"resolutie" English translation

NL

"resolutie" in English

NL resolutie
volume_up
{de}

resolutie (also: beweging, motie)
volume_up
motion {noun}
De Britse conservatieven zullen de gezamenlijke resolutie daarom niet steunen.
For this reason, British Conservatives will not be supporting the joint motion.
In de resolutie worden op dat terrein dan ook heel concrete voorstellen gedaan.
The motion for a resolution points to very specific proposals in this field.
Bovendien schittert in deze resolutie iemand door afwezigheid: de burger.
Regrettably, there is still a major element missing from this motion.
resolutie (also: beslistheid, voornemen, motie)
Mevrouw de Voorzitter, de resolutie over Slowakije is een compromis.
Madam President, the resolution on Slovakia is a compromise resolution.
De resolutie verstrekt richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.
The resolution provides guidelines for the Member States’ employment policies.
-- Ik heb voor de gezamenlijke resolutie over " speciale uitlevering " gestemd.
I voted for the joint resolution on the issue of extraordinary rendition.

Context sentences for "resolutie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk vind het een beetje vervelend om een toespraak te houden zonder ontwerp-resolutie.
I think it is rather awkward to have to make a speech without a copy of the text.
DutchHet Europees Parlement bedrijft met zijn huidige resolutie regelrechte zelfcensuur.
The European Parliament's current resolutions are nothing short of self-censorship.
DutchWij steunen het voorstel dat gedaan is in de gemeenschappelijke resolutie van de G8.
In our opinion, the European Union also has an important role to play here.
DutchDit verzoek vindt u in de gezamenlijke resolutie die u straks zal worden voorgelegd.
We have committed ourselves to ask for the immediate lifting of sanctions.
DutchMaar als mijn informatie klopt, hebben alle andere fracties hun resolutie ingetrokken.
But, according to my information, all the other groups have withdrawn their motions.
DutchMijns inziens heeft het Parlement de plicht deze eenvoudige resolutie aan te nemen.
I think that the European Parliament has a duty to hold this simple vote which says what?
DutchNee, die beslissing wordt doorgeschoven naar Sevilla, waar we dan een resolutie krijgen.
In my view, we should be very careful that this does not become an academic exercise.
DutchDe resolutie is namelijk veel te optimistisch over het bereikte akkoord.
It presents a much too enthusiastic assessment of the agreement negotiated.
DutchIk wil ook nog iets zeggen over de volgende resolutie betreffende organenhandel.
I would also like to say something on the subsequent text which relates to the organizations.
DutchMijnheer de Voorzitter, de Commissie deelt de meeste punten van zorg van de resolutie.
Mr President, the Commission shares most of the concerns referred to in the resolutions.
DutchIk verzoek de Commissie deze resolutie met onze steun voor te leggen aan de Verenigde Naties.
I ask the Commission to take this forward with our support to the United Nations.
DutchWij distantiëren ons vooral van paragraaf 15 van de ontwerp-resolutie.
Above all, we take particular exception to point 15 in the report proposal.
DutchZij vormde immers een van de sleutelfiguren bij het opstellen van de resolutie.
I would particularly like to thank Mrs Malmström, who played an instrumental role in this task.
DutchIn de resolutie staat eveneens dat de Commissie haar boekje te buiten is gegaan.
It also claims that the Commission exceeded its powers and calls on it to withdraw its decision.
DutchDe resolutie bestaat uit 19 overwegingen en 23 paragrafen met 36 alinea's.
We have 19 recitals and 23 numbered paragraphs with 36 subparagraphs.
DutchHet is juist, het Parlement moet stemmen over een resolutie over dit onderwerp.
That is why I think Mr Swoboda’ s suggestion is a sensible one.
DutchDe resolutie van vandaag is een hele vooruitgang die door iedereen hier wordt begroet.
It is a sign of progress that everyone here today acknowledges this.
DutchWij delen de ongerustheid over de milieueffecten waaraan de resolutie uiting geeft.
We share the concern it expresses for effects on the environment.
DutchToen heeft het Parlement immers voor het laatst een resolutie hierover ingediend.
That was when Parliament last issued a statement on the matter.
DutchDeze resolutie is veeleer bedoeld om aan te geven wat het Parlement van het convent verwacht.
It is intended, rather, to say what Parliament expects of the convention.