"richten" English translation

NL

"richten" in English

NL richten
volume_up
[richtte|gericht] {verb}

Ik wil ook graag op deze plaats een woord van dank aan de sector richten.
At this point I would also like to direct a word of thanks to the industry.
Een dergelijke lijst kan ons helpen om onze inspanningen op de belangrijkste producten te richten.
Such an inventory can help us direct our efforts at the most important products.
Tot slot wil ik mij richten tot mevrouw Kauppi.
Lastly, I would direct a remark towards Mrs Kauppi.
Ze richten zich namelijk eenzijdig op de economische belangen en dat is eigenlijk niet toegestaan.
It is one-sided in being guided by economic interests, which is actually out of the question.
Ten tweede moeten we ons richten op de rechten.
The second great guiding principle is that of rights.
Laten wij onze inspanningen richten op controle en begeleiding, in plaats van op onderdrukking, straf, bangmakerij....
Let us direct our efforts towards controlling and guiding, rather than suppressing, punishing, scaring …
Ik hoop dat wij daar beter in zullen slagen en dat wij de instellingen meer op de burger kunnen richten.
I hope that we shall be more successful and manage to make the institutions people-oriented.
Terwijl de traditionele exportmarkten in de voormalige Warschau-pactlanden verloren gingen, is Slovenië erin geslaagd om zich op het Westen te richten.
As its traditional export markets in the former Warsaw Pact countries were lost, Slovenia managed to turn its attention to the West.
Doublures dienen vermeden te worden en ik ben ervan overtuigd dat wij er samen in zullen slagen gezamenlijke archieven, bibliotheken en conferentiezalen in te richten.
What we must do is avoid duplications, and I am sure that, together, we will manage to establish and share archives, libraries and conference rooms.
Tegelijkertijd richten wij ons niet specifiek op de mensen die gedwongen zijn teruggekeerd.
At the same time, we do not target forced returnees specifically.
We moeten ons beslist richten op de media en de nieuwsmakers.
We certainly need to target the media and information formers.
U zult begrijpen dat we ons bij onze communautaire interventies richten op de belangrijkste kwesties.
You will understand that we need to target Community interventions on the major issues.
Tot slot zou ik tot u, mijnheer Santer, nog het plechtige verzoek willen richten de Commissie het Parlement in deze strijd te laten vervoegen.
In conclusion, I should like to call formally upon President Santer to align the Commission with Parliament in this battle.
richten (also: besturen, mennen, dirigeren)
Daarom denk ik dat de Unie zich moet richten op het leiden en sturen van de vraag.
That is why I believe that the Union should concentrate on guiding and steering demand.
Dus ik denk dat we ten gronde aan uw bekommernis kunnen tegemoetkomen zonder noodzakelijkerwijze een comité van pilotage op te richten.
So I think that we can basically meet your concern, without necessarily setting up a steering committee.
Het nabuurschapsbeleid moet de geest van Barcelona versterken, in lijn met de partnerschapsmethode, die we nu zouden kunnen richten op gezamenlijke ontwikkeling.
The neighbourhood policy must strengthen the spirit of Barcelona, in line with the partnership method which we could today steer in the direction of codevelopment.
richten

Context sentences for "richten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dutch- Ik wil mijn aandacht richten op innovatie, een van de hoofdthema's van de Top.
I want to focus my remarks on one of the key topics for the summit: innovation.
DutchIntegendeel, ik vind dat wij ons nu voluit op het vervolgtraject moeten richten.
On the contrary, I believe we need to throw our entire weight behind the next step.
DutchZolang zij bestaat, heeft zij er alles aan gedaan om die te gronde te richten.
Ever since it was founded, the EU has been contriving to destroy those resources.
DutchEr is geopperd een nieuwe instelling op te richten die dit probleem moet aanpakken.
It has been suggested that a new agency should be set up to tackle this problem.
DutchMaar, zoals mijn collega's al zeiden, we moeten ons ook op de oorzaken richten.
As my fellow Members have said, however, we also need to deal with the causes.
DutchAndere richten zich op gezondheidszorg, toerisme, techniek, en andere gebieden.
Other ones have a focus on health care, tourism, engineering and other fields.
DutchDe moratoriums zijn prima, maar we moeten ons richten op de moleculen in de olie.
The moratoriums are fine, but we do need to focus on the molecules on the oil.
DutchMeer recent zijn de operaties zich steeds meer gaan richten op Tsjetsjenië zelf.
More recently operations have increasingly been focusing on Chechnya itself.
DutchIk wil de Raad aansporen om werkelijk zo'n reddingsdienst van de EU op te richten.
I would call upon the Council actually to set up such an EU emergency service.
DutchTweede punt: ik zou me ook willen richten tot het voorzitterschap van de Raad.
Secondly, I should also like to address a few words to the Council Presidency.
DutchHet is echter niet te hopen dat het voorzitterschap zich hierop alleen gaat richten.
However, we hope that the presidency will not devote itself to this exclusively.
DutchMomenteel worden onderhandelingen gevoerd om een echt Europese beurs op te richten.
Negotiations are currently under way to form a genuine European stock exchange.
DutchIk heb maar heel weinig tijd dus ik zal me uitsluitend richten op de kwestie-Cyprus.
I have very little time so I just want to concentrate on the question of Cyprus.
DutchPsychotische hallucinaties, of ze nu visueel of vocaal zijn, richten zich tot jou.
Psychotic hallucinations, whether they are visual or vocal, they address you.
DutchMijn land is er nog niet in geslaagd om accuverwerkende bedrijven op te richten.
The current practice of a few Member States in this respect is strongly questionable.
DutchMet andere woorden: we moeten ons richten op de jongeren en educatie op de scholen.
In other words, we need to focus on young people and on education in schools.
DutchDaar moeten wij ons op richten en daarvoor is FP7 een heel belangrijke bouwsteen.
That is what we have to address, and for that FP7 is a very important building block.
DutchOnze zorg zou zich in het bijzonder moeten richten op buurlanden en doorvoerlanden.
Our concern should focus in particular on neighbouring and transit countries.
DutchMevrouw de Voorzitter, vanmorgen wil ik me hoofdzakelijk op twee dingen richten.
Madam President, this morning I would like to focus on two main questions.
Dutch- Dames en heren, thans wil ik mij als Voorzitter van dit Parlement tot u te richten.
Ladies and gentlemen, I should now like to address you as President of the House.