NL presenteren
volume_up
[presenteerde|gepresenteerd] {verb}

De lidstaten zullen in oktober hun nationale hervormingsprogramma's presenteren.
Member States will present their national reform programmes this October.
Daarna kunnen wij het definitieve voorstel uiterlijk begin november presenteren.
We can then present the definitive proposal by no later than the beginning of November.
Kan de Commissie toezeggen wanneer zij zo'n voorstel zal presenteren?
Can the Commission give an undertaking as to when it will present such a proposal?
presenteren (also: toekennen, opbrengen, vertonen, geven)
Kan de Commissie toezeggen wanneer zij zo'n voorstel zal presenteren?
Can the Commission give an undertaking as to when it will present such a proposal?
Ik wil u een belangrijk cijfer presenteren dat verband houdt met de kwestie-Genk.
I want to give you an important figure which relates to the Genk issue.
Op 10 juli zal commissaris Fischler namens de Commissie ons de tussenbalans presenteren over het landbouwbeleid.
On 10 July, we will hear Commissioner Fischler give us the results of the mid-term review of agricultural policy.
Dat is immers ook een van de punten van het nieuwe voorlichtingsbeleid dat ik in de toekomst wil presenteren.
That is also one of the focuses of the new information policy which I would like to introduce in the future.
Vandaag presenteer ik u de eerste Commissie, als College, van het nieuwe Europa.
Today I can introduce them as a body, the first Commission of the new Europe.
TED heeft me in deze hele nieuwe manier van denken en het presenteren van ideeën geïntroduceerd.
And TED introduced me to a whole new way of thinking and presenting ideas.
Van de consumenten heeft 90 % in een recente enquête gezegd dat zij heel bezorgd zijn, maar ook dat ze uitkijken naar de voorstellen die de Commissie zal presenteren.
In a recent survey, 90 % of consumers expressed great concern, but also great expectations as to what the Commission will be able to offer.
Helaas presenteert het verslag-Zimmermann een hele verzameling bijkomstigheden en onzinnigheden.
Unfortunately, the Zimmermann report offers an indigestible mass of trivia and inconsistencies.
De president van de Rekenkamer, de heer Fabra Vallés, heeft een uitgebreide evaluatie van het fiscale jaar 2003 gepresenteerd.
President Fabra Vallés offered a comprehensive evaluation for the fiscal year 2003.
De lidstaten zullen in oktober hun nationale hervormingsprogramma's presenteren.
Member States will present their national reform programmes this October.
Commissaris Kinnock zal morgen zijn mededeling over de hervormingen presenteren.
Commissioner Kinnock will, tomorrow, present his communication on reform.
Daarna kunnen wij het definitieve voorstel uiterlijk begin november presenteren.
We can then present the definitive proposal by no later than the beginning of November.
presenteren (also: voorstellen, pitchen)
volume_up
to pitch [pitched|pitched] {vb} (idea, concept)

Context sentences for "presenteren" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOp basis daarvan kan zij dan een voorstel voor een migratiestrategie presenteren.
On this basis it will then be able to submit a proposal for a migration strategy.
DutchDe Commissie zal op 16 oktober van dit jaar haar periodieke verslagen presenteren.
The Commission will be tabling its regular reports on 16 October of this year.
DutchDendritische cellen, macrofagen, vangen het virus en presenteren stukken ervan.
Dendritic cells, or macrophages, capture the virus and display pieces of it.
DutchWaarom wilt u nu alweer alleen maar een witboek presenteren en geen richtlijn?
Why is the Commission only proposing a White Paper again and not a Directive?
DutchWij zijn van plan het eerste toetredingspartnerschap komende herfst te presenteren.
We plan to submit the first accession partnership in the autumn of this year.
DutchVoor het einde van het jaar zullen wij in dit verband een voorstel presenteren.
We shall submit a proposal along these lines before the end of this year.
DutchZoals het er nu naar uitziet zal OLAF medio mei zijn eindverslag presenteren.
It now looks as if OLAF will produce its final report in the middle of May.
DutchIk zal dus binnenkort deze drie voorstellen presenteren om dit werk voort te zetten.
So I will shortly be presenting these three proposals to continue this work.
DutchWij zullen onze voorstellen in eerste instantie via een wetgevingsprocedure presenteren.
We will first submit our proposals in the framework of a legislative procedure.
DutchMet het verslag van Carlos Carnero kunnen wij die hoeksteen presenteren.
This cornerstone was missing and we are providing it now with Mr Carnero's report.
DutchHet is tijd om een politieke oplossing te presenteren voor wat een politiek probleem is.
It is time to put forward a political solution to what is a political problem.
DutchIk ben er voorstander van dat we dit voorstel op Europees niveau presenteren.
And I am in favour of this proposal being advanced at a European level.
DutchVandaag presenteren wij het verslag van het Europees Parlement over het Gemeenschapsoctrooi.
Today we are presenting the European Parliament report on the Community patent.
DutchOver een paar weken, op 4 oktober, zal de Commissie een nieuw beleidsverslag presenteren.
The Commission will produce its new policy report on 4 October, in only a few weeks.
DutchIk had de eer als eerste aan dit Parlement een document over deze kwestie te presenteren.
I myself had the honour of presenting the first document on this issue to the House.
DutchDe Commissie zal daarvoor de komende weken reeds een voorstel presenteren.
The Commission will be tabling a proposal on this in the next few weeks.
DutchDe Commissie zal komende woensdag haar wetgevingsvoorstel presenteren.
The Commission will be presenting its legislative proposal next Wednesday.
DutchVolgens de richtlijn had zij dit echter al het afgelopen jaar moeten presenteren.
According to the directive it should have presented it last year.
DutchHet verslag dat ik de eer heb te presenteren is een samenvatting van deze bijeenkomsten.
The report I have the privilege of presenting summarizes these meetings.
DutchDe resolutie die beide parlementaire commissies presenteren is daarom belangrijk.
The resolution that the two committees are tabling jointly here is, therefore, an important one.