NL rij
volume_up
{de}

In een industriegebouw heb ik zelf resten van 500 mensen op een rij zien liggen.
I myself saw the remains of 500 people laid out in a line in industrial premises.
Buiten staat een rij vrouwen die al meerdere uren staan te wachten om behandeld te worden.
Outside, there is a line of women who have waited several hours to be treated.
Slovenië is de een na laatste in de rij van onderhandelingslanden.
Now Slovenia, which stands second to last in the line of negotiating countries.
rij (also: ruzie, beurt, file, toerbeurt)
volume_up
row {noun}
. ~~~ Daar was een man op de eerste rij die zo deed, "Mmm."
(Piano) There was a gentleman in the front row who went, "Mmm."
Trevor Neilson: Tans moeder is hier vandaag in de vierde of vijfde rij.
Trevor Neilson: And also, Tan's mother is here today in the fourth or fifth row.
Er komen nieuwe bewijzen uit -- ik verander gewoon een rij in een spreadsheet.
I just change a row on a spreadsheet.
rij (also: file, rijtje, wachtrij)
volume_up
queue {noun}
Een rij van vijf kilometer en een wachttijd van drie dagen.
The queue is five kilometres long, and the lorries wait for three days.
Ze stond in de rij in de supermarkt.
She was at the queue of the supermarket.
En als zij dat doen dan sta ik in de rij.
And when they do, I'm in the queue.
rij (also: stand, beurt, graad, rang)
volume_up
rank {noun}
Front rank, kneel in position!
De dames en heren in de eerste rij hebben allemaal niets beters te doen dan de gelederen te sluiten!
All of you sitting down there can find nothing better to do than close ranks!
to close (up) the rank(s)
rij (also: set, reeks, serie)
volume_up
series {noun}
Mijnheer de Voorzitter, u ziet dat er een hele rij Luxemburgse collega's op de sprekerslijst staan.
Mr President, you will see that there are a whole series of Luxembourg Members on the list of speakers.
Voorzitter, de Top in Luxemburg heeft een eind gemaakt aan de schier onafzienbare rij van onverplichtende verklaringen over werkgelegenheid.
Mr President, the Luxembourg summit put an end to the virtually endless series of non-binding statements about employment.
Het voorgaande protocol, dat nu is verlengd, is het achtste op rij sinds de ondertekening van de visserijovereenkomst door de belanghebbende partijen in 1983.
The previous protocol, which has now been extended, is the eighth in the series since the two parties signed the fisheries agreement in 1983.
Hij speelde mee op een van onze trainingsdagen voor leraren en won vijf rondes van 'Laat me passen' op een rij en was erg trots op zichzelf.
He came out for one of our teacher-training days and won like five rounds of Match Me in a row and was very proud of himself.
rij (also: keer, slag, aanleg, gave)
volume_up
turn {noun}
Aangezien wij cijfers, onzekerheden, twijfels en voorwaarden op een rij zetten, moeten we ook spreken over de redenen, die nobel en genereus zouden kunnen blijken.
Since we have listed figures, doubts, uncertainties, and conditions, we should also mention motives, which could turn out to be noble and generous.
Maar dezelfde technologie blijkt ook bruikbaar om nieuwe rijen maïs, tarwe, soja en andere gewassen te verbouwen die heel goed tegen droogte, overstroming, ziektes en pesticiden kunnen.
So it turns out that the very same technology is also being used to grow new lines of corn, wheat, soybean and other crops that are highly tolerant of drought, of flood, of pests and pesticides.
rij (also: strook, baan)
volume_up
swath {noun}

Context sentences for "rij" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDaarnaast staan landen buiten de EU in de rij om zich bij de code aan te sluiten.
Furthermore non-EU countries are queuing up to associate themselves with the code.
DutchNiet degenen die in de rij staan voor giften zoals auto's en luchtvaart enzovoort.
It won't be the ones lining up for handouts, like cars and aerospace and so on.
DutchZet ook de betrouwbare dingen laatst in de rij, de dingen die elke keer goed gaan.
So also, put reliable stuff last, the stuff that's going to run every time.
DutchEr wordt duidelijk een aantal acties op een rij gezet, die de Unie moet ondernemen.
It clearly sets out a number of actions which the European Union will have to undertake.
DutchZe zijn eerder voor mij nu, opdat ik mijn gedachten even op een rij kan zetten.
They're more for me at this point just so that I can get it straight.
DutchVele Zimbabwanen hebben uren in de rij gestaan en mochten toen alsnog niet stemmen.
Many Zimbabweans queued for hours and were still not allowed to vote.
DutchIk heb gevraagd: wanneer komen de voorstellen over de wijziging rij- en rusttijden?
I asked: when are we going to get the proposals on the amendment to driving and rest times?
DutchEen rij van positieve effecten die uiteraard de productiviteit en de kosten positief beïnvloeden.
All these factors naturally have a very positive effect on productivity and costs.
DutchUiteraard dienen de rij- en rusttijden gecontroleerd te worden.
The figures that are to be monitored are of course the driving and rest times.
Dutch1999 - het zesde jaar op rij waarin de Rekenkamer de boekhouding weigerde goed te keuren.
1999 - the sixth year running that the Court of Auditors refused to write off the accounts.
DutchDe Commissie heeft ons toegezegd om nieuwe voorstellen over rij- en rusttijden te doen.
The Commission promised us new proposals on driving and rest times.
DutchU sluit in alle bescheidenheid de rij van onze rapporteurs.
Modesty has prevented you from ending the list of rapporteurs with your own name.
DutchDe dames en heren in de eerste rij hebben allemaal niets beters te doen dan de gelederen te sluiten!
All of you sitting down there can find nothing better to do than close ranks!
DutchHij zet in dat verslag onze ambities heel helder op een rij.
He has succeeded in listing our ambitions one by one in a readily understood manner.
DutchOp 24 april werd in Genève de zevende resolutie op rij aangenomen.
The seventh consecutive resolution was adopted in Geneva on 24 April.
DutchVoorzitter, ik denk dat wij een paar dingen duidelijk op een rij moeten zetten.
Madam President, I think we have to be clear about this.
DutchHet is onvoldoende op de rij gezet en dat is de politiek te verwijten.
The facts had not been sufficiently spelled out, something for which the politicians are at fault.
DutchVoorzitter, in het Groenboek mobiliteit uit 1996 zijn de belemmeringen voor de mobiliteit op een rij gezet.
Mr President, the 1996 Green Paper on mobility lists the obstacles to mobility.
DutchStaat u mij toe te beginnen met de verordening inzake rij- en rusttijden.
Let me start with the regulation on rest and driving times.
DutchMijnheer de Voorzitter, collega's, ik zet hier de rij voort van niet-Nederlanders die het woord nemen.
Mr President, ladies and gentlemen, here is another non-Dutch person taking the floor.