NL ring
volume_up
{de}

ring (also: kliek)
volume_up
ring {noun}
Maar open een van de garage deuren en je vindt binnen een professionele boks-ring.
But you open one of the garage doors and there is a professional-size boxing ring inside.
Deze ring roteert 1700 keer per minuut, dus 28 keer per seconde.
But as this ring rotates at about 1,700 rpm -- that's 28 times per second.
Als je, zoals ik, een gouden ring draagt, dan is dat goud in een supernova-explosie ontstaan.
If, like me, you're wearing a gold ring, it was forged in a supernova explosion.
ring (also: ben, mandje, mand, korf)
volume_up
basket {noun}

Context sentences for "ring" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchU heeft nu extra kracht in uw hoek van de ring en veel extra munitie in uw kamp.
You got some power in your corner now Some heavy ammunition in your camp
Dutch(Gelach) Ik was persoonlijk geobsedeerd door elke moer, bout en ring in deze gekke apparaten.
(Laughter) I personally obsessed about every nut, bolt and washer in these crazy things.
Dutch. ~~~ Dit is een ring en dit is een vierkant.
Patient: Their shapes ... This one is a circle, and this is a square.
DutchWe moesten de ring zo ontwikkelen dat hij sierlijk zou bewegen bij een matig windje en een orkaan zou overleven.
We had to engineer it to move gracefully in an average breeze and survive in hurricane winds.
DutchVóór de observatiekoepel is een ring van 90cm diameter met daarvoor een gaas gespannen.
So, mounted in front of the observation sphere, there's a a three-foot diameter hoop with a screen stretched across it.
DutchDe tweede ring zou de Europese Unie zijn die zich in de toekomst tot een confederatie zou ontwikkelen.
The second circle would be the European Union, which would develop as an association of states in the future.
DutchDan moet je je kwalificeren door hen te bewijzen... dat jullie in de ring kunnen stappen zonder dat het jullie dood wordt.
Then you got to qualify and prove to them...... you can step onto the runway and not get killed.
DutchWij dachten dat het gevecht nu wel voorbij zou zijn, maar dat bleek niet het geval want de nieuwe toelichting kwam in de ring.
We thought the fight was over, but no, we were in for more with the new explanatory statement.
DutchEn ' In de Ban van de Ring door Frodo Baggins '.
And The Lord of the Rlngs by Frodo Baggins.
DutchU weet wel, een burn-out, of uiteindelijk het lichaam dat zegt, "ik kan het niet meer aan," en het gooit de handdoek in de ring.
You know, a burnout, or eventually the body says, "I can't take it anymore," and throws in the towel.
DutchWant ze zit nu op de Highway 285, de ring rond Atlanta, die intussen -- zeven rijstroken heeft.
Because now she's picked up the Highway 285, the perimeter around Atlanta, which encompasses now -- there's seven lanes, she's on all of them, y'all.
DutchMaak de ring klaar voor de finale.
Prepare the platform for the final match.
DutchPatiënt: Een vierkant en een ring.
DutchAls buitenste ring voor samenwerking en integratie stelde ik de Europese Raad voor waaraan we nieuwe taken zouden kunnen geven.
I proposed that the outer circle of cooperation and integration would be the European Council, to which we could give new duties.
DutchIn het conflict met China heeft de Europese Unie zelfs de handdoek in de ring gegooid door akkoord te gaan met de herziening van de invoerquota.
In the matter that put us in opposition to China, the European Union threw in the towel by agreeing to reassess the import quotas.
DutchJe zou bijna zin krijgen de handdoek in de ring te gooien, huiswaarts te gaan en te zeggen: het is mooi geweest, maar de Europese onderneming bleek te moeilijk voor de krachten en de overtuigingen.
We might want to throw in the sponge and go home, saying the European project was a fine thing, but there were forces and beliefs too strong for it to overcome.
DutchIk zeg u, als het ons niet lukt de bosbouw in zijn totaliteit binnen de landbouwsector rendabeler te maken, dan zullen er in mijn land jonge mensen zijn die de handdoek in de ring gooien.
I can tell you that if we do not succeed in making forestry a more profitable proposition overall for agriculture, young people in my homeland will simply throw in the towel.