"rigide" English translation

NL

"rigide" in English

EN
EN

"rigid" in Dutch

NL rigide
volume_up
{adjective}

rigide (also: onbuigzaam, bokkig, star, stug)
volume_up
rigid {adj.}
De werkloosheid is er krachtig gestegen, voor een deel vanwege het rigide arbeidsrecht.
Unemployment has increased very considerably, partly because of rigid labour law.
Naar mijn mening is dit eigenlijk een te rigide systeem dat de industrie onnodig belast.
In my view, this is rather too rigid and imposes an unnecessary burden on industry.
De Commissie is geen voorstander van een dergelijke rigide aanpak.
The Commission cannot support such a rigid approach.

Synonyms (English) for "rigid":

rigid

Context sentences for "rigide" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVoorzitter Prodi heeft gelijk: een rigide Grondwet is gedoemd in duigen te vallen.
President Prodi is right: an inflexible Constitution would inevitably fail.
DutchDe meest gegronde kritiek was wellicht dat de normen te rigide waren.
Perhaps the best-founded criticism referred to the rigidity of the rules.
DutchDaarom wil ik mijn dank betuigen voor het feit dat de termijnen niet zo rigide zijn.
I should therefore be grateful if there could be some flexibility over the timetable for entry.
DutchAls alles dom is, dan is ook het rigide karakter van deze begroting dom.
If everything is stupid, the very rigour of this budget is stupid.
DutchWij moeten evenwel voorkomen dat de betrokken begrotingssaldi op rigide wijze worden vastgesteld.
However, budgetary balances do not necessarily have to be set in stone.
DutchDaarom moeten we mijns inziens niet al te rigide zijn op dit vlak.
That is why we must, in my view, show flexibility on this subject.
DutchAls we vasthouden aan het rigide 75 %-criterium van de Commissie vallen ze echter buiten de boot.
Yet if we stick to the Commission's strict 75 % it will lose out.
DutchHij heeft dit gedaan op grond van een uiterst rigide interpretatie van het Reglement, waar wij tegen protesteren.
His interpretation of the Rules of Procedure was totally despotic, and we contest it.
DutchEen rigide Grondwet is erger dan geen Grondwet.
An inflexible Constitution is worse than nothing.
DutchDe Commissie maakt zich niet geliefd bij het grote publiek met haar onsympathieke en rigide opstelling.
The Commission is not endearing itself to the general public by taking such a wholly unsympathetic and forthright position.
DutchRigide begrotingsdiscipline is hiervoor niet het middel, ook al blijft stabiliteit een doelstelling waarmee wij rekening moeten houden.
Budgetary austerity is no such means, even though stability remains an aim that must be resolutely pursued.
DutchDit is overigens ook het probleem van de euro, een munt die lijdt onder structurele crisis, onder rigide en overgereguleerde markten.
This is one of the shortcomings of the euro, a currency which is suffering from a structural crisis and inflexible, excessively regulated markets.
DutchOmdat het verslag een rigide, federalistische opvatting uitdraagt over wat goed is voor de Europese samenwerking, heb ik ertegen gestemd.
In view of the fact that the report wholeheartedly supports federalism as the right course of action for the European cooperation, I have voted against it.
DutchTen eerste, rigide, gelijke pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen moet worden gewijzigd in voor beide de keuze van een flexibele pensioenregeling.
First of all, the system of having the same, fixed retirement age for women and men must be changed to allow them both to choose more flexible pension arrangements.
DutchHet heeft een pneumatische bevestiging, hoe meer kracht je gebruikt, hoe steviger de bevestiging Belast je hem minder, dan wordt hij weer minder rigide.
It also has a pneumatic cuff that holds it on, so the more they put themselves under load, the more it attaches. They take the load off, and it becomes, again, compliant.
DutchHet vastleggen van de jaarlijkse bedragen wijzen wij als te rigide van de hand en dit zou ook het gevaar kunnen inhouden dat de jaarlijks beschikbare middelen te weinig worden benut.
Identifying the annual amounts would lead to needless rigidity and also the danger of a lower utilisation of the resources available annually.
DutchHet plan voor een uniform EU-kwaliteitskeurmerk vereist een uiterst rigide controlesysteem om te waarborgen dat over de hele EU zeer hoge kwaliteitsnormen worden gehandhaafd.
The concept of an overall EU quality mark would require a tightly controlled monitoring system to ensure that very high standards are maintained across the EU.
DutchVoor dergelijke omvangrijke projecten zijn natuurlijk gigantische investeringen nodig en deze mag men dan ook niet dwarsbomen met de rigide regels van het Pact.
Of course, projects of such scale require extremely substantial financial investments, which cannot contravene the strict provisions of the current Stability and Growth Pact.
DutchDaarin wordt gevraagd om afschaffing van rigide arbeidsmarktregelingen, om vermindering van premies, verlaging van indirecte arbeidskosten en bevordering van soepele werktijden.
It calls for the abolition of inflexible regulations within the labour market, the reduction of contributions and indirect labour costs, and supports flexible working times.
DutchDaar waren de rigide formuleringen uit de verordening tevens debet aan, die nu dank zij de wijziging, die tot stand is gekomen op aandringen van het Europees Parlement, zullen worden geschrapt.
The rigidities of the Regulation have also contributed to this and now, by means of this modification promoted by the European Parliament, they are going to be eliminated.