"overbodige" English translation

NL

"overbodige" in English

NL overbodige
volume_up
{adjective}

Er zijn twee fundamentele problemen met deze overbodige specifieke richtlijnen.
There are two very basic problems with these superfluous special directives.
Elke beperkende regelgeving is voor ons een overbodige bureaucratische hinderpaal.
Any restrictive set of rules is a superfluous bureaucratic obstacle, in our eyes.
- De havendienstenrichtlijn is een voorbeeld van overbodige EU-wetgeving.
The Port Services Directive constitutes an example of superfluous EU legislation.

Context sentences for "overbodige" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWant het vermengen van die twee media is een nogal onnatuurlijke of overbodige daad.
Because the mixing of those two media is a sort of unnatural or unnecessary act.
DutchHet voorzorgsbeginsel in geen overbodige luxe, het is een absolute noodzaak.
The precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
DutchDat leidt tot de overbodige bureaucratie die we nu juist willen en moeten tegengaan.
That would create too much bureaucracy, which is something we must and will combat.
DutchDit zullen overbodige begrippen worden, en niet alleen in het Westen.
These will be redundant concepts. ~~~ And this isn't only something of the West.
DutchVoor amendement 6 geldt hetzelfde bezwaar van overbodige bureaucratische rompslomp.
That problem of otiose bureaucracy also applies to Amendment No 6.
DutchDesondanks wil men ze met een volslagen overbodige snelheid doorzetten.
Nevertheless, it is to be pushed through with totally unnecessary haste.
DutchEr stonden volstrekt overbodige verwijzingen naar de Grondwet in, die feitelijk dood is.
The report contained quite unnecessary references to the Constitution, which is now defunct.
DutchHet is geen overbodige investering, maar we moeten ons wel realiseren wat we met dit bedrag kunnen doen.
It is not a huge amount, but we must be clear about what we can achieve with it.
DutchTen derde zien we nog steeds heel veel overbodige verpakkingen.
Thirdly, we still notice there is a great deal of unnecessary packaging.
DutchTot slot ben ik voorstander van het aanleggen van een soort scorebord voor overbodige wetgeving.
Finally, I am an advocate of setting up some kind of scoreboard for redundant legislation.
DutchEen efficiënte coördinatie van de uitwisseling van gegevens is dan ook geen overbodige luxe.
The effective coordination of the exchange of information is therefore not an unnecessary luxury.
DutchHun klacht bij de Internationale organisatie voor de burgerluchtvaart is eigenlijk een overbodige afdreiging.
The complaint they have filed with the ICAO is in fact uncalled-for blackmail.
DutchWij moeten ophouden overbodige wetten op te stellen, en de wetgeving die nodig is, adequaat toepassen.
Any pointless legislation should be repealed, and necessary legislation properly applied.
DutchMaar misschien voeren wij hier een volkomen overbodige discussie.
Yet perhaps we are discussing all this quite unnecessarily.
DutchBetekenisvolle hulp houdt niet in dat we een stuk of wat overbodige boten sturen vanuit de Middellandse Zee.
Meaningful help does not mean sending one or two redundant boats from the Mediterranean.
DutchDit is vooral belangrijk om te vermijden dat er voor de uitbreiding overbodige problemen ontstaan.
It is most especially important not to create unnecessary problems before the enlargement of the EU.
DutchDe visserij vermindert de hoeveelheid overbodige vangst en bevordert de toename van kabeljauw.
Fishing reduces the amount of fish that would have to be thrown away and even helps increase cod stocks.
DutchDat leidt tot overbodige complicaties in het hele proces.
This will lead to further complications throughout the process.
DutchTen eerste betreur ik het dat een derde van onze kantoorruimte is opgeofferd aan een overbodige badkamer.
First of all I am unhappy that we have lost one-third of our offices to an unnecessary bathroom.
DutchIk zou zeggen: de EVP is toch voorstander van het afschaffen van overbodige regeltjes en voor vrijheid?
I would say: surely, the PPE is in favour of abolishing unnecessary rules and in favour of freedom?