"rij- en rusttijden" English translation

NL

"rij- en rusttijden" in English

volume_up
rij- en rusttijden {pl}

NL rij- en rusttijden
volume_up
{plural}

rij- en rusttijden
Ik heb bezwaren tegen het voorstel over rij- en rusttijden in het wegvervoer zoals de Commissie dat in eerste instantie naar het Parlement heeft gestuurd.
I have objections to the proposal concerning driving times and rest periods in road transport in the form in which it was originally sent to Parliament by the Commission.
Een betere handhaving van de rij- en rusttijden is gewenst met het oog op de verkeersveiligheid, maar een flink aantal voorgestelde aanpassingen schieten hun doel voorbij en zijn niet uitvoerbaar.
Road safety requires that driving times and rest periods be enforced more effectively, but a good number of proposed changes go well beyond that and cannot be implemented.

Similar translations for "rij- en rusttijden" in English

rij noun
rijden verb
en conjunction
English

Context sentences for "rij- en rusttijden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk heb gevraagd: wanneer komen de voorstellen over de wijziging rij- en rusttijden?
I asked: when are we going to get the proposals on the amendment to driving and rest times?
DutchUiteraard dienen de rij- en rusttijden gecontroleerd te worden.
The figures that are to be monitored are of course the driving and rest times.
DutchDe Commissie heeft ons toegezegd om nieuwe voorstellen over rij- en rusttijden te doen.
The Commission promised us new proposals on driving and rest times.
DutchStaat u mij toe te beginnen met de verordening inzake rij- en rusttijden.
Let me start with the regulation on rest and driving times.
DutchBetreft: Discriminatie van buitenlandse vrachtrijders bij de controle op rij- en rusttijden door België
Subject: Checks on driving and rest periods: discrimination against foreign lorry drivers in Belgium
DutchDe Raad heeft erop aangedrongen deze datum te bevestigen in de juridische tekst over de rij- en rusttijden.
The Council insisted on confirming this date in the legal text on driving time and rest periods.
DutchDe kwestie van de tachograaf is onlosmakelijk verbonden met de onopgeloste kwestie van de rij- en rusttijden.
The issue of tachographs goes hand in hand with the unresolved issue of driving and rest periods.
DutchHet gaat om het voorstel om ook voertuigen van minder dan 3,5 ton onder de regels voor rij- en rusttijden te laten vallen.
These include applying the rules on driving time and rest periods to vehicles under 3.5 tonnes.
DutchSommige vrachtrijders zeggen dat bepaalde werkgevers de bestaande wetgeving over de rij- en rusttijden niet naleven.
On driving and rest periods there are claims by drivers that some employers are not respecting the existing legislation.
DutchIk noem als voorbeeld de rij- en rusttijden in het wegvervoer en de arbeidstijden in de transportsector.
By way of example, I would just like to mention the driving and rest periods for road traffic and working periods in the transport sector.
DutchEr is ons gezegd dat wij een gesprek zouden hebben met de commissaris van Sociale Zaken over de handhaving van de rij- en rusttijden.
We were told that we would meet the Commissioner of Social Affairs on the maintenance of driving and rest times.
DutchWij moeten regels invoeren voor grensoverschrijdend vervoer, voor rij- en rusttijden en vooral Oost-Europa niet vergeten.
We must impose rules for crossfrontier transport, driving and rest periods and, last but not least, we must remember Eastern Europe.
DutchMijnheer de Voorzitter, een geharmoniseerde toepassing van de rij- en rusttijden volgens verordening 3820/85 is nog ver te zoeken.
Mr President, we are far from the harmonised implementation of the driving and rest times prescribed in regulation 3820/ 85.
DutchVoorzitter, enkele maanden geleden bespraken wij het verslag-Markov over de rij- en rusttijden in het goederenvervoer over de weg.
Madam President, some months ago we discussed the Markov report on driving times and rest times in the road haulage industry.
DutchIn de tweede plaats dringt het Parlement al jaren op nieuwe voorstellen over rij- en rusttijden en over de arbeidsduur aan.
Second, as a Parliament we have been requesting for years new proposals on driving and resting hours including working time proposals.
DutchOnderdeel van de door ons voorgestelde maatregelen is betere naleving van de rij- en rusttijden in het vracht- en autobusvervoer.
The measures we propose include measures to promote better compliance with driving and resting periods in freight and bus transport.
DutchDaarom moet bij de controle op de rij- en rusttijden ook de naleving van de arbeidstijdenrichtlijn gecontroleerd kunnen worden.
It is for that reason that compliance with the working time directive must be monitored as well as driving and rest times checked up on.
DutchHeeft de Commissie kennis genomen van het feit, dat buitenlandse vrachtwagens gediscrimineerd worden bij de controle op rij- en rusttijden?
Is the Commission aware that there is discrimination against foreign lorries when checks on driving and rest periods are carried out?
DutchDeze richtlijn zal leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van het aantal controles op de naleving van de wetgeving betreffende rij- en rusttijden.
This directive will lead to a considerable increase in the number of controls for verifying compliance with driving and rest periods.
DutchNaast alcohol en geneesmiddelen, mogen we echter ook het element vermoeidheid, met andere woorden de rij- en rusttijden, niet vergeten.
I would simply like to point out that when alcohol and medication are mentioned, then fatigue - that is, driving and rest periods - should also be mentioned.