"richtlijn" English translation

NL

"richtlijn" in English

NL richtlijn
volume_up
{de}

richtlijn (also: europese richtlijn)
Een richtlijn kan enkel gewijzigd worden met een andere richtlijn.
In this case, the instrument necessary to amend a directive is another directive.
De Raad verplicht zich om de habitat-richtlijn en de MER-richtlijn uit te voeren.
The Council has promised to implement the habitats directive and the MER directive.
Geldt in dat geval de richtlijn over elektronische handel of de onderhavige richtlijn?
Is it the e-commerce directive or this directive which applies in that case?
richtlijn (also: richting, koers, leiding)
Maar deze richtlijn is in elk geval een stap vooruit die op mijn stem kan rekenen.
However, it is a step in the right direction and will receive my vote.
Dit voorstel voor een richtlijn gaat in de juiste richting, afgezien van twee weglatingen.
This proposal is a step in the right direction, although it has two shortcomings.
Een richtlijn beoogt richting te geven en een oplossing te bieden.
A directive aims to provide direction and offer a solution.
richtlijn (also: leidraad)
Wij hebben een complete en goede richtlijn daarvoor, dus een wetgevende maatregel.
We have a complete and correct guideline for this, i. e. a legislative measure.
Als wij eerlijk zijn is deze richtlijn zeker niet de grote sprong voorwaarts.
If we are to be honest, this guideline is no great leap forward.
Of de voorgestelde richtlijn goed is, daar plaats ik nog een vraagteken bij.
Whether or not the guideline is a good one, I take leave to doubt.

Context sentences for "richtlijn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe grote fout was dat de richtlijn tegenstrijdige en negatieve visies ontlokte.
Its basic mistake was to have given rise to opposing and negative perceptions.
DutchWe hebben nu deze richtlijn, en we hebben de rechtsspraak over deze kwestie.
We now have this piece of legislation, along with the case law on the subject.
DutchHet is nu, vijf jaar na de invoering van de richtlijn, tijd de werking ervan te testen.
Five years after its entry into force it is now time to test its roadworthiness.
DutchWij ontnemen de mensen iets heel belangrijks, als we deze richtlijn niet steunen!
We are about to deprive people of something of vital importance, unless we carry this!
DutchIn dit opzicht is deze richtlijn een grote en belangrijke stap in de goede richting.
In that respect, I believe this to be a major and important step forward in Europe.
DutchDeze richtlijn is vanouds van toepassing op chemische fabrieken en opslagfaciliteiten.
Its classical field of application are chemical plants and storage facilities.
DutchDeze richtlijn draagt dan ook bij aan een sterker en moderner Europees sociaal model.
It therefore helps to build a stronger and more modern European social model.
DutchWij stellen voor IP 346 op te nemen in de richtlijn, omdat het de gangbare methode is.
Its inclusion has been proposed, given that it is the traditional method used.
DutchWat ons betreft was de behandeling van die richtlijn al voor het zomerreces afgerond.
We would, indeed, have liked to have seen it wrapped up before the summer holidays.
DutchDie richtlijn werd daarom weer ingetrokken en vervangen door het onderhavige voorstel.
It was withdrawn and replaced by the proposal which is under discussion today.
DutchEr wordt te veel rond deze richtlijn heen gefietst; er zijn te veel misbruiken.
It is too easy to side-step this legislation and there are too many instances of misuse.
DutchMijn fractie toont zich solidair met al degenen die baat hebben bij deze richtlijn.
My group wishes to declare its solidarity with all those who will be assisted by this.
DutchDe richtlijn moet immers de kwestie veilige derde landen definitief regelen.
When all is said and done, then, Mr President, that is why today's debate took place.
DutchDe vrees dat de richtlijn tot sociale en loondumping zou leiden, is niet langer gegrond.
Fears that it would result in social and wage dumping are no longer justified.
DutchDe richtlijn is naar mijn mening vergaand en over het geheel genomen voldoende.
I regard the proposal as being both ambitious and satisfactory overall.
DutchEr dient grondig te worden bestudeerd wat de gevolgen van de richtlijn zullen zijn.
What we have to do is carry out a proper comprehensive impact assessment.
DutchDeze richtlijn bevatte een reeks overgangsbepalingen die golden tot 1 januari 1999.
This included a number of interim conditions valid until 1 January 1999.
DutchDe richtlijn wil de betalingssystemen en derhalve ook de banken beschermen.
On the one hand, the concern is to protect payment systems - and therefore also banks.
DutchMevrouw Van Dijk stelde de concrete vraag of deze richtlijn een toegevoegde waarde heeft.
Mrs van Dijk asked a specific question, of whether there was added value here.
DutchIn deze richtlijn worden de werkzaamheden van de aanbiedende instellingen geregeld.
It regulates the activity of the companies offering financial services.