NL prompt
volume_up
{adjective}

De bestaande Zweedse wetgeving en de Amerikaanse Prompt Payment Act hebben de manier van zaken doen sterk veranderd.
Existing Swedish legislation and the US Prompt Payment Act have each transformed the business culture.
Europa moet kunnen beschikken over menselijke, financiële en technische middelen om prompt te kunnen ingrijpen.
Europe should be able to have adequate human, financial and technical resources available, ready to take prompt action.

Context sentences for "prompt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWij hebben prompt gereageerd op uw verslag en geprobeerd de daarin gewraakte tekortkomingen goed te maken.
We have acted without delay in order to rectify the weaknesses noted in the report.
DutchIk kan u verzekeren dat, als er behoefte bestaat aan optreden van de Commissie, de Commissie daar prompt gevolg aan zal geven.
I assure you that if we see a need to act in that context, we will do so at once.
DutchVandaar de noodzaak de bestaande regelgeving te herzien, en de Commissie heeft prompt op deze noodzaak gereageerd.
Hence the need to reform the existing rules, and the Commission is to be congratulated for having reacted swiftly to this need.
DutchIk benadruk nogmaals dat we direct na dit ongeluk de noodzakelijke maatregelen hebben genomen en ook prompt zullen blijven reageren.
Again I underline that we took the necessary measures immediately after this accident and will continue to react immediately.
DutchWij hebben dan ook prompt gehoor gegeven aan de Raad, die volkomen terecht reageert op de verschrikkingen van de ramp met de Estonia.
Therefore we are very much responding to the Council, which is quite rightly reacting to the full horror of the Estonia tragedy.
DutchOp 17 februari verkondigde het voorzitterschap dat het probleem in Irak de ontwapening van het land was, en prompt kwamen de felicitaties van Bush.
On 17 February, it was declared that the problem with Iraq was its disarmament, and this provoked Mr Bush's congratulations.
DutchHet is trouwens een koud kunstje na te gaan dat, elke keer als het vredesproces weer op gang leek te komen, de aanhangers van het terrorisme prompt in actie kwamen.
Besides, it is easy to see that whenever the peace process was about to resume, the terrorist extremists went into action.
DutchOnder druk van de internationale gemeenschap, waaronder de Commissie, is de elektriciteitsvoorziening even hervat, maar prompt weer opnieuw afgesloten.
Under pressure from the international community, including the Commission, electricity supplies were resumed, only to be cut off again.
DutchDe ontwerpovereenkomst voorziet in een dergelijk recht, maar verschaft lidstaten prompt de mogelijkheid geen deel te hebben aan dit vereenvoudigd mechanisme.
The draft Convention makes provision for this facility, yet immediately grants Member States the option of not joining this simplified mechanism.
DutchMet de benoeming van Romano Prodi tot nieuwe voorzitter van de Commissie hebben de lidstaten van de EU prompt op de ontslagneming van de Commissie gereageerd.
The nomination of Romano Prodi as the new President of the Commission was a very rapid reaction on the part of the EU States to the resignation of the Commission.
DutchSamen met haar internationale en nationale partners heeft de EU in een aantal ontwikkelingslanden prompt en met gulle hand kunnen reageren op de AIDS-pandemie.
The EU, jointly with its international and national partners, has been generous and timely in its response to the AIDS pan-demic in several developing countries.
DutchBeide instellingen verdienen lof voor hun snelle reactie waardoor de Unie prompt maatregelen kon nemen om de veiligheid op zee en de bescherming van het zeemilieu te verbeteren.
Both institutions deserve praise for the Community's swift action in initiating decisions promoting maritime safety and the protection of the marine environment.
DutchDe Commissie heeft prompt gereageerd op de initiatieven van enkele lidstaten en met name van de Deense overheid, in het kader van het vroegtijdig alarmsysteem van de Gemeenschap.
The Commission has reacted promptly to the initiatives taken by certain Member States and, in particular, by the Danish authorities in the framework of the Community rapid alert system.
DutchMevrouw de Voorzitter, in de eerste plaats wil ik u bedanken omdat ik heb gemerkt dat u altijd prompt en nauwgezet gevolg geeft aan de vragen die wij aan het begin van de vergaderperiode stellen.
Madam President, I would like to start by thanking you for the way that, during this initial stage, you take on board all our questions and follow them up with great care.
DutchVervolgens werd gesteld dat de producenten van bepaalde luxe goederen hun prijzen moesten verhogen, waarop wij prompt van hen te horen kregen dat zij hun prijzen feitelijk hadden verlaagd.
It was then claimed that certain luxury goods producers had to raise their prices, but we then heard from those luxury goods producers that they had in fact lowered their prices.
DutchMijn dank ook aan de wetenschappelijke gemeenschap, die ons prompt van advies diende en erop wees dat zij behoefte had aan eenvoud, een sneller beheer en bescherming van de financiële belangen.
I also thank the scientific community, which was not slow in giving us advice and in pointing out that its needs were for simplicity, faster administration and financial care.