NL rijk
volume_up
{het}

rijk (also: imperium, keizerrijk)
volume_up
empire {noun}
Dat rijk stond bekend als de ' Völkerkerker ', oftewel de volkerengevangenis.
That empire was known as the 'Völkerkerker ', the prison of nations.
Dit is de Zijderoute die Chinese Rijk en het Romeinse Rijk met elkaar verbond.
This is the Silk Road connecting the Chinese Empire and the Roman Empire.
Zij zullen warm onthaald worden in dit almaar groeiende Europese rijk.
They will be warmly received by this ever-expanding European empire.
rijk (also: koninkrijk)
En het rijk van de levensvormen, is natuurlijk het heelal.
And the kingdom of life, of course, is going to be the universe.
"Wie mijn dochter verslaat krijgt de helft van mijn rijk en haar hand".
"Whoever defeats my daughter shall have half my kingdom and her hand in marriage!"
Wij zijn nauwer verwant aan paddenstoelen dan aan elk ander rijk.
In fact, we're more closely related to fungi than we are to any other kingdom.
rijk (also: sfeer, gebied, koninkrijk)
volume_up
realm {noun}
De kraai... is zijn link tussen het land van de levenden... en het rijk van de doden.
The crow... is his link between the land of the living... and the realm of the dead.
Nu ben je het rijk van de midwatergemeenschap binnengedrongen.
And now you've entered the realm of the mid-water community.
Het is zeer moeilijk om het immense rijk bijeen te houden.
It is very difficult to hold this immense realm together.
rijk (also: stand, staat, situatie, toestand)
volume_up
state {noun}
Mijnheer de Voorzitter, de situatie van de Unie lijkt in de herfst van 1997 rijk aan tegenstellingen.
Mr President, in this autumn of 1997, the state of the Union appears to be one of contrast.
Eerst even een zijdelingse opmerking: er is hier gezegd dat Andalusië een rijk landbouwgebied zou zijn.
As an aside, it was stated that Andalusia is a very rich agricultural area.
Is het niet eigenaardig om te zien dat de Verenigde Staten eerst hun economie deden groeien, en dan geleidelijk aan rijk werden.
Isn't it strange to see that the United States first grew the economy, and then gradually got rich?

Context sentences for "rijk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWel is er een rijk scala van keuzemogelijkheden die het probleem helpen verlichten.
There are a range of multi-faceted options which can help to alleviate the problem.
DutchIn het algemeen kan Frankrijk in de Unie als een rijk land worden beschouwd.
In general terms, France can be regarded as one of the richer countries in the Union.
DutchMijnheer de Voorzitter, er heeft hier zojuist een rijk en interessant debat plaatsgevonden.
Mr President, we have just had a debate that was both interesting and productive.
DutchMaar waarschijnlijker is dat ze twee tot vier keer zo rijk als wij zullen zijn.
Much more likely, they will be two to four times richer than we are.
DutchTurkmenistan, een republiek in Centraal-Azië, rijk begiftigd met olie- en gasreserves.
Turkmenistan, a republic in Central Asia, is blessed with generous oil and gas reserves.
DutchZe plaatsen vraagtekens bij de Pools-Duitse grens en eisen de oprichting van een Vierde Rijk.
They dispute the Polish-German border, and call for the creation of a IVth Reich.
DutchVerder zijn er nog de wouden van de Amazone, die bijzonder rijk zijn aan kooldioxide.
Moreover we have the Amazonian rainforests which drain off a huge amount of carbon dioxide.
DutchTijdens de eerste lezing had het Europees Parlement een rijk geschakeerd standpunt ingenomen.
At first reading, the European Parliament had quite a lot of points of view.
DutchDie moord riep een overreactie op van het Habsburgse rijk die leidde tot de Eerste Wereldoorlog.
That fatal incident elicited an overreaction, which led to the First World War.
DutchMahatma Gandhi was geen legerleider of heerser over een groot rijk.
Mahatma Gandhi...... was not the commander of armies...... nor a ruler of vast lands.
DutchMaar in diezelfde steden gaapt een brede kloof tussen rijk en arm.
Yet these same cities are the scene of a wide rift between the haves and the have-nots.
DutchAls we van het rijk van de geest naar het rijk van het fysieke gaan: de heilige geografie van Peru.
You may not believe that we achieve enlightenment in one lifetime, but we do.
DutchIk wil wel even dit moment aanpakken om kort in te gaan op het amendement van collega Rijk van Dam.
I would like to take the opportunity to go into Mr van Dam's amendment very briefly.
DutchDit beginsel, in combinatie met het rijk der mededinging, kan een gemeenschap geen legitimatie bieden.
When coupled with the rule of competition, it does not legitimise a community.
DutchDit ondanks het feit dat er een gemeenschappelijke taal in het hele rijk is.
And this is despite the fact that there they have one common language throughout the entire country.
DutchHet is een rijk, gevarieerd en inspirerend debat geworden waarin vele aspecten zijn aangeroerd.
The debate has been full of ideas and very varied, and a number of aspects have been aired.
DutchDe Europese boeren zouden de koning te rijk zijn met een verhoging van twee of drie keer minder.
European farmers would be happy with an increase that was twice, three times less than that.
DutchZijn Japan, Brazilië, Korea of Thailand hierdoor rijk geworden?
Has that led to increased wealth in Japan, Brazil, Korea or Thailand?
DutchHet Midden-Oosten wordt vaak vergeleken met het rijk van de kruisvaarders, dat tweehonderd jaar bestond.
The Middle East is often compared with the Crusader empires that lasted for 200 years.
DutchDie gebeurtenis dateert uit de tijd van het Ottomaanse rijk.
Consistency and honesty should be the hallmarks of our dealings with any applicant country.