NL reden
volume_up
{de}

reden (also: term, drijfveer, motief, beweegreden)
volume_up
reason {noun}
Dat is de reden waarom wij hier achter staan; het is niet de enige reden, maar wel een belangrijke reden.
That is the reason we support this; it is not the only reason but a major reason.
In onze ogen was dat geen reden voor handhaving, maar eerder een extra reden voor opheffing.
In our eyes, that is no reason to keep it, in fact it is another reason to abolish it.
Ik heb een reden nodig, en de reden moet zijn om iets te zeggen via de muziek.
I need to have the reason, and the reason has to be by saying something through the music."
reden (also: zaak, veroorzaker, oorzaak, doel)
volume_up
cause {noun}
Dat is de reden, de oorzaak van het falen van deze Commissie genetica.
This is the reason, the root cause of the failure of this Committee on Genetics.
Maar er is absoluut nog geen reden om op onze lauweren te gaan rusten.
But there is certainly no cause for resting on our laurels for the time being.
Dit zijn naar mijn mening vragen die ook reden zijn voor zelfonderzoek.
These I think are questions that furthermore give cause for introspection.
reden (also: zaak, geval, aangelegenheid, affaire)
volume_up
matter {noun}
De Commissie heeft daar om onbegrijpelijke reden geen standpunt ingenomen.
For reasons that are incomprehensible, the Commission has not adopted a stance on this matter.
De situatie van vrouwen in Saoedi-Arabië is reden tot grote bezorgdheid.
The situation of women in Saudi Arabia is a matter of very considerable concern.
Dat is inderdaad reden tot grote bezorgdheid en daar moeten wij allen diep over nadenken.
This is a matter of great concern which requires very thorough analysis on our part.
Wellicht kan de commissaris aangeven wat de reden daarvan is geweest.
The Commissioner might be able to account for this.
Ik zou zeggen dat er twee redenen zijn om er wel rekening mee te houden.
I would say there are two reasons for taking it into account.
De reden hiervoor is dat vervoer met dergelijke voertuigen vaak plaatselijk vervoer voor eigen rekening betreft.
The reason for this is that these kinds of journeys are often local journeys for own-account transport.
Vaak heeft dat geen positieve reden, ook deze keer niet.
As on this occasion, this is often not for positive reasons.
Het voorzitterschap ziet dan ook geen enkele reden om op die woorden commentaar te gaan leveren.
The presidency therefore sees no occasion to comment on these statements.
Waarde collega's, laten wij ervoor zorgen dat er geen reden tot naamsverandering komt.
Ladies and gentlemen, let us not have occasion to change the name.
Dat is de reden van de mondelinge vraag en de bijbehorende resolutie die hier centraal staat.
That is the purpose of this oral question and the resolution that accompanies it.
Dit is niet in strijd is met de WTO, dat is de enige reden.
The only purpose is to clarify that it does not challenge the WTO.
De Unie kan om het even waar, wanneer en om gelijk welke reden troepen uitsturen.
The Union can send troops anywhere and at any time, for any purpose.
Daarom en om dezelfde reden als het monetaire of sociale beleid, valt dit prerogatief onder de nationale soevereiniteit.
On that score, and like monetary or social policy, a prerogative of this type belongs to national sovereignty.
Om die reden voorziet artikel 20 van het gemeenschappelijk standpunt voor een aantal aspecten in een speciale behandeling van de banksector.
This is why Article 20 of the common position grants the banking sector special treatment on a number of scores.

Context sentences for "reden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOm die reden werd hij in Rusland tot verscheidene jaren dwangarbeid veroordeeld.
For that, Russia has condemned him, sentencing him to many years ' forced labour.
DutchIk vind niet dat het Ierse voorzitterschap zoveel reden tot zelfvoldoening heeft.
I do n't see that the Irish presidency has all that much to be complacent about.
DutchVoorzitter, ik heb tegen het verslag-Watson gestemd en wel om de volgende reden.
Madam President, I have voted against the Watson report for the following reasons.
DutchOm die reden verdient het verslag van de heer Peter onze onvoorwaardelijke steun.
That is why the report by Mr Helwin Peter deserves our full and entire support.
DutchDat is de reden waarom Portugal hier mijns inziens een positieve bijdrage levert.
That is why I think that this is quite positive from Portugal's point of view.
DutchDat is ook de reden dat wij om aparte stemming over enkele amendementen vragen.
The aim of our requests for a separate vote is to rule out such a possibility.
DutchOm die reden verwerpt de Commissie de amendementen 3, 4, 9, 11, 12, 14, 16 en 18.
That is why the Commission rejects Amendments 3, 4, 9, 11, 12, 14, 16 and 18.
DutchDit alles is voor mij voldoende reden om dit verslag in deze vorm niet te steunen.
These, I feel, are adequate reasons for me not to support the report as it stands.
DutchDat is de reden waarom ik vroeg om mijn mening te mogen geven in mijn betoog.
It was under those terms that I was asking to express my opinions in my speech.
DutchOm die reden is het van belang uiterlijk 2005 tot een lager niveau te komen.
That is why it is important to come down to a lower level by no later than 2005.
DutchOm die reden mogen de generaals pas ingrijpen als de politici hebben gefaald.
That is why the generals should only intervene after the politicians have failed.
DutchVoor de brodeloze directeuren van TV-6 is er vandaag echter weinig reden tot lachen.
However, the penniless directors at TV-6 have little to smile about these days.
DutchMisschien is de reden dat er geen juridische of economische bezwaren mogelijk zijn.
Perhaps this is because it cannot be objected to on legal or economic grounds.
DutchDe recente rellen en tragische doden op Cyprus zijn een reden voor diepe bezorgdheid.
The recent disturbances and tragic deaths in Cyprus are matters of deep concern.
DutchOm die reden hebben wij ook een richtlijn betreffende de bescherming van de burgers.
That is why we have a directive on the protection of the privacy of our citizens.
DutchEen EU-burger mag in de toekomst om geen enkele reden meer worden gediscrimineerd.
In future, no EU citizen may suffer discrimination on any grounds whatsoever.
DutchOm die reden stem ik tegen het verslag dat de Commissie ons heeft voorgelegd.
That is why I shall vote against the report presented to us by the Commission.
DutchMisschien zijn wij het om die reden oneens met sommige andere sprekers in dit debat.
Perhaps that is why we disagree with some of the other speakers in this debate.
DutchDat is ook de reden dat wij hebben besloten te stemmen voor het verslag-Lambert.
That is also why we have chosen to vote in favour of Mrs Lambert’ s report.
DutchDat is de reden dat mahatma... ons smeekt de weg van geweldloosheid te kiezen.
And that is why the Mahatma...... begs us to take the course of nonviolence.