NL overbrengen
volume_up
{verb}

1. general

overbrengen (also: overgaan, inhalen, overgeven, overdrijven)
Dit is de boodschap die ik morgen aan president Bush zal overbrengen.
This is the message that I will pass on to President George Bush tomorrow.
In de eerste plaats zal ik uw bezorgdheid aan commissaris Frattini overbrengen.
First, I will pass on your concerns to Commissioner Frattini.
We zullen deze opmerkingen aan de Commissie overbrengen, zodat zij er iets aan kan doen.
We shall pass these comments on to the Commission so that matters can be put right.
Ik zal de standpunten van het Parlement op dit punt zeer zeker aan de lidstaten overbrengen.
I will certainly report the views of Parliament to Member States on this particular point.
Ik hoop dat haar collega de uitgesproken mening die er op dit punt binnen het Huis leeft, wil overbrengen.
I hope that her colleague will report the strong feelings of the House on that matter.
Hoewel de heer Adam hier niet aanwezig is, zou ik hem mijn gelukwensen willen overbrengen.
Although Mr Adam is not here, I would like to congratulate him on his report.
Het betreffende bedrijf, BAT, zal de productie overbrengen naar landen buiten de EU.
The company concerned, BAT, will transfer production to non-EU countries.
We zouden uit moeten vinden wat ze goed doen en dat aan anderen overbrengen."
We should find out what they're doing and transfer that skill to other people."
Een deel daarvan wilden we daarom graag overbrengen op de pictogrammen in ons systeem.
And some of those we wanted to transfer to the icons in our system.
overbrengen (also: met een ferry varen)
overbrengen (also: helpen, begeleiden, nageven, overgeven)
overbrengen (also: treffen, bewegen, verroeren, aandoen)
overbrengen (also: voeren, transporteren, vervoeren)
Als verlengstuk daarvan vraag ik me af of we kunnen of moeten nadenken over het overbrengen van aardachtig leven naar andere planeten.
And, as an outgrowth of all of this then, I wonder about whether we can, and whether we even should, think about transporting Earth-type life to other planets.
overbrengen (also: voeren, zweven)
overbrengen (also: aan de man brengen)

2. print: "van sjabloon"

overbrengen (also: bepoederen)

Context sentences for "overbrengen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk zal mijn fractieleider een boodschap moeten overbrengen die niet positief is.
I will have to take back to my party leader a message that is not a good one.
DutchIk weet dat we haar heel erg zullen gaan missen en wil haar onze dank overbrengen.
I know we are going to miss her very much and would like to extend our thanks to her.
DutchDat is de urgente boodschap die de vertegenwoordigers van Europa moeten overbrengen.
This is the urgent message that all of Europe's representatives should be conveying.
DutchDe Raad zal zijn bezorgdheid ook in de toekomst aan deze regeringen overbrengen.
The Council will continue to raise its concerns with these governments.
DutchNatuurlijk zal ik de condoleances van het Parlement aan de betrokken families overbrengen.
I shall of course be sending Parliament's condolences to the families concerned.
DutchIk wil de rapporteur graag uit naam van mijn fractie onze gelukwensen overbrengen.
I would like to congratulate the rapporteur on behalf of my party group.
DutchWe denken er niet over na hoe we het van de mainframe naar thuis kunnen overbrengen.
We're not thinking about how do we shift from the mainframe to the home.
DutchMet het overbrengen van al deze kennis en ervaringen moeten wij vroeg beginnen.
Imparting all this knowledge and experience needs to start early on.
DutchWij willen graag onze condoléances overbrengen aan de familie en vrienden van de overledene.
We should like to show our solidarity with the family and friends of the deceased.
DutchWe moeten de volgende boodschap overbrengen: de Europese Unie is er om te onderhandelen.
We must get the message across: the European Union is there to negotiate.
DutchDat is een boodschap die wij duidelijk moeten overbrengen aan de Indonesische regering.
This is a message we must make very clear to the Indonesian Government.
DutchDus de vraag is: hoe kunnen we de dingen uit de digitale naar de fysieke wereld overbrengen?
So the question is: how do we get the stuff over from the digital into the physical?
DutchWe zullen bekijken hoe we dit alleszins gerechtvaardigde protest het beste kunnen overbrengen.
We shall consider the best way of passing on this entirely justified protest.
DutchIk zal ook bij andere gelegenheden uw gezichtspunten overbrengen aan de Griekse autoriteiten.
On other occasions also, I will share your views with the Greek authorities.
DutchWij zullen hem hoe dan ook luid en duidelijk overbrengen tijdens de toekomstige contacten.
In any event we shall proclaim it loud and clear in our future contacts.
DutchWe moeten ons doel in duidelijke en zinvolle bewoordingen overbrengen.
We need to communicate our public purpose in plain and meaningful terms.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik zou de twee rapporteurs graag mijn gelukwensen willen overbrengen.
Mr President, I should like to congratulate the two rapporteurs in this joint debate.
DutchIk zal dat aan mijn collega's en de daar vertegenwoordigde heren overbrengen.
I shall inform my colleagues and those represented there of this.
DutchDat is volgens mij de boodschap die we aan onze kiezers moeten overbrengen.
I believe that that is what we have to communicate to our electors.
DutchAlleen door middel van grof geschut kunnen we onze boodschap aan de VS overbrengen.
The only way we are going to have any effect on the United States is if we use bullying tactics.