"overboord" English translation

NL

"overboord" in English

NL overboord
volume_up
{adverb}

overboord
Moet je ze overboord gooien, moeten ze ergens aangeland worden?
Should they be thrown overboard or taken somewhere?
Mijnheer de Voorzitter, elke dag worden er door schepen vijf miljoen stuks vast afval overboord gezet.
Mr President, every day five million items of solid waste are thrown overboard from ships.
Als we de ballast overboord gooien, klimmen we.
And when we drop the ballast overboard we climb.

Context sentences for "overboord" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDit biedt de historische kans de mislukte planeconomie van de EU overboord te zetten.
This provides an historic opportunity to get rid of the EU's failed planned economy.
DutchBij de behandeling van dit verslag moeten we alle politieke problemen overboord gooien.
While discussing this report we have to set aside all the political problems.
DutchDat betekent echter niet dat de ontwerp-Grondwet zomaar overboord mag worden gegooid.
That being said, the idea of abandoning the draft Constitution is out of the question.
DutchBijzondere aandacht zal worden besteed aan het vraagstuk van de overboord gezette vis.
Special attention will be devoted to the issue of discards into the sea.
DutchWij geloven niet in een liberalisering die wonderen doet en alle regels overboord gooit.
We do not believe that liberalisation has miraculous effects such as the removal of rules.
DutchVelen hebben gezegd dat het nationale egoïsme overboord moet worden gegooid.
Many people mentioned the need to give up national self-interest.
DutchLaten wij daarop voortbouwen, in plaats van de bestaande regels overboord te gooien.
Let us build on that rather than tear up the existing rule book.
DutchWij mogen onze menselijkheid niet overboord gooien en alleen over het octrooirecht spreken.
We cannot leave our humanity behind us just to talk about patent law.
DutchAlgemeen wordt aangenomen dat van alle gevangen vis weer 40 % overboord gaat.
A common figure for discard is 40 % of all fish caught.
DutchDe echt gevaarlijke tocht begint in het jaar 2002 als de reddingsboeien overboord worden gegooid.
The truly perilous voyage begins in the year 2002, when the life belts are to be cast away.
DutchOndermaatse vis moet niet worden aangeland noch op zee overboord worden gezet.
Small fish must not be landed, nor discarded at sea.
DutchJe gooit het overboord en je duikt zonder nat te worden.
You throw it over the side of your boat and you basically scuba dive without getting wet.
DutchHet is volstrekt belachelijk dat er ieder jaar bijna twee miljoen ton gezonde vis overboord wordt gegooid.
Discarding nearly two million tonnes of healthy fish each year is absolutely ridiculous.
DutchLaten wij niet in paniek met wetgeving komen die de beginselen van de rechtsstaat overboord zet!
Let us not panic and introduce legislation which eliminates the principles of a state governed by law.
DutchDan gooi je alle ballast overboord, alle zekerheden om je aan de nieuwe situatie aan te passen.
That's when you throw out all the ballast, all the certainties, in order to adapt to the new situation.
DutchEen hedendaags universitair student boekt vooruitgang door al zijn interesses overboord te gooien, behalve eentje.
The progression of today's college student is to jettison every interest except one.
DutchWat de overboord gezette vis betreft beraden wij ons intensief op mogelijkheden om dit probleem op te lossen.
With regard to discards, we are actively considering what can be done to solve this problem.
DutchWe moeten de bureaucratie overboord zetten en de boel op gang brengen!
Let us cut the red tape and get the aid moving!
DutchIk zou echter iedereen willen aanraden om dit merkwaardige begrip " post-Nice " of " na Nice " overboord te gooien.
I would advise each and everyone of us to get away from this strange 'post-Nice ' concept.
DutchAnderzijds moeten wij, overeenkomstig de ambitie van de Commissie, alle overtollige voorschriften overboord gooien.
However, we must, in accordance with the Commission’ s ambition, do away with unnecessary rules.