NL

overbrenging {de}

volume_up
Door de beperkingen die voor het vervoer van dieren gelden, zal het risico van overbrenging van de ziekte zo klein mogelijk blijven.
The restrictions on animal movement will minimise the risk of transmission of the disease.
Wat de overbrenging van het virus betreft wijst alles erop dat besmetting plaatsvindt via nauw contact met een zieke, waarschijnlijk via druppeltjes.
As for the method of transmission, there are strong signs that it is transmitted by close contact, most probably via droplets.
Om het risico van overbrenging van de ziekte uit te sluiten, moest het rundvlees afkomstig zijn uit BSE-vrije gebieden en moest het uitgebeend en gerijpt zijn.
The beef had to be from BSE-free regions, deboned and matured, to eliminate the risk of transmission of the disease.

Context sentences for "overbrenging" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchBovendien heeft de FAO geen enkel verzoek voor een dergelijke overbrenging ontvangen.
Moreover, the FAO has not received any requests for this kind of transfer.
DutchHet enige wat we zeker weten, is dat horizontale besmetting en overbrenging onmogelijk zijn.
Rather, the only thing that is certain is that BSE cannot be transmitted horizontally.
DutchNa een aantal jaar komen ze in aanmerking voor overbrenging naar de lidstaat waar ze vandaan komen.
After several years, both are eligible for transfer back to their home Member State.
DutchHet derde aspect betreft het toezicht en de controle op de overbrenging van radioactief afval.
Third, the supervision and control of shipments of radioactive waste.
DutchOp 1 januari 1998 treedt hoe dan ook een nieuwe richtlijn over de overbrenging van afval in werking.
In any case, a new Directive on waste disposal is coming into force on 1 January 1998.
DutchOns voorstel heeft tot doel de consistentie te waarborgen in de aanpak van de overbrenging van afvalstoffen.
Our proposal aims to ensure consistency in dealing with shipments of waste.
DutchWij zullen in de voorzienbare toekomst dan ook afhankelijk blijven van de ordelijke overbrenging van afvalstoffen.
We will be dependent on the orderly shipment of waste for the foreseeable future.
DutchDe overbrenging van afval naar andere gebieden tegen niet al te hoge kosten is onmogelijk.
The transportation of waste to sites which can financially justify this transportation is virtually impossible.
DutchDe overbrenging van afval moet verboden worden en niet alleen door een strenge procedure voor rood afval.
The shipment must be prohibited and not just reassigned to the stricter procedure for 'red ' list waste!
DutchDeze verordening heeft richtlijn 84/631 vervangen over grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen.
This regulation replaced Directive 84/ 631 on the transfrontier shipment of hazardous waste.
DutchDe overbrenging mag in geen geval plaatsvinden.
The shipment should not take place under any circumstances!
DutchOverbrenging van afvalstoffen naar een aantal niet-OESO-landen
Shipments of waste to non-OECD countries
DutchDoor de beperkingen die voor het vervoer van dieren gelden, zal het risico van overbrenging van de ziekte zo klein mogelijk blijven.
The restrictions on animal movement will minimise the risk of transmission of the disease.
DutchEen andere reden waarom de overbrenging van afval niet mag plaatsvinden is dat er twijfel bestaat over de groene lijst.
A further reason why these shipments should not take place is that there are doubts about the 'green ' list.
DutchWij onthouden ons van stemming over de overbrenging van de samenwerking tussen de politiediensten van de derde naar de eerste pijler.
We have declined to vote for transferring political co-operation from the Third to the First Pillar.
DutchHet betrokken land moet dan elke keer en voor elke lading afzonderlijk voorafgaandelijk toestemming verlenen voor de overbrenging.
In each case, for each shipment, there has to be a prior approval by the country concerned of that shipment.
DutchEr zijn echter al veel waterbekkens op elkaar aangesloten en er vindt al overbrenging van water plaats.
In any case, however, there are many hydrological basins which have already been connected, with transfers being made from one to another.
DutchNaar aanleiding van de vraag van mevrouw Ahern wat betreft de overbrenging van radioactieve afvalstoffen is een aantal regelingen van belang.
A number of rules are relevant to Mrs Ahern's question concerning the movement of radioactive materials.
DutchEr doen zich echter ook veel problemen voor bij de verkoop van een auto met het oog op de overbrenging naar een andere EU-lidstaat.
Furthermore, however, when a car is sold for transfer to another Member State there are actually a good number of problems.
DutchOp die manier poogt het Parlement te garanderen dat de overbrenging van die afvalstoffen op correcte en verantwoorde wijze geschiedt.
In this way, Parliament is seeking to ensure that the transfer of such waste is conducted in a sound and responsible manner.