"regelrecht" English translation

NL

"regelrecht" in English

NL regelrecht
volume_up
{adjective}

regelrecht (also: openhartig, recht, direct, rechtstreeks)
volume_up
direct {adj.}
Deze opvatting is een regelrecht gevolg van de omkering van doel en middel.
This viewpoint is a direct result of reversing ends and means.
Dat zou een regelrechte inbreuk betekenen op het overeengekomen compromis.
That would be a direct breach of the agreed compromise.
Dat vind ik een regelrechte aanval op het beleid van de heer Vitorino.
In my opinion, that is a direct attack on Mr Vitorino's policy.
regelrecht (also: recht, direct, rechtstreeks, live)
Tenzij dus de Raad het Europees Parlement en de Commissie wil volgen, stevenen wij regelrecht op een confrontatie aan.
Unless the Council is willing to follow the European Parliament and the Commission, we are heading straight for a confrontation.
Sta mij toe om aldus te besluiten: de minimalistische uitgangspositie die zich nu aankondigt leidt ons regelrecht naar Amerikaanse toestanden.
Let me conclude by saying that the minimalist starting position that is now before us will lead us straight into American-style situations.
Minister Michel had mij toen laten weten dat mijn ideeën, ik citeer: " regelrecht tot een samenleving zouden leiden waarin iedere vorm van vrijheid zou zijn uitgebannen ".
In response, Mr Michel told me that my ideas - and I quote 'would lead straight to a society which restricts freedoms '.

Context sentences for "regelrecht" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWat we hier zien, is regelrecht misbruik van de beroemde traditie van Jean Monnet.
What we have here is precisely such an abuse in the grand tradition of Jean Monnet.
DutchDe vereiste van gendergelijkheid is regelrecht in strijd met de idee van vrijheid.
The requirement for equality between men and women conflicts with the idea of freedom.
DutchHelaas heb ik de indruk dat de meeste evaluaties regelrecht in het archief belanden.
It is unfortunately my impression that most evaluations are simply binned.
DutchIn feite is klimaatverandering in onze ogen een regelrecht probleem van onze beschaving.
In actual fact, climate change is, in our opinion, a real concern for civilisation.
DutchHet zou regelrecht misplaatst zijn om paragraaf 54 in zijn huidige vorm aan te nemen.
It would be quite inappropriate to adopt paragraph 54 in its current form.
DutchIn bepaalde landen voert het regime een regelrecht apartheidsbeleid jegens vrouwen.
In certain countries, the governments are employing a pure apartheid policy against women.
DutchDit is regelrecht hedendaags kolonialisme en we zouden dit niet moeten toestaan.
This is blatant, modern-day colonialism and we should not allow it.
DutchZijn we hiermee niet regelrecht op weg naar een Orwelliaanse maatschappij?
We seem to be on the way towards the kind of society described by Orwell.
DutchHet is een regelrecht schandaal dat de bescherming tegen straling geen hoofdactiviteit is.
It is absolutely scandalous that radiation protection is not a key action.
DutchDit is duidelijke discriminatie die regelrecht indruist tegen de geest van de Europese Unie.
This is blatant discrimination and runs contrary to the spirit of the European Union.
DutchHet kan regelrecht misleidend zijn om een land van oorsprong aan te geven.
It can be directly misleading to specify a single country of origin.
DutchDe aanvaarding van dat argument zou regelrecht indruisen tegen ieder beleid voor milieubehoud.
To accept this argument would be to fly in the face of conservation policy.
DutchDe onrustwekkende toestand van het milieu is een regelrecht gevaar voor de volksgezondheid.
The alarming environmental situation is a real danger to public health.
DutchIn bepaalde gevallen was er regelrecht sprake van discriminatie.
In certain cases, it has been a matter of discrimination pure and simple.
DutchDat druist regelrecht in tegen de vreedzame traditie van dit land.
Moreover, this is actually contrary to Venezuela's peaceful traditions.
DutchDat druist regelrecht in tegen de huidige eisen van decentralisering.
That runs directly counter to our era's demand for decentralisation.
DutchDat kan vaak regelrecht een veiligheidsrisico voor Europa zijn.
Under certain circumstances, that could actually represent a security risk for Europe.
DutchMijnheer de Voorzitter, eerst iets over tabak: de antitabakcampagne is regelrecht bedrog.
Mr President, firstly with regard to tobacco: the campaign against tobacco is a sham, a fraud.
DutchAls wij niet regelrecht tot de kern van het probleem kunnen doordringen, moeten wij het probleem omcirkelen.
In other words, if we cannot get to the heart of the problem, we must confine the problem.
DutchSommige organisaties krijgen jaar in jaar uit subsidie, zodat ze regelrecht afhankelijk worden van de steun.
Some organisations are funded year after year and actually become dependent on these funds.