"overboord gooien" English translation

NL

"overboord gooien" in English

NL overboord gooien
volume_up
{verb}

1. nautical science

overboord gooien (also: werpen)

2. other

overboord gooien
De vraag die ik bij u laat is welke ballast wilt u overboord gooien?
The question I leave you with now is which is the ballast you would like to throw overboard?
Ik geloof echt dat we het milieu veel beter kunnen beschermen als we het fundamentalisme dat sommige groenen hadden, overboord gooien.
I deeply believe that we can make much more protection of the environment if we get rid -- if we throw overboard this fundamentalism that some of the greens have showed in the past.

Similar translations for "overboord gooien" in English

overboord adverb
English
gooien verb

Context sentences for "overboord gooien" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchBij de behandeling van dit verslag moeten we alle politieke problemen overboord gooien.
While discussing this report we have to set aside all the political problems.
DutchLaten wij daarop voortbouwen, in plaats van de bestaande regels overboord te gooien.
Let us build on that rather than tear up the existing rule book.
DutchWij mogen onze menselijkheid niet overboord gooien en alleen over het octrooirecht spreken.
We cannot leave our humanity behind us just to talk about patent law.
DutchIk zou echter iedereen willen aanraden om dit merkwaardige begrip " post-Nice " of " na Nice " overboord te gooien.
I would advise each and everyone of us to get away from this strange 'post-Nice ' concept.
DutchMoet je ze overboord gooien, moeten ze ergens aangeland worden?
Should they be thrown overboard or taken somewhere?
DutchAnderzijds moeten wij, overeenkomstig de ambitie van de Commissie, alle overtollige voorschriften overboord gooien.
However, we must, in accordance with the Commission’ s ambition, do away with unnecessary rules.
DutchWe moeten de dwaze utopie overboord gooien dat de hele wereld een gigantische landbouwmarkt zonder grenzen moet worden.
We must give up on the crazy Utopian idea of making the planet one immense borderless market.
DutchOmdat we al die politieke dogma's overboord gooien.
Because we will throw away these political dogmas.
DutchAls we de ballast overboord gooien, klimmen we.
And when we drop the ballast overboard we climb.
DutchLaten we dat principe niet overboord gooien.
Let us not squander it and let us not waste it.
DutchMijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, laten we de MOP's overboord gooien en de quota verfijnen, dan zij we goed bezig.
Mr President, Commissioner, let us forget MAGPs and perfect the quota system; then we will be doing a good job.
DutchAls veertig jaar embargo wat dat betreft niets heeft uitgehaald denk ik dat wij alle soortgelijke tactieken wel overboord kunnen gooien.
If 40 years of embargo have not helped to do this, I believe we should abandon any tactical approach of this sort.
DutchZullen we 'm overboord gooien?
DutchEssentieel is evenwel dat zij geconfronteerd zullen worden met de werknemers, want de werknemers zijn niet bereid om hun rechten overboord te gooien.
The point is that they will have to face them because the workers are not prepared to sell out their rights.
DutchEn dat we kunnen streven naar een veel hogere spiritualiteit als we ons bevrijden van de religieuze dogma's Het overboord gooien van ballast om onze richting te veranderen.
And that we can aim for much higher spirituality if we get rid of the religious dogmas.
DutchSommigen zien in die moeilijkheden de kans schoon om op den duur het beginsel als zodanig van de restituties en de heffingen overboord te gooien.
Some see in these difficulties the possibility of eventually doing away with even the principle of refunds and levies.
DutchVolgens de socialistische fractie komt het er voornamelijk op aan datgene wat wij reeds hebben bereikt niet overboord te gooien, dat is dus Agenda 2000.
Our main concern in the Socialist Group is to ensure that we do not destroy what we have already achieved, namely Agenda 2000 itself.
DutchMen moet de goudzoekersmentaliteit evenwel overboord gooien en niet rekenen op grote hausses zoals ten tijde van de assignaten.
But we do need to cast off the Klondike mentality which sees electronic operations as the key to a great financial boom, just as the assignat was expected to be.
DutchWe willen namelijk samen een systeem ontwikkelen dat ons in staat stelt te vermijden dat economische stimulansen ontstaan voor het op zee overboord gooien van afval.
In fact, together we want to put a system in place so as to avoid there being financial incentives to dump waste into the sea.
DutchWij mogen onze overtuigingen niet overboord gooien om economische of politieke redenen, maar moeten duidelijke taal spreken met onze Chinese partners.
We must not sacrifice our convictions for the sake of economic or political considerations; rather, we must use plain language when speaking with our Chinese partners.