDaarom is de Commissie van oordeel dat de genoemde amendementen overbodig zijn.
Therefore, the Commission considers that these amendments are not necessary.
DutchAanvullende tests in de lidstaten van de Europese Unie zouden uiteraard overbodig zijn.
Additional tests in the various EU Member States would of course be unnecessary.
DutchHet zou kunnen dat een aantal van de agentschappen, misschien zelfs vele ervan, overbodig zijn.
It may well be that some of them – perhaps even many of them – are superfluous.
DutchAls deze subsidie zou vervallen, zou dit controleorgaan overbodig zijn.
If the subsidy were removed, this control apparatus would be unnecessary.
DutchDeze bemiddelingsprocedure zou overbodig kunnen zijn, als wij voordien voor duidelijkheid zorgen.
This conciliation process would be superfluous if we clarified matters beforehand.
DutchDan zal een Europees Bureau voor de veiligheid van het wegverkeer volledig overbodig zijn.
When we are, a Road Traffic Agency will become quite superfluous.
DutchDeze apparaten worden daar uiteraard onderbenut, als ze al niet totaal overbodig zijn.
Often, such equipment is underused or else simply not needed.
DutchVersterkte samenwerking zou overbodig zijn als lidstaten de besluitvorming niet wilden blokkeren.
If that did not happen there would be no need for enhanced cooperation.
DutchEn dat terwijl tegenwoordig door de informatietechnologie veel congressen totaal overbodig zijn.
There are so many seminars which now, with information technology, are totally unnecessary.
DutchIk hoop dat het succes van de politie ertoe zal leiden dat wapens in toenemende mate overbodig zijn.
I hope that the success of policing will mean that arms, increasingly, are not required.
DutchDit debat zou overbodig zijn als tritherapie één dollar kostte.
We would not be having this debate if triple therapy cost a dollar.
DutchDe amendementen 7 en 8 zijn overbodig, omdat ze al in artikel 6 van het voorstel zijn vervat.
Amendments Nos 7 and 8 are superfluous because they are already covered in Article 6 of the proposal.
DutchIndien men alle risico's, kosten enzovoort kende, zou het voorzorgsbeginsel overbodig zijn.
After all, if we know all the risks, costs, etc., then there is no need for the precautionary principle.
DutchEn heksenjachten of opgeklopte sensatiezucht zijn eveneens overbodig als wij moeten vaststellen wie schuld treft.
Nor do we want witch-hunts or soundbite sensationalism when we are assigning blame.
DutchHet lijkt ons dat deze voorzorgsmaatregelen geenszins overbodig zijn.
It seems to us that these precautions are necessary.
DutchAndere amendementen bevatten specificaties die overbodig zijn omdat zij al zijn opgenomen in algemenere concepten.
Others make unnecessary specifications which are already included in more general concepts.
DutchAls deze ftalaten gevaarlijk zijn, moeten zij allen worden verboden en dan zouden waarschuwingen overbodig zijn.
If these are dangerous, then they should all be banned and warnings would then be unnecessary.
DutchMocht die formulering echt overbodig zijn, des te beter.
If it then proves to be superfluous, so much the better.