NL parallel
volume_up
{de}

parallel (also: breedtegraad, evenwijdige)
De epidemie verspreidt zich parallel met ondervoeding en de voedselcrisis.
The epidemic is spreading in parallel with malnutrition and the food crisis.
Er is sprake van een exacte parallel met de situatie van het Comité van de regio's.
There is an exact parallel with the situation regarding the Committee of the Regions.
Parallel daaraan had je toen een nogal exclusieve designclub.
And in parallel at that time, there was a very kind of exclusive design club.

Context sentences for "parallel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchBij het bereiken van de doelstellingen voor 2010 lopen economische en sociale belangen parallel.
Economic and social dimensions are intertwined in reaching the 2010 objectives.
DutchIk wil een parallel trekken met het vrijhandelsakkoord dat met Zuid-Afrika gesloten is.
I would like to make a comparison with the free trade agreement concluded with South Africa.
DutchEen parallel daarmee verlopende inbreng van het Parlement zou ideaal zijn.
Input from Parliament running alongside this would be ideal.
DutchParallel hiermee wordt onderzocht of de activiteiten van de EIB in dezelfde zin kunnen worden uitgebreid.
Discussions are also ongoing about the possible extension of the EIB's activities.
DutchParallel aan deze ontwikkeling ziet het er naar uit dat ouderen ook afhankelijker zullen worden.
At the same time, in this context the level of dependence of the elderly is also set to increase.
DutchIk roep daarom op om de richtsnoeren, parallel aan die technische dynamiek mee te laten ontwikkelen.
I would therefore call for the guidelines to be developed hand in hand with this technical dynamic.
DutchNiet parallel met Laeken maar een week of vier voordien.
Not at the same time as Laeken, but about four weeks beforehand.
DutchTot slot wil ik een parallel trekken met de wereldbeker voetbal die wij allemaal op televisie te zien krijgen.
I finish by drawing on an analogy with the World Cup which is on all our television screens.
DutchKortom, de Europese Commissie zal parallel aan de inspanningen van het voorzitterschap ook haar aandeel leveren.
In short, the Commission also intends to do its share alongside the work of the presidency.
DutchAl deze informaticasystemen bewerken gedeeltelijk parallel en overlappend verschillende dataverzamelingen.
These different systems sometimes process data collections which duplicate each other and overlap.
DutchParallel hieraan denk ook ik dat er in principe twee mogelijke paden voor het internet in het verschiet liggen.
Concurring with this, I too think that in principle two possible paths lie ahead of the Internet.
DutchWij geloven juist, dat de werkloosheid zal toenemen, en parallel daaraan ook de financiële speculaties.
We believe that they are leading to the growth of unemployment and a corresponding rise in financial speculation.
DutchDeze groep moet doorgaan, en als er dan een nieuwe samenstelling is voorzien, kan dat misschien parallel gebeuren.
The group has to continue working and if it is to have a new membership, perhaps this can be done at the same time.
DutchWe moeten ervoor zorgen - daarin geef ik collega von Wogau gelijk - dat wij hieraan zo parallel mogelijk werken.
So we simply have to ensure - and here I entirely agree with Mr von Wogau - that we work as closely in tandem as possible.
DutchDaarom stel ik u ook een tweede strategie voor, een strategie parallel aan de voortzetting van het ratificatieproces.
That is the reason why I am suggesting to you a second strategy, alongside the continuation of the ratification process.
DutchDeze perioden dienen duidelijk parallel te lopen.
DutchDe conditionaliteit die met leningen gepaard gaat, zal namelijk ongetwijfeld parallel lopen aan de eisen van het stabiliteitspact.
The conditionality attaching to loans will undoubtedly run in tandem with the requirements of the stability pact.
DutchParallel aan de richtlijn betreffende het energierendement van gebouwen hoop ik in deze richting vorderingen te maken.
On the subject of the directive on the energy performance of buildings I hope to be able to make some progress in this direction.
DutchIk hoop alleen dat de Raad parallel hieraan in mei, uiterlijk in juni, een redelijk politiek standpunt op tafel legt.
I just hope that the Council will match this by putting a proper political position on the table in May, or by June at the latest.
DutchIn principe vind ik echter ook dat deze bevoegdheden parallel lopen met de toenemende bevoegdheden op het Europese niveau.
Similarly, however, I should also like to say that this remit will of course grow in conjunction with powers at European level.